Belangenvereniging Vollenhove-Stad (BVVS)      Jaarverslag 2017

Wijkagent: Het bestuur evalueerde met de wijkagent het verloop van de keetweek, afsteken van vuurwerk, luilakken, parkeren centrum en havengebied, vernielingen park en inbraken.

WhatsApp buurtpreventie: Eind 2017 waren er 791 deelnemers. In mei kwamen de beheerders met de wijkagent bij elkaar voor evaluatie en nieuwe afspraken. De gemeente heeft bij de entrees van Vollenhove en de hoofdingangen van iedere wijk borden geplaatst dat buurtpreventie actief is.

AED’s: voor het onderhoud is er een full-service contract afgesloten en in de Floris van Wevelikhovenstraat is nu ook een AED beschikbaar gesteld.

Politieke avond: Een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waarbij alle partijen aanwezig waren en velerlei onderwerpen werden besproken. We kunnen terugzien op een zinvolle bijeenkomst.

Zwembad: We hebben, richting gemeente, onze zorgen geuit in zake de beperkte openingstijden in de zomer. Gemeente heeft toegezegd ons te betrekken in de nieuwe ontwikkelingen voor 2018.

Luilakken: BVVS was zijdelings betrokken bij de voorbereiding en we kunnen concluderen dat de hernieuwde afspraken weer zijn nagekomen.

Park Old Ruitenborgh: : In februari heeft BVVS samen met CHC en de Park Commissie een brainstorm-avond gehouden over het aantrekkelijk maken van Vollenhove en in het bijzonder het Park voor inwoners en toeristen. Er kwam een plan om het eilandje weer toegankelijk te maken. BVVS heeft aangegeven wel te willen fungeren als wegwijzer maar niet als kartrekker. In juli is de laatste Parkschouw geweest met Parkcommissie, Gemeente en BVVS.

Transition Town: Mede op voordracht van BVVS de pluim van het jaar ontvangen. Contact gehad over hun project “Deelauto”. Dit project heeft T.T. kunnen uitleggen tijdens een ROCOV bijeenkomst en we hebben ze doorverwezen naar een informatieavond over het Vervoersplan van de Gemeente.
BVVS is betrokken geweest bij de gesprekken van T.T. met Stichting Waterrecreatie en later ook CHC om de mogelijkheden het havenkantoor dat voor de helft leeg staat, in de zomermaanden te gebruiken om toeristen gastvrij te ontvangen. Er zijn voorzichtige afspraken gemaakt.
Voorzitters Vollenhove: In samenwerking met de VOC heeft de BVVS het voorzittersoverleg weer nieuw leven in geblazen. Eind november heeft de eerste bijeenkomst plaatsgehad en is er afgesproken om minimaal twee keer per jaar het overleg te voeren. Dit overleg heeft in het algemeen als doel om als bestaande lokale verenigingen en stichtingen elkaar te vinden, helpen, te informeren dan wel adviseren over lopende zaken en problemen, best practices uitwisselen en enige afstemming te krijgen in reeds bestaande maar ook nieuwe Venose evenementen en initiatieven

ROCOV: We hebben beide vergaderingen bezocht. Vooraf wordt er altijd via Facebook om reacties van reizigers gevraagd. Het blijkt dat, ondanks de enorme inzet van de secretaris van Rocov, Connexxion ernstig in gebreke blijft. Er worden tijdens een vergadering toezeggingen gedaan die men niet nakomt of men neemt niet eens de moeite om aanwezig te zijn. Wij proberen zoveel mogelijk terug te koppelen naar de mensen die reageren.

ANWB borden: Na twee keer opknappen van de borden blijkt dat deze borden aan vervanging toe zijn. Begin april zijn door BVVS de aanwezige borden in Vollenhove geïnventariseerd. De Gemeente is nu bezig om alle borden in Steenwijkerland te inventariseren en daarna met de ANWB in gesprek te gaan om het herstellen samen te bekostigen. Verder nog niets bekend.

Uitvoeringsplan 2.0: Samen met de gemeente hebben we de mogelijkheden bekeken om plannen uit de bestaande visie Stadsranden uit te voeren. Vooral de wens om het wandel- en/of fietspadennetwerk uit te breiden rondom Vollenhove. In onderzoek bij de BVVS staat een oud project uit maart 2013 genaamd “plan Kaap de Voorst”. Vanuit de BVVS zouden we hier graag invulling aan geven waarbij we dan ook het onderhoud van de kliffen willen betrekken want de natuur doet zijn werk. We hebben bij de gemeente ook aangegeven dat de weg Noordwal aandacht verdient. De afgelopen jaren hebben een wissel getrokken op zowel de weg als de bermen.

Strand Spans: Samen met de gemeente hebben we inzage gehad in de plannen van de familie Spans inzake de aanleg van een strand bij het Vollenhoverkanaal. Het plan biedt volop mogelijkheden om te recreëren, zowel luierend, zwemmend en vissend. Binnen het plan is ruimte voor een wandel- fietspad die langs de waterkant loopt richting de pier bij Konter.

Nieuw Clarenberg: In januari hebben we op uitnodiging van de Clientenraad een gesprek over “De ouderenzorg in Vollenhove” bijgewoond waarbij men ons heeft bijgepraat over hun functie binnen Vollenhove en hun werkmethode. Een aantal punten hebben we meegenomen om te bespreken tijdens de politieke avond in februari.
Nieuwe invulling Rabobank: We waren betrokken met de nieuwe invulling van het pand waar onder andere ondernemers gebruik van kunnen maken.

Wetland Wonen: Vanuit de BVVS zijn we ook dit jaar in gesprek geweest met Wetland Wonen waarbij o.a. de stand van zaken rondom lopende projecten aan de orde is geweest. De maquettes en tekeningen van de Wheeme/ Doeveslag zijn tijdens een bijeenkomst in de Burght aan belangstellenden getoond. De te bouwen woningen worden zo energiezuinig mogelijk en zijn geschikt voor 1/2 persoons huishoudens en 1 ouder gezinnen.
Mede op verzoek van BVVS ( tijdens een informatiemiddag voor bewoners) heeft Wetland Wonen alle losse attributen zoals bankjes, lantaarns, prullenbakken, speelwerktuigen etc. rondom Nieuw Clarenberg laten schoonmaken. In november en december heeft men zowel de buiten- als de binnenkant van het gebouw grondig schoongemaakt

Vitaal Land Veno: Op uitnodiging heeft de BVVS, voor een klein gedeelte, deelgenomen aan de laatste vergadering van Vitaal Land Veno. Dit project liep tot en met 2017 en stopt derhalve. Vele initiatieven en ideeën zijn door Vitaal enthousiast ondersteund en vooruitgeholpen, niet zelden resulterend in blijvende structuren. Het afrondende verslag wordt nu opgemaakt en verstrekt aan de gemeente.
Kunst: In het najaar deden we een oproep aan de inwoners om ideeën in te leveren voor het kunstwerk Olde Huijs in de binnenhaven. Ook besloten we dat het uiteindelijke ontwerp democratisch wordt gekozen.

Nationaal Park: In 2017 werd bekend dat Vollenhove voorlopig niet in aanmerking komt voor een poort. Eerst komen plaatsen die in de directe omgeving van het park liggen aan de beurt.

Verkeer: De verkeerscommissie is, vanwege drukke agenda’s, maar enkele keren bij elkaar geweest en daardoor zijn wat knelpunten blijven liggen. Op de agenda staan de verkeersafwikkeling bij het winkelgebied, waaronder de bevoorrading. De verkeerscommissie gaat voor éénrichting bij Aldi naar Doelenstraat. Hetzelfde geldt ook voor het Kerkplein, maar hiervoor ligt de bal bij de aanwonenden. Wat wel ingevuld is is dat fietsers vrijgesteld zijn van het eenrichtingsverkeer in de binnenstad.

Innovatie lokaal: Op het uitvoeringsprogramma van de gemeente staat voor de komende jaren de vervanging van de straatverlichting in Steenwijkerland. Zowel het VOC als de BVVS hebben en hadden hier hun gedachten over wat heeft geresulteerd in een samenwerkingsverband. Na een jaar voorbereiding is en diverse overleggen met de gemeente is besloten om hiervoor de stichting Innovatie Lokaal op te richten. De doelstelling van de stichting is dat er innovatief wordt gekeken naar vervangingen in de openbare ruimte. Een lichtmast in de oude vorm heeft alleen in de donkere uren een functie maar overdag is het eigenlijk een sta in de weg. Ook overdag kan een lichtmast een functie hebben, zoals bijvoorbeeld dienst doen als meetinstrument van de omgeving door het toevoegen van sensoren of als laadpaal voor fietsen danwel auto’s. Het stichtingsbestuur bestaat inmiddels uit 8 leden, waarvan 4 leden in commissieverband zich bezig houden met de techniek. Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan van aanpak en programma van eisen voor de vervanging van de straatverlichting in de binnenstad van Vollenhove, inclusief het aanlichten van de historische gebouwen in kleur. Inmiddels heeft de SIL de beschikking gekregen over het Rabobank gebouw als thuisbasis van waaruit eventueel ook het beheer van de verlichting kan plaatsvinden.

Kerkplein: Het project Kerkplein is voor de gemeente december 2016 afgesloten maar kent volgens ons nog wat hiaten. De verlichting van de Grote Kerk is aangepast, maar eind 2017 nog niet naar de volledige wensen van de BVVS en dat geldt eveneens voor enkele lantaarnpalen rondom de kerk. Het Kerkplein is in de zomermaanden autovrij en na wat opstartproblemen lijkt dit zijn weg gevonden te hebben. Een punt van aandacht binnen de buurt is het twee richtingen verkeer. Gezien de toch wel smalle doorvoer en ook het vrachtverkeer dat er plaatsvindt zou eenrichtingsverkeer de voorkeur verdienen. Een actie die bij de buurt ligt maar waar wij als BVVS wel in willen meedenken. Vanuit het project Kerkplein is in april 2016 afgesproken, in samenspraak met de buurt, dat er een vervolg zou komen bij Aan Zee. Ook hier is een herinrichting nodig en dit staat nog steeds op de agenda van de gemeente en de BVVS zou daar nauw bij betrokken worden. Eind 2017 werd bekend dat de financiën rond zijn, maar de uitvoeringsplannen zijn ons nog niet bekend gemaakt.

Havengebied buitenhaven: Naar aanleiding van het groenonderhoud rond de buitenhaven is BVVS in gesprek gegaan met de Stichting Waterrecreatie wat resulteerde in een lijst met ongeveer 20 punten die wij als BVVS graag opgeknapt zien worden. In samenwerking met de Havenmeester en de stichting zijn het merendeel van deze punten opgepakt. Voornaamste doel was hierbij de samenwerking tussen de Gemeente en Stichting Waterrecreatie en daar is een voorzichtig begin mee gemaakt.

Verplaatsing weekmarkt: BVVS was betrokken bij het initiatief om de weekmarkt te verplaatsen vanaf het plein bij de Burght naar het Voorpoortplein. Na 4 weken proefdraaien en vlak in december een evaluatie met marktkooplui, klanten, winkeliers en BVVS is besloten om de markt definitief te laten plaats vinden op het Voorpoortplein.

Melding Openbare Ruimte: Ook dit jaar zijn er weer, vanuit de BVVS, diverse meldingen gemaakt. Verzoeken van inwoners om BVVS deze meldingen te laten doen worden niet zondermeer gehonoreerd, maar verwezen wordt naar gemeentelijke website.

Website: Behalve de persberichten werden ook beknopte verslagen van diverse bijeenkomsten geplaatst. In 2017 is er een “Intranet” omgeving ingericht die voor ieder bestuurslid toegankelijk is en waarop alle relevante bestuurlijke stukken kunnen worden geplaatst en worden terug gevonden. Door het inrichten van een Intranet omgeving vindt dus een centrale opslag plaats met de gedachte “eenmalig opslaan – meervoudig gebruik”. Hiermee wordt tevens voorkomen dat er geen persoonlijke opslag en beheer meer nodig is op de privé omgeving. Onze website bestaat al de nodige jaren en is niet meer van deze tijd. Bestuurlijk is dan ook besloten om een nieuwe website te laten bouwen waar de sociale media onderdeel wordt van de website. Ook wordt er nagedacht over het bouwen van een digitaal dorpsplein waarop allerlei informatie vanuit alle geledingen van Vollenhove kan worden geplaatst en gevonden. Dit zal echter in samenspraak moeten met allerlei verenigingen in en rondom Vollenhove. De provincie Overijssel ondersteunt dit initiatief door een financiële bijdrage in de te maken kosten.

Twitter/Facebook: Gedurende het hele jaar is er diverse informatie geplaatst die van algemeen belang voor Vollenhove waren zoals wegomleggingen, diverse activiteiten, oproep voor deelname buurtpreventie WhatsApp en melden van overlast bij de meldkamer.

Ledenwervingsactie: Deze huis aan huis actie heeft 112 nieuwe leden opgebracht.