Namens de voorzitter nodig ik alle (aspirant *) leden uit voor de
Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad

Datum:            Maandag 17 april 2023 in ‘De Burght” te Vollenhove

Aanvang:        19.30 uur


VOORSTEL AGENDA:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededeling en ingekomen stukken
  Diverse lopende zaken
 3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering  23 maart 2022
 4. Jaarverslag secretaris 2022
 5. Jaarverslag penningmeester 2022 en begroting 2023
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 7. Bestuursverkiezing
  Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Klaas de Jonge
  Reglementair aftredend en herkiesbaar: Marcel Aben, Gretha Rook
  Voor de vervulling van de vacatures en de bestaande vacatures stelt het bestuur voor te benoemen: Nog geen kandidaten.Tegenkandidaten kunnen, gesteund door 5 of meer leden, tot 5 dagen voor de ledenvergadering worden ingediend bij het secretariaat, Kerkstraat 29, te Vollenhove
 8. Rondvraag (**)
  PAUZE
 9. Presentatie: Stand van zaken Stadsvisie.
 10. Sluiting

Secretaris Belangenvereniging Vollenhove-Stad, Aline ter Meer – Zelhorst

Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering kunt u de notulen van de jaarvergadering van woensdag 23 maart 2022 en het jaarverslag 2022  inzien op de website www.bvvs.nu

* lidmaatschap kost € 6.– per jaar: www.bvvs.nu/lidmaatschap

** Vragen voor de rondvraag kunnen tot 5 dagen voor de ledenvergadering ingediend worden bij het secretariaat, Kerkstraat 29 , te Vollenhove. Per voorkeur per mail: secretaris@bvvs.nu. Uiteraard is er op de avond zelf ook de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens de rondvraag.