Belangenvereniging Vollenhove-Stad (BVVS)                                Jaarverslag 2014

 

Wijkagent: het bestuur sprak met de wijkagent over de aanhoudende parkeerproblematiek in de (binnen)stad. Daar waar nodig worden maatregelen genomen. Ook werd het parkeren tijdens het corso besproken en werd de keet week geëvalueerd. Op de Weg van Rollecate werd een snelheidsmeter geplaatst.

Toegankelijkheid scootmobiels/buggy’s nieuwe fietspaden: op verzoek van de BVVS is de toegankelijkheid nu beter. Aan 1 zijde van de roosters is nu bestrating aangebracht.

Ambulancepost terug in Zwartsluis: gedurende een proef van 1 jaar is gebleken, uit tellingen, dat een post in Vollenhove geen prioriteit had. Wel is op verzoek, van o.a. de BVVS, de ambulance gedurende dijkwerkzaamheden, uit Emmeloord gekomen.

Rotonde haven: in december is er een start gemaakt met de werkzaamheden. De belofte dat het voor de kerst gerealiseerd zou zijn kon niet nagekomen worden.

CHC: de Stichting Vrienden van de Tuinen, waar voorheen park Old Ruitenborgh onder viel, is hier nu ondergebracht. Een bestuurslid van de BVVS heeft hierin ook zitting.

Kerkplein autovrij / herinrichting Voorpoortplein: bijeenkomsten werden bijgewoond door bestuursleden BVVS.

Stadsranden Vollenhove/Blokzijl: 2 bestuursleden zijn hier erg actief bij betrokken geweest. Er is veel tijd in gestoken. Een visie ligt er en het wachten is op een  financiële toezegging uit diverse regelingen van de provincie. De gemeente stelt voorlopig geen geld beschikbaar.

MTB-route: deze is gerealiseerd dankzij een grote groep vrijwilligers waaronder een bestuurslid van de BVVS.

Veiligheid scholen: Na een lange voorbereiding, waar de BVVS een voortrekkersrol in had, kon bij  “het Kompas” een veilige oversteek in gebruik genomen worden. Bij “St. Martinus” zijn de ingangen verplaatst en zijn er extra parkeervakken gecreëerd.

Verkeersplan-nieuwe rijrichting: BVVS heeft diverse besprekingen bijgewoond en punten van aandacht aangedragen wat heeft geresulteerd in een plan waarvoor gemeente verantwoordelijk blijft.

Projectgroep Geven en Nemen: diverse bijeenkomsten werden bijgewoond door 2 bestuursleden in het kader van participeren. Er werd gewerkt aan een visie samen met andere PB’s. Overige bestuursleden zijn in oktober geïnformeerd. Traject zit in afrondingsfase.

Kunstcommissie: deze is gevormd en hier hebben 4 inwoners van Vollenhove zitting in samen met een bestuurslid van de BVVS. Er zijn 4 kunstenaars uit de voorselectie gekomen die in december een presentatie hebben gehouden.  Dit heeft geresulteerd in een opdracht voor 1 kunstenaar. In 2015 wordt het beeld gerealiseerd op het Voorpoortplein.

Nieuwe bankjes: zowel aan de buitenhaven als bij de 2 nieuwe fietspaden zijn bankjes namens BVVS geplaatst voorzien van naamplaatje.

Tuinen Marxveld: blijven toegankelijk voor publiek. We hebben de gemeente geattendeerd op het belang van deze openstelling.

Voorzittersoverleg: BVVS is aanwezig bij dit halfjaarlijks overleg waar voorzitters van diverse organisaties en verenigingen van Vollenhove zitting hebben.

ROCOV: ook bij dit halfjaarlijks overleg is een bestuurslid van de BVVS aanwezig waar gesproken wordt over diverse zaken die met het openbaar vervoer in onze regio te maken hebben. Inwoners werden middels Facebook gevraagd problemen i.z het openbaar vervoer te melden. De uitkomst werd gepubliceerd in een verslag wat op onze website staat.

Wetland Wonen: 2x per jaar worden we op de hoogte gehouden iz woningbouw Vollenhove en aanverwante zaken. In december bezocht de BVVS een bijeenkomst over plattelandsgemeenten.

Moespotvaart: een jarenlang traject kon eind juni geopend worden. Ook de BVVS leverde een financiële bijdrage aan dit project.

Vlasschuur: werd in juni officieel geopend. In de voorbereidingsfase was ook een bestuurslid van de BVVS actief.

Venose vlaggenlijn: kon gerealiseerd worden mede door inzet van Hans Tukker. Een fraai gezicht met het corso.
Zorg: het nieuwe beleid verontrust ons en we houden de situatie nauwlettend in de gaten door het bezoeken van diverse voorlichtingsbijeenkomsten. E.e.a. heeft geresulteerd in een afspraak met de verantwoordelijke wethouder voor onze ledenvergadering in 2015.

ROVA: nadat vorig jaar de ondergrondse afvalcontainers werd geïntroduceerd mochten in de plastic container nu ook de melk- en frisdrankpakken evenals het blik. Inwoners werden naast de advertenties van de gemeente ook via onze Facebook pagina hierover geïnformeerd. De volgende stap is de blauwe papier container.

Pannaveld/vernielingen: BVVS heeft aangifte gedaan van de vernieling iz de ondergrond. Timpaan en jeugdpolitie zijn betrokken om overlast te voorkomen.

Verbreding Noordwal: ook onze zienswijze is hierin meegenomen en het project is gerealiseerd.

VN11: zou graag gebruik willen maken van de ansjoviskelder en wil steigers aan buitenhaven voor punters. BVVS was betrokken bij gesprek met VN11, WaterReijk en WSV.

Zwembad: voor 2015 geeft gemeente nog subsidie daarna is het onzeker. De plannen van de stuurgroep zijn (nog) niet realiseerbaar. BVVS zet zich in voor zwemmen en zwemlessen gedurende het hele jaar door.

Update stadsplan/leefbaarheidsplan: er is door 3 bestuursleden een start gemaakt. Hierbij krijgen we hulp van Stimuland.

Hertenkamp: gemeente heeft niet de intentie tot sluiting, maar wil wel, in het kader van participatie, vrijwilligers benaderen voor beheer. BVVS heeft een verzoek, om vrijwilligers te krijgen, geplaatst in Nieuwsbode en Facebook.
Vrijwilligers vlaggen toren Mariakerk: Ook hier heeft BVVS een verzoek, om vrijwilligers te krijgen, geplaatst in Nieuwsbode en Facebook.

Wensen havengebied: verlichting  en opknappen bruggetje worden meegenomen met de nieuwe Matrix. Herstellen verlichtingsbollen VVV-plateau wordt meegenomen met autovrij-Kerkplein.

Vitaal Vollenhove: samen met het beweegteam Steenwijkerland heeft BVVS een 1e opzet gemaakt om dit te realiseren. Een initiatiefgroep houdt zich bezig met de verdere uitwerking.

AED: het plan is door enkele bestuursleden nader uitgewerkt en kan in 2015 tot realisatie komen.

Melding Openbare Ruimte: ook dit jaar zijn er weer, vanuit de BVVS, diverse meldingen gemaakt.
Site: is uitgebreid met rechtstreekse links naar formulieren voor Meldingen Openbare Ruimte, kapotte lantaarnpalen, digitaal aangifte en alles over de ROVA

Twitter / Facebook: gedurende het hele jaar diverse informatie geplaatst die van algemeen belang voor Vollenhove zijn.

Ledenwervingsactie: we waren actief bij de Meet & Greet (nieuwbouw Noordwal) en bij de tour van Burgemeester & Wethouders. Daarnaast zijn enkele bestuursleden begonnen met een huis aan huis ledenwerving.
Kliffen: we hebben, met resultaat, ons ingezet voor een nieuw info bordje bij de kliffen. Op de vorige stond niet vermeld dat mede door BVVS de kliffen zijn gerestaureerd.