Belangenvereniging Vollenhove-Stad (BVVS)                           Jaarverslag 2015

 

Wijkagent: Het bestuur evalueerde met de wijkagent het parkeren rondom het corso en het verloop van de keetweek. Ook de plannen voor het omdraaien van de rijrichting centrum en situatie bevoorrading supermarkt werden besproken.
De wijkagent heeft nogmaals benadrukt dat inwoners bij overlast meldkamer moeten bellen. Pas dan kan de politie optreden.

ANWB borden: De 4 informatieborden bij  de haven, Grote Kerk en Vismarkt zijn voor aanvang van het toeristenseizoen, op verzoek van de BVVS, weer leesbaar gemaakt door een vrijwilliger
Webcam Haven: De Cliëntenraad van Nieuw Clarenberg heeft een financiële bijdrage van de BVVS ontvangen om een webcam op het havenkantoor te plaatsen en een aansluiting te maken in N.C. zodat bewoners op deze manier bij het gebeuren rond de haven en het kerkplein worden betrokken.

Spelenderwijs leren: Voor dit project is eveneens een donatie uit het koppengeld gedaan. Via de 3 basisscholen, 2 kinderopvang instellingen en de peuterspeelzaal is een uitleensysteem opgezet voor leerzame spelletjes en speelgoed om zo kinderen van 2 tot 7 jaar een goede start van hun schoolcarrière te geven.

Burgerparticipatie: In het kader van burgerparticipatie wordt het vlaggen op de toren sinds dit jaar gedaan door 2 vrijwilligers.

Ook het hertenkamp wordt vanaf 1 mei 2015 beheerd door een groep van 10 vrijwilligers. BVVS is de rechtspositionele tussenpersoon.

Tuinen Marxveld: BVVS heeft bemiddeld tussen gemeente en eigenaar inzake de verschillen van inzicht  met betrekking tot onderhoudskosten. De openstelling voor publiek is tot op heden niet gewijzigd.
Voorzitters Vollenhove: Ook dit jaar was BVVS aanwezig bij het half jaarlijks overleg tussen voorzitters van diverse organisaties en verenigingen uit Vollenhove.

ROCOV: Bij dit halfjaarlijks overleg is een bestuurslid van de BVVS aanwezig waar gesproken wordt over diverse zaken die met het openbaar vervoer in onze regio te maken hebben.

Kunst: De kunstenares is eind december begonnen met het beeld van Garriet Jan & Annegien. Door de diversiteit aan meningen over de inrichting van het Voorpoortplein en mede gekoppeld aan het definitieve verkeersbesluit, met betrekking tot de rijrichting aan het Voorpoortplein, was het niet haalbaar het kunstwerk Garriet Jan & Annegien op de al geplande datum van 24 augustus 2015 te plaatsen.

Zwembad: BVVS heeft een aantal keren contact gehad met het management van het zwembad. Mede op ons verzoek zijn verbeterpunten doorgevoerd voor behoud zwembad. De gemeente heeft in 2015 ook weer subsidie afgegeven voor 2016. De inwoners worden opgeroepen aan te tonen dat zij het zwembad een warm hart toedragen in de vorm van (extra) bezoek aan het zwembad.

Leefbaarheidsplan/update Stadsplan: De BVVS streeft een prettig leefklimaat in Vollenhove na voor iedere inwoner. Er is een frame opgezet met verschillende aandachtsgebieden: “zorg en welzijn”, stadsranden”, “groen en infra”, “sportverenigingen en onderwijs”, “duurzaamheid, bouw en lokale economie” en “toerisme, cultuur en recreatie”. Met het opstellen van de doelen op korte, middellange en lange termijn is een begin gemaakt. De BVVS hanteert daarbij de uitkomsten van de initiatievenmarkt in 2014, de stadsrandenvisie 2014, Vitaal land  Veno en het bestaande stadsplan.

Omdraaien rijrichting: BVVS heeft hier diverse besprekingen over bijgewoond en dit resulteerde bijna in een definitief besluit: de verkeerscirculatie wordt omgedraaid. Eind december werd door de gemeente dit besluit echter weer ter discussie gesteld.

Herinrichting Voorpoortplein: Ook hier zijn door BVVS vele besprekingen en workshops bijgewoond. Diverse schetsen zijn de revue gepasseerd en een laatste schets werd in december gepresenteerd met onder andere 17 tot 18 parkeerplaatsen.

Parkeerplaats supermarkten/blauwe zone: Bij de opening van de nieuwe Aldi is eveneens de blauwe zone ingevoerd. Voor de supermarkt zijn in totaal 62 parkeerplaatsen gecreëerd én nog 22 plaatsen in de Doelenstraat. Bij de voorbereiding van deze uitvoering was de BVVS betrokken.

Kerkplein/Havengebied: De beoogde financiën zijn in december rond gekomen zodat de schetsen uitgewerkt kunnen worden tot een definitief plan waarin ook een deel van het havengebied en vervanging riolering is meegenomen. In december is aangegeven dat de verwachte uitvoer najaar 2016 wordt.

6 minuten zone Vollenhove: Eind oktober was de officiële opening van dit burgerhulpverlening project. BVVS heeft 5 AED`s in speciaal daarvoor bestemde buitenkasten geplaatst. Deze AED’s zijn 24 uur per dag bereikbaar voor burgerhulpverleners waardoor adequate hulp bij een hartstilstand binnen 6 minuten mogelijk is.

Pilot verlichting: BVVS was betrokken bij de keuze in zake nieuwe, milieu vriendelijker, verlichting op het industrieterrein. In november werd de verwachte realisatie van zomer 2016 aangegeven.

Bezoek college: BVVS ontving in een ongedwongen sfeer het college waarbij onder andere een wandeling door het centrum is gemaakt. Ontwikkelingen met betrekking op Vollenhove werden besproken en op onze vooraf ingediende agendapunten werden we goed geïnformeerd.

Zorg: BVVS maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de zorg en sprak daarover met de locatiemanager van Nieuw Clarenberg.

Parkeren Canneveltstraat: BVVS heeft op verzoek van de gemeente zienswijze gegeven over het parkeerbeleid, maar de gemeente heeft daarvoor geen financiële middelen. BVVS adviseerde om de bewoners te informeren over het te nemen besluit.

Luilakken: BVVS heeft naar aanleiding van de vele klachten over het luilakken bij, zowel BVVS als meldkamer, het initiatief genomen voor een bespreking met een aantal luilakkers, de wijkagent en 2 jeugdagenten. Dit resulteerde in een constructief gesprek waarin hernieuwde afspraken gemaakt werden: de normale verkeersregels blijven van kracht met uitzondering van de geluidsdemper. Dit wordt gedoogd tussen 4.00 en 7.30 uur. Verder wordt er niet gependeld tussen de dorpen en worden toeschouwers, in verband met de veiligheid, verzocht niet met eieren of anderszins te gooien. Hiertegen zal streng worden opgetreden.

Vitaal Land Veno: Als BVVS zijn we wederom betrokken geweest bij het tot stand komen van dit project.

Wetland Wonen: Ook dit jaar werd de BVVS op de hoogte gehouden van de plannen van de woningcorporatie.

ROVA: Binnen de gemeente Steenwijkerland werd in Vollenhove, bij wijze van proef, als 1e de blauwe papiercontainer geïntroduceerd. BVVS stelde wel voorwaardelijk voor dat de opbrengst voor de muziekvereniging bleef. Dit werd ingewilligd mits de vrijwilligers bleven meehelpen met de lediging van de containers 1x per maand.

Stadsranden/plannen strand-paviljoen: BVVS is, door de campinghouder van ’t Akkertien op de Voorst, op de hoogte gebracht van de plannen in zake het realiseren van een strand en paviljoen bij het Vollenhoverkanaal.

Rabobank: Mede op verzoek van de BVVS is er een nieuw pinapparaat gekomen waarvan het display beter leesbaar is met betrekking tot zonlicht. Een vergunning voor een afdakje, ook een verzoek van de BVVS,  is eveneens door de Rabobank aangevraagd.

Matrixplannen: fontein park: De financiën voor de aanschaf van een fontein in park Old Ruitenborgh zijn rond. De verdere realisering is eind december in gang gezet.

Kliffen: Op verzoek van BVVS heeft waterschap Reest en Wieden weer een onderhoud gedaan.

Maaibeleid/Groenvoorziening: BVVS heeft, samen met het parkbeheer van Old Ruitenborg, diverse constructieve besprekingen gevoerd met de gemeente wat al resulteerde in diverse uitvoeringen in 2015.

Rotonde haven: Heeft, op enkele details na, een make-over gehad en is het aanzien weer waard.

Melding Openbare Ruimte: Ook dit jaar zijn er weer, vanuit de BVVS, diverse meldingen gemaakt.

Site: Behalve de persberichten werden ook beknopte verslagen van diverse bijeenkomsten geplaatst.

Twitter/Facebook: Gedurende het hele jaar is er diverse informatie geplaatst die van algemeen belang voor Vollenhove was  zoals het ingaan van de blauwe zone rondom de supermarkten, het parkeren in de vakken, melden van overlast bij de meldkamer en dat inwoners zelf een MOR melding kunnen doen op de site van de gemeente.

Contributiebetaling: Ruim de helft van het aantal “kas-betalingen” tot nu toe is inmiddels omgezet in automatische incasso

Ledenwervingsactie: Er is in het najaar een folder ontworpen voor de huis aan huis verspreiding bij de niet-leden. In december is afgesproken deze actie voort te zetten in het voorjaar van 2016 wanneer het bestuur weer voltallig is.