Belangenvereniging Vollenhove-Stad (BVVS) Jaarverslag 2013

Koningsboom: Ter gelegenheid van de troonswisseling is door de gemeente een koningslinde beschikbaar gesteld. De BVVS financierde het hekwerk van een bijpassende boomkrans. De officiële handeling vond plaats bij het monument op 30 april met medewerking van Vollenhoofsch fanfare.

Voorsterbos: Een bestuurslid heeft afgelopen jaar actief deelgenomen aan het uitzetten van een MTB route door het Voorsterbos. Op 28 april werd de open dag bezocht door meer dan 1000 bezoekers.

Zwembad: Er is een stuurgroep actief die een concept toekomstvisie heeft geschreven. Er is contact geweest met deze stuurgroep met de vraag om verder mee te denken. Inmiddels is bereikt dat voor 2014 nog niet weer extra bezuinigd hoeft te worden.

Speeltuin Zwaard/Kiel: Deze natuurspeeltuin heeft het afgelopen jaar nog wat uitbreiding van attributen gekregen. Ook de BVVS ondersteunde dit financieel.

Melding Openbare Ruimte: Uit naam van het bestuur zijn diverse meldingen gedaan, zoals: maaiwerkzaamheden, problemen in tunnel, schoonmaken van fietsenstalling bij busstation en diverse bankjes schoonmaken en opknappen. Tevens is het fietspad aan de Voorst opnieuw geasfalteerd.

Wandelnetwerk: In juni was de officiële opening van het wandelnetwerk. Met 60 routes, vanuit 24 startpunten in onze gemeente is 550 km te wandelen. Ook de BVVS heeft hierin een aandeel geleverd en adviezen gegeven over de te lopen routes. In Vollenhove staat het informatiepaneel bij de haven. Iedere route heeft zijn eigen kleur en lengte.

AED: Op dit moment wordt onderzocht of we in Vollenhove tot een functionele AED dekking kunnen komen. Er is overleg geweest met het Rode Kruis en plaatselijk belang van St. Jansklooster om dit op te starten, dit n.a.v. een verzoek van buurtvereniging “Zuidwester”.

Rotonde haven: De provincie is akkoord gegaan om de rotonde bij de haven op te knappen. Op een oproep van het bestuur, aan de inwoners van Vollenhove om een schets aan te leveren, is positief gereageerd. Momenteel wordt, door de gemeente, de schets verder uitgewerkt.

Plannen binnenhaven: Het bestuur heeft een gesprek gehad met de voorzitter van de watersportvereniging over plaatsing van het kunstwerk Olde Huys.
Het bestuur heeft er bij de gemeente en de stichting Kroesewerf op aangedrongen een informatie avond te beleggen voor de inwoners.
Er kwam een verzoek van VN11 om te bemiddelen inzake het gebruik van de ansjoviskelder. De eerste gesprekken hierover zijn geweest.

Logo/update site/Facebook/Twitter: Het bestuur was van mening dat het tijd werd voor een nieuw eigentijds logo en een update van onze website. Inmiddels zijn wij ook op actief op Facebook en Twitter.

Verkeersveiligheid scholen: Het bestuur heeft samen met de gemeente en de scholen een onderzoek gedaan naar meer verkeersveiligheid bij de scholen.  Voor “het Kompas” houdt dit o.a. in: een zebrapad naar de parkeerplaats Burghtplein. Voor “St. Martinusschool” worden o.a. 2 zij-ingangen gecreëerd. De situatie bij “de Voorpoort-school” wordt meegenomen met Voorpoort-ontwikkeling. De plannen worden momenteel uitgewerkt en wanneer de financiën het toelaten kan tot uitvoering worden overgegaan.

Wegversmalling Aldi: Het bestuur heeft deze situatie samen met gemeente en VOC bekeken. Het bestuur heeft geadviseerd om de wegversmalling te verwijderen.

Ondergrondse afvalcontainers: Samen met de gemeente hebben wij de plaatsen aangewezen voor de ondergrondse containers. De overgang naar deze nieuwe manier van inzamelen verliep niet geheel vlekkeloos. Middels diverse contacten met de ROVA en onze berichtgevingen op Facebook hebben we getracht de inwoners zoveel mogelijk actueel te informeren.

Bankjes haven: Na jarenlange inspanning van het bestuur, is er door de gemeente groen licht gegeven voor het plaatsen van extra bankjes bij de speelboot aan de haven. De BVVS levert een financiële bijdrage.

Verbreding Noordwal: Na herhaaldelijke verzoeken van de BVVS ging in november B&W akkoord met verbreding Noordwal vanaf de Bentstraat tot Voorslag.

Stadsranden Vollenhove/Blokzijl: Er zijn 2 bestuursleden actief in de werkgroep.

Speeltuin Ervensteeg / het Goor: Op verzoek van buurtbewoners van het Goor zijn een deel van de speelattributen van de Ervensteeg verplaatst naar het Goor. De BVVS deed een financiële bijdrage voor uitbreiding van speelvoorzieningen van beide speeltuinen. De Ervensteeg kon  nog niet heringericht worden i.v.m. werkzaamheden plan Drok.

Wijkagent: Het bestuur besprak met de wijkagent o.a. de parkeerproblematiek in de (binnen)stad. Auto’s staan vaak fout geparkeerd, zoals: buiten de aangegeven vakken in de Kerkstraat, binnen 5 meter bij een hoek, op trottoirs en waar een parkeerverbod staat. Omdat door dit parkeren het verkeer stagneert, maar ook onveilige situaties oplevert heeft het bestuur om handhaving verzocht, maar ook het parkeergedrag van weggebruikers vraagt om aandacht.

Wildroosters fiets/wandelpaden: In najaar zijn 2 nieuwe fietspaden in de Bentpolder gerealiseerd. Deze fietspaden waren mede op initiatief van de BVVS. Het bestuur heeft gemeente verzocht om strippen o.i.d. aan te brengen op de wildroosters in de fiets- en wandelpaden rondom Vollenhove om zodoende de toegankelijk voor scootmobiels, buggy’s en rollators te vergroten.

Herinrichting Voorpoortplein / Kerkplein-autovrij: Het bestuur heeft inmiddels diverse bijeenkomsten bijgewoond. Een aantal ondernemers zijn op onze bestuursvergadering geweest om hun standpunten te verdedigen.

Verkeerscirculatie: Het bestuur heeft, met betrekking tot de verkeerscirculatie, aandacht gevraagd voor de knelpunten in dit nieuwe plan.

Bezoek contactwethouder: een aantal lopende zaken zijn doorgesproken.

Webcam haven: De cliëntenraad van Nieuw Clarenberg (NC) kwam met een verzoek voor een financiële bijdrage om een webcam te plaatsen aan de haven. De bewoners van NC kunnen dan meebeleven wat er aan de haven gebeurd. De BVVS heeft een financiële bijdrage toegezegd wanneer dit gerealiseerd kan worden.

Polderbrug: gezien de onveilige situaties heeft de BVVS er bij de provincie op aangedrongen om extra verkeersborden te plaatsen. Dit is gerealiseerd.

R.O.C.O.V.: Het half jaarlijkse overleg wordt bijgewoond door 2 bestuursleden die inbreng hebben in diverse zaken die met het openbaar vervoer, in onze regio, te maken hebben. Inwoners werden middels Facebook en onze website gevraagd om problemen iz het openbaar vervoer door te geven. Een verslag van deze vergadering werd gepubliceerd op onze website.

Kunstobjecten Olde Huys en Garriet Jan & Annegien: is in 2013 niet actueler geworden vanwege diverse ontwikkelingen in de kern.