Verslag van de Algemene Ledenvergadering BVVS

Datum: woensdag 29 maart 2017 De Burght te Vollenhove

Aanvang:19.30 uur

 

1. Opening en vaststellen agenda.
Voorzitter Albert Jan Kwakman opent met een woord van welkom, de kleine  80 aanwezigen, de presentatoren en de vertegenwoordigers van de politiek van harte welkom.
Er zijn een aantal afzeggingen van leden, de contactwethouder en de contactambtenaar. 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter deelt mee dat er het afgelopen jaar diverse projecten zijn afgerond, maar ook weer nieuwe dingen op stapel staan. Met dit bestuur, een enthousiaste groepmensen, denkt de voorzitter dat ook dit weer gaat lukken. 
a. Voorstel: contributieverhoging van € 1,00 naar € 6,00 lidmaatschap per jaar.
Reden: instandhouding “6 minuten zone”

Na inzet van de AED moeten er kosten gemaakt worden om e.e.a. weer te resetten. We kunnen per jaar uiteraard niet van te voren inschatten hoe vaak dit zal voorkomen. De contributieverhoging kunnen we daarvoor inzetten. De aanwezigen gaan akkoord.
b. Buurtpreventie: op dit moment zo’n 675 aanmeldingen en het gevoel voor veiligheid neemt al toe. Er is zelfs al een winkeldief aangehouden i.s.m. de WhatsApp groep. Er kan vanavond aangemeld worden en er zijn tevens raamstickers verkrijgbaar.
c. Voorstel: parkeerplein nabij supermarkten benoemen in Marten Kingmaplein, uitleg door Henk van Heerde.
De meeste straten en stegen krijgen allemaal een naam, dat is handig en zeker noodzakelijk met het oog op de inzet bij hulpdiensten. Op dit moment wordt het supermarkt gebied ook Molenberg genoemd, maar het is duidelijker om het een eigen naam te geven.
Marten Kingma had zijn werkplaats waar voorheen de gemeentewerf stond. Hij was 
een aannemer die veel huizen in Vollenhove gebouwd. In de oorlog heeft hij veel voor de medemens betekend; bij veel ontsnappingen heeft hij zijn diensten bewezen. Tijdens de oorlog werd hij al ziek. Hij overleed in 1966.
Aanwezigen hebben verder geen vragen en niemand maakt bezwaar dus het voorstel wordt verder uitgewerkt.
d. Aanpak toekomstige kunstprojecten. Wanneer er zich weer een nieuw kunstproject aandient willen wij hetvoorwerk anders gaan oppakken en gaan we proberen om nog meer de inbreng van de bevolking hierin mee te nemen. We zijn ons er wel van bewust dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken.
e. Nieuwe werkwijze BVVS:
Wegens toenemende activiteiten heeft het bestuur zich het afgelopen jaar gebogen over een nieuwe w
erkwijze binnen het bestuur. Vanaf heden werken we met werkvelden. Een werkveld heeft een thema, te weten:
Sport, Verenigingsleven en Onderwijs
Duurzaamheid
Toerisme, Cultuur en Recreatie
Stadsranden, Groen en Infra
Zorg en Welzijn
Bouw en lokale Economie
Op ieder werkveld zijn 1 of meerdere bestuursleden ingezet die de activiteiten binnen dat werkveld op zich nemen. Dit kunnen wij niet alleen ook de inzet van de Venose gemeenschap wordt op prijs gesteld. Is er een werkveld wat u aanspreekt en wilt u ook wat meer betekenen voor Vollenhove dan kunt u zich bij ons aanmelden.
Verder introduceerden we
 onlangs binnen het bestuur Intranet. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk de bestuurlijke informatie op 1 plek te hebben.

Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016
Er wordt gevraagd of er nieuw bord komt bij de Durgerdammers, dit is vorig jaar al toegezegd. 
Hier wordt nog steeds aan gewerkt.
Verder geen op- en aanmerkingen. Het verslag is goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretaris 2016
De papieren versie is reeds uitgedeeld en staat ter inzage op de site.
Het jaarverslag wordt, tijdens de vergaderin
g, in beeld vertoond.
Verder geen op- en aanmerkingen.
5. Jaarverslag penningmeester 2016 en begroting 2017
Verslag en begroting worden toegelicht door penningmeester Wim Schrijver.
Verder geen op- en aanmerkingen.
6. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie.
De kascommissie, de heer Van Rosmalen (2e jaar) en de heer Venema (1e jaar) hebben de kas goedgekeurd en de penningmeester kunnen dechargeren. 
De heer Venema stelt zich beschikbaar voor het 2e jaar en Femedith Kersjes zal toetreden als nieuw kascommissie lid.
7. Bestuursverkiezing
Reglementair herkiesbaar: Gesina Zweistra-de Oude
Aftredend en niet herkiesbaar: Nicole van der Linde-Baars.
Nicole wordt door de voorzitter middels een dankwoord, bloemen en attentie hartelijk bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren.
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend daarom stelt Albert Jan de nieuwe bestuursleden voor:
Klaas de Jonge en Marcel Aben

De voorzitter feliciteert de nieuwe bestuursleden en wenst hen veel succes toe.
8. Rondvraag
De situatie afkomende van het parkeerplein bij de supermarkt is onduidelijk. Je denkt dat je van een uitrit komt, maar het is verkeer van rechts. 
Binnenkort wordt dit daadwerkelijk een uitrit! De weg naar de supermarkten wordt 1 richtingsverkeeringang vanaf Voorpoort, uitgang wordt Doelenstraat.
* Kan er weer aandacht geschonken worden aan het padrondom het hertenkamp? Dit is een drama bij nat weer.
We gaan dit wederom aangeven bij de gemeente.
* Kan er een trottoir komen bij de sportvelden daar mist een stuk trottoir.
De verkeerscommissie gaat dit oppakken met de gemeente
Op de Schuit, tegenover vijver, loopt het voetpad aan 1 kant niet door.
Verkeerscommissie neemt dit tevens mee.
Toezegging straatnamen hoe gaat dit te werk?
Een voorstel wordt voorgelegd aan een plaatselijk historische vereniging. 
* “Het Toossepadtien” (achterop de Voorst) was dat een familie initiatief en waarom is het bord weg.
Dit was een familie initiatief, maar voldeed niet aan de voorwaarden die de gemeente aan benamingen stelt. 
Er zijn voorzichtige plannen om het eilandje van de ruïne (park) weer toegankelijk te stellen voor het publiek. Een initiatief van parkbeheer en CHC.
9. PAUZE
10. Presentatie “Proefproject Innovatieve Verlichting Vollenhove” (een samenwerkingsverband tussen VOC en BVVS), door André Hammer.
’n Lampien op de stroate” biedt meer mogelijkheden dan alleen verlichting. Door het toepassen van glasvezel kan er ingezet worden op:
Aandacht voor het milieu
Monitoren op afstand
Nieuwe kansen voor toerisme
Verandering in gezondheidszorg
Aandacht voor veiligheid
Ruimte voor veiligheid
Bovenstaande mogelijkheden worden op dit moment bestudeerd door 
leden van de VOC en BVVS in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland. Het project staat nog in de kinderschoenen, maar de 1eonderzoeken zijn positief te noemen.
Geïnteresseerden die ook willen meedenken met dit plan worden verzocht contact op te nemen met de projectgroep.  
11. Presentatie “Stichting JY”, door Yvonne Meijer en Janien van der Linde.
De Stichting JY is er voor mensen, JY is er voor jou! JY staat centraal.
Daarbij zijn er 3 pijlers: JY ondersteunt, JY werkt en JY innoveert in goede doelen activiteiten en projectmatige activiteiten.
 Yvonne en Janien vertellen afwisselend over voorbeelden van innoveren in goede doelen en activiteiten. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om kerst of sinterklaas te vieren. En niet voor iedereen is het logisch om het corso te bezoeken. JY biedt mogelijkheden voor deze minima in samenwerking met ondernemers, verenigingen en kerkelijke instanties. Verder hebben ze een samenwerkingsverband met Wetland Wonen en kunnen ze in St Jansklooster een aantal woningen gebruiken voor mensen die een nieuwe start in hun leven willen maken. Het geeft voldoening om van betekenis voor een ander te kunnen zijn!
Op 20 april betrekken ze hun eigen onderkomen aan de Weg van Rollecate.
12. Sluiting
Om 21.50 uur sluit Albert Jan Kwakman de vergadering en bedankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng.