Belangenvereniging Vollenhove-Stad (BVVS)                              Jaarverslag 2016

Wijkagent: Het bestuur evalueerde met de wijkagent het verloop van de keetweek, afsteken van vuurwerk, luilakken, parkeren centrum,  vernielingen park en inbraken. Als advies kreeg het bestuur om buurtpreventie Whats App groepen op te richten.

Oudejaarshuisjes:  Omdat het beleid m.b.t. oudejaarshuisjes herzien moest worden hebben we een juridisch beleidsmedewerker van de gemeente bijgepraat over het fenomeen keten. Op ons aandringen het beleid uiteindelijk in mogen zien en op- en aanmerkingen gemaakt. Niet alle onze punten zijn daarin overgenomen.

WhatsApp buurtpreventie: In samenwerking met een aantal inwoners hebben we 6 wijken kunnen opzetten voor buurtpreventie. Iedere wijk wordt gecoördineerd door 2 beheerders en eind december waren er al 430 aanmeldingen. Door de gemeente is groen licht gegeven om een aantal waarschuwingsborden, dat buurpreventie actief is, te mogen plaatsen.

Voorzitters Vollenhove: Ook dit jaar was BVVS aanwezig bij het half jaarlijks overleg tussen voorzitters van diverse organisaties en verenigingen uit Vollenhove. Vanuit dit overleg is samenwerking gezocht met V.O.C. om een verlichtingsplan op te zetten.

ROCOV: Bij dit halfjaarlijks overleg is een afvaardiging  van de BVVS aanwezig. Er wordt gesproken over diverse zaken die met het openbaar vervoer in onze regio te maken hebben.

Wetland Wonen: Ook dit jaar werd de BVVS op de hoogte gehouden van de plannen van de woningcorporatie

Politieke avond: Verzoeken van diverse partijen om met ons van gedachten te wisselen over velerlei onderwerpen hebben geresulteerd in 1 algemene politieke avond. Hier waren een flink aantal raadsleden van bijna alle partijen aanwezig en we kunnen terugzien op een zinvolle bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is.

Zwembad: BVVS heeft t.g.v. het 15 jaar bestaan een cadeau aangeboden in de vorm van een waterspeeltoestel. Ook dit jaar zijn er weer verbeterpunten doorgevoerd voor behoud zwembad en in 2016 is er weer subsidie toegezegd voor 2017. Het behoud van het zwembad is ook de verantwoordelijkheid van de inwoners; zij worden opgeroepen het zwembad een warm hart toe te dragen in de vorm van (extra) bezoek aan het zwembad en kinderen niet elders zwemles te laten volgen, maar gebruik te maken van diverse mogelijkheden die het zwembad aanbiedt.

Luilakken: BVVS was betrokken bij de voorbereiding en we kunnen concluderen dat de hernieuwde afspraken zijn nagekomen.

Vitaal Land Veno: Als BVVS zijn we wederom betrokken geweest bij het tot stand komen van dit project en in 2016 hebben diverse verenigingen / instanties al goed gebruik gemaakt van de (financiële) mogelijkheden.

Kliffen:  Aan onze wens, meer onderhoud aan de kliffen, kon waterschap Reest en Wieden, wegen gebrek aan financiën, niet voldoen. Alleen voor het half jaarlijks reguliere onderhoud zijn financiën beschikbaar.

Belevingswaarde Vollenhove
Volgens het plan Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl wordt Vollenhove 1 van de toegangspoorten naar dit gebied. Met een aantal creatieve inwoners van Vollenhove hebben wij nagedacht over hoe ervoor gezorgd kan worden dat toeristische bezoekers, maar ook inwoners, de rijke historie van Vollenhove meer gaan beleven. Hieruit zijn 3 mogelijke projecten naar voren gekomen. Deze mogelijkheden worden in 2017 verder onderzocht.

Nationaal Park: Bestuursleden van BVVS hebben meegedacht over de invulling van de toekomstige poorten van het Nationaal Park Weerribben-Wieden (nieuwe stijl). De uitkomsten hiervan staat in het stuk ‘Weerribben-Wieden – naar een Nationaal Park nieuwe stijl’ wat in mei 2016 naar het college van B&W is gegaan

Kunst: In november 2005 heeft het toenmalige bestuur van BVVS, met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, besloten een monument te plaatsen als herinnering en eerbetoon aan de in Vollenhove geboren schrijver Hendrik van Heerde. Hij schreef veel verhalen over de komische belevenissen van de fictieve figuren Garriet Jan en Annegien in het dialect van zijn geboorteplaats Vollenhove. Met zijn vertellingen heeft hij het dialect als lokale taal een grote dienst bewezen.

Het monument vormt de verbinding tussen de geschiedenis van Vollenhove en het heden met de bevolking en de stad  anno 2016. Een door de BVVS samengestelde kunstcommissie, die bestond uit inwoners van Vollenhove, heeft het ontwerp en beeldhouwer uitgekozen. Het plaatsen van het monument was gekoppeld aan de realisatie van het nieuwe winkelcentrum aan het Voorpoortplein waar vele jaren van vertraging in zaten. Op 24 augustus 2016 is onder grote belangstelling en met muzikale omlijsting  het monument feestelijk onthuld door wethouder Jaques Wagteveld en de dochter van de schrijver  Erna v. Heerde.

Opzetten werkvelden/update: Tot nu toe zijn de werkvelden   “Stadsranden, Groen en Infra”,  “Toerisme, Cultuur en Recreatie”,  “Duurzaamheid “ en  “Bouw en Locale Economie “ in grote lijnen uitgezet.  Zij vormen de basis voor ons nieuwe Stadsplan.

Training Stimuland: Samen met PB St. Jansklooster woonden we een training bij waarin we met elkaar nadachten over onze rol als belangenvereniging. Onze conclusie deze avond was dat wij willen bereiken dat de inwoner van Vollenhove trots is en blijft op onze stad door onze cultuurhistorie en voorzieningen op hoog niveau te houden.

Omdraaien rijrichting: In augustus werd het omdraaien van de rijrichting ingevoerd: wij hebben hier al lang over gesproken en dit kon pas ingevoerd worden als (bijna) alle infrastructurele projecten in Vollenhove waren afgerond. Het omdraaien van de rijrichting past beter bij de inrichting van de binnenstad. Uiteraard voor menigeen flink wennen, maar bij inachtneming van de verkeersregels en wat meer geduld naar elkaar moet dat prima lukken!

Herinrichting Voorpoortplein: Deze is in het najaar van 2016 voltooid en maakte deel uit van de inrichting van het winkelgebied. Aanwonenden hebben bepaald dat het een boodschappengebied is en dat daar parkeervoorzieningen moesten komen. De huidige situatie is een voorlopig consensus tussen diverse partijen. De toekomst moet uitwijzen of de huidige situatie, namelijk parkeren, wenselijk is en wenselijk blijft. Het plein biedt in de basis in ieder geval mogelijkheden om er relatief eenvoudig een andere bestemming aan te geven.

Kerkplein/Havengebied: In december 2016 was de definitieve oplevering…van het opnieuw ingerichte Kerkplein en  het Havengebied ( buitenhaven). Nog niet alles is voltooid maar omwonenden en gemeente zijn tevreden over het resultaat tot nu toe.

Park Old Ruitenborgh: In het voorjaar is een fontein , bekostigd d.m.v. matrixgelden, geplaatst in de gracht links van de ruïne. Een aanwinst voor het park.

Twee keer per jaar gaan leden van de BVVS in bespreking met de Commissie Parkbeheer Old Ruitenborgh en de Gemeente Steenwijkerland om mee te denken en initiatieven te ontplooien over het algemeen gebruik en onderhoud van dit park. Dit gebeurt o.a. door het houden van een parkschouw.

Transition Town: We hebben regelmatig contact met TT en proberen mee te denken over door hen gelanceerde ideeën.

Melding Openbare Ruimte: Ook dit jaar zijn er weer, vanuit de BVVS, diverse meldingen gemaakt. Verzoeken van inwoners om BVVS deze meldingen te laten doen worden niet zondermeer gehonoreerd, maar verwezen wordt naar gemeentelijke website.

Website: Behalve de persberichten werden ook beknopte verslagen van diverse bijeenkomsten geplaatst. Er wordt gewerkt aan de invulling van een “Intranet” omgeving, dus voor intern bestuurlijk gebruik.

Twitter/Facebook: Gedurende het hele jaar is er diverse informatie geplaatst die van algemeen belang voor Vollenhove was  zoals het ingaan van de nieuwe rijrichting, wegomleggingen, diverse activiteiten, oproep voor deelname buurtpreventie WhatsApp en melden van overlast bij de meldkamer.

Ledenwervingsactie: Door andere prioriteiten binnen het bestuur is deze actie opgeschoven naar het voorjaar van 2017.