Datum: woensdag 7 maart 2018 De Burght te Vollenhove

Aanvang: 19.30 uur


Wijkagent: Het bestuur evalueerde met de wijkagent het verloop van de keetweek, overlast bij havenkantoor en in het park, parkeerproblemen, woninginbraken en winkeldiefstallen.

WhatsApp buurtpreventie: Eind 2018 waren er 788 deelnemers. In mei kwamen de beheerders met de wijkagent bij elkaar voor evaluatie en konden we concluderen dat, op een enkele uitzondering na, de deelnemers zich goed aan de regels houden en de app gebruikt wordt waar deze voor bedoeld is. Verder waren er enkele mutaties van beheerders in de wijken.

AED’s: de tandartspraktijk heeft de AED nu ook beschikbaar gesteld voor de burgerhulpverlening.

Politieke avond: Een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waarbij alle partijen aanwezig waren en velerlei onderwerpen werden besproken. We kunnen terugzien op een zinvolle bijeenkomst waarbij we als BVVS ingezet hebben op een betere communicatie.

Zwembad: We hebben een voortgangsgesprek gehad met de managers en hebben onze ontevredenheid geuit over de beperkte openingstijden van het buitenbad.

Luilakken: BVVS was zijdelings betrokken bij de voorbereiding en we kunnen concluderen dat de hernieuwde afspraken weer zijn nagekomen.

Park Old Ruitenborgh: : We waren in mei aanwezig bij de jaarlijkse parkschouw en hebben meegedacht omtrent het onderhoud van het park.

Voorzitters Vollenhove: In 2018 zijn deze 2x bij elkaar geweest. Dit overleg heeft in het algemeen als doel om als bestaande lokale verenigingen en stichtingen elkaar te vinden, helpen, te informeren dan wel adviseren over lopende zaken en problemen, best practices uitwisselen en enige afstemming te krijgen in reeds bestaande maar ook nieuwe Venose evenementen en initiatieven.

ROCOV: Van de twee vergaderingen die er jaarlijks zijn hebben we 1 vergadering bezocht. Het openbaar vervoer van en naar Vollenhove naar Emmeloord en Zwolle is een “hoofdlijn” en gezien de bezetting zal deze geen wijzigingen ondergaan. Richting Meppel zal het vervoer (Blauwe Hand- Meppel) een scholieren lijn worden. Met de gemeente zijn wij daarnaast in contact gegaan over het aanpassen van de fietsenstalling bij de Clarenberglaan.

ANWB borden: Na inventarisatie zijn er in 2018 nieuwe borden besteld en we hadden gehoopt dat deze in het najaar van 2018 geplaatst zouden worden. Dit is niet gelukt.

Straatnamen borden: de wandel- en fietspaden rondom Vollenhove zijn van naamborden voorzien. Voor hulpverleners een vereiste. Op 5 mei werd het Marten Kingma plein onthuld onder bijzijn van familieleden. De BVVS organiseerde een feestelijke bijeenkomst.

Tegelroute: In samenwerking met het CHC is in 2018 een begin gemaakt met het aanpassen van deze route welke eind 2018 in papieren concept vorm klaar was. In 2019 worden de tegels, waar nodig, aangepast. De tegelroute blijft vanuit diverse punten op de route op te pakken, de parkeerplaatsen zullen ook in de papieren route opgenomen worden. Daar vanuit kun je de tegelroute oppakken en zo vanuit diverse punten in Vollenhove de route lopen. ( Havenkantoor, Voorpoortplein, CHC, park Old Ruitenborg)

Uitvoeringsplan 2.0: Op de ALV van 2018 is er door ons melding gemaakt over een nieuw project Kaap de Voorst. Een project die een stuk historisch klif moet bloot leggen in de buurt van de bankjes en picknicktafel (Toosse padtien)en in de buurt van de elektriciteit centrale. Eind januari ’19 heeft het 1e gesprek plaatsgevonden met enkele gemeente ambtenaren over de invulling er van. Om de kosten in de hand te houden en niet het hele gebied op de schop te nemen zal over een lengte van zo’n 40 meter het gebied worden afgegraven zodat de steile klif wordt blootgelegd. In de directe omgeving van de klif komt een informatiebord met een of twee historische foto’s. Door het beperkt afgraven van de klif wordt ook het extra onderhoud beperkt. Het plan wordt nu van gemeentewege verder uitgewerkt en onderzocht gaat worden welke subsidie kanalen aangeboord kunnen worden. Nieuws over dit project zal worden gedeeld via de nieuwe website.

In de ALV van vorig jaar is samen met de aanwezigen een inventarisatie gemaakt van de behoefte aan aanvullende wandelpaden in en rondom Vollenhove. Van deze inventarisatie is een overzichtstekening gemaakt. Hierna is het echter stil geworden vanwege andere prioriteiten en niet beschikbare financiën. Zodra hier meer ruimte en duidelijkheid over is, zal dit project weer worden opgepakt.

Wildroosters: Van een lid hebben wij het verzoek gekregen om eens te kijken of er een oplossing mogelijk is om de veeroosters in het pad langs het Zeeggien en op de dijk langs de Noordwal beter passeerbaar te maken voor bijvoorbeeld rollators en kinderwagens. Wij hebben dit bij de gemeente neergelegd en vrij kort daarna hebben zij in pad langs het Zeeggien aanpassingen gedaan aan de roosters. Naar ons idee een geslaagde aanpassing. De gemeente gaat nu kijken of dit ook mogelijk is voor het pad langs de Noordwal.

Fietsverbinding Noordwal: Al enige tijd zijn wij met de gemeente bezig om een extra aansluiting te krijgen vanaf de Noordwal op het fietspad bovenop de dijk. Op dit moment is de gemeente bezig met de voorbereiding van de uitvoering. Deze kan echter pas na 15 april gestart worden, omdat eerder niet mag worden gegraven in het dijklichaam.

Wetland Wonen: Vanuit de BVVS zijn we ook dit jaar in gesprek geweest met Wetland Wonen waarbij we het gehad hebben over de nieuwbouw aan de Wheeme/ Doeveslag, het terrein op de hoek van Clarenberglaan/Molenberg en de digitalisering binnen Nieuw Clarenberg.
Belangrijke gesprekspunt is altijd zijn er genoeg huurwoningen voor verschillende doelgroepen.

Vitaal Land Veno: Is eind 2017 opgeheven en de resterende gelden zijn overgemaakt naar de BVVS en PB St. Jansklooster om onder dezelfde condities en voorwaarden als bij Vitaal Land Veno te donoren. In 2018 zijn ondersteund Stichting JY t.b.v. de buitenspeeldag € 250,00 , KWF samenloop voor hoop in Vollenhove € 907,50 en t.b.v. de kidsrun van de survival € 500,00.

Kunst: Tijdens de ALV van 2018 waren de inwoners in de gelegenheid om te stemmen op een ontwerp in zake het kunstproject over het Olde Huys. Het ontwerp “de golf van de Zuiderzee” door ontwerpster Marinka Westhuis had een meerderheid van stemmen. Dit project is in 2018 verder uitgewerkt.
De plaats waar het kunstwerk komt is op de hoek van de oude binnenhaven, waarvan je een mooi doorzicht hebt naar het eiland waar vroeger het Olde Huijs heeft gestaan.

Het project is nu in de afrondende fase, de vergunning is verleend en de firma Cronquels is inmiddels met de uitvoering bezig. De verwachting is dat het kunstwerk in het voorjaar 2019 geplaatst gaat worden.

Verkeer: Vanwege personele problemen bij de gemeente is het erg rustig geweest in de verkeerscommissie. Met de gemeente is nu de afspraak gemaakt om de verkeerscommissie weer nieuw leven in te blazen en hier voortvarend mee aan het werk te gaan. Er zijn nog verschillende openstaande zaken die nog niet zijn afgewerkt of die nog de nodige aandacht nodig hebben. Samen met de gemeente zullen wij de lijst opfrissen en zoveel mogelijk zaken aan gaan pakken.

Brug Stoomgemaal: De brug bij het Stroinkgemaal is in 2018 vervangen waardoor de dijkverbinding tussen Vollenhove en Blokzijl er 2½ maand heeft uit gelegen. De brug moest vervangen worden, niet alleen vanwege ouderdom maar ook omdat de draagkracht van de brug ontoereikend was voor het huidige zware vrachtverkeer. Logistiek is alles, door zowel de gemeente als de aannemer, op een nette manier afgewikkeld.

Innovatie lokaal: De Stichting Innovatie Lokaal (SIL) heeft eindelijk vaste grond onder de voeten na een langjarig opstartproces. Er is in de afgelopen jaren veel tijd en energie gestopt door een klein aantal vrijwilligers om het van de grond te krijgen en de gemeente ook zover te krijgen om met ons mee te denken en ons tevens van financiële middelen te voorzien. De Rabobank was de eerste grote partij die aanhaakte in onze ideeën en stelde hun gebouw tot SIL’s beschikking. Inmiddels heeft dit geresulteerd in een permanente maar wisselende demonstratie ruimte. Doel hiervan is om groepen van informatie te voorzien maar ook te wijzen op allerlei gevaren die er zijn in het technologische tijdperk. Met de gemeentelijke ondersteuning en meedenken wordt er nu gewerkt aan een het inrichten van een proeftuin op het Voorpoortplein met slimme straatverlichting. Dit past binnen het project van de gemeente om de huidige straatverlichting niet alleen van led-verlichting te voorzien maar deze, samen met de lichtmast, ook slim te maken en het energieverbruik zoveel als mogelijk te minimaliseren.

In het najaar van 2018 zijn wij op de hoogte gebracht van een burgerinitiatief omtrent energie coöperatie. Dit initiatief hebben wij toegejuicht en tijdens de ALV van 2019 worden inwoners hierover geïnformeerd.

In Vollenhove zijn op dit moment geen openbare oplaadpunten voor (semi) elektrische auto’s aanwezig. Gezien het feit dat er steeds meer elektrische auto’s komen vinden wij dat er in Vollenhove de mogelijkheid moet bestaan om deze auto’s op te laden. Wij hebben dit punt met de gemeente besproken. Medio maart / april zal de gemeente verschillende partijen benaderen om meningen en suggesties op te halen om op die manier een zogenaamd laadpalenplan op te stellen. Wij houden de vinger aan de pols.

Groenonderhoud: Het onderhoud van de publieke ruimte komt gedurende het jaar regelmatig aan bod, zo ook het groenonderhoud. Waar de gemeente genoegen neemt met een zesje zien wij onszelf niet als een ‘zesje’ en willen we eigenlijk ook niet als een ‘zesje’ behandeld worden. Dat valt niet uit te leggen aan inwoners en bezoekers. Dit is, als gevolg van een van de besprekingsverslagen opgepakt door de pers en het heeft geresulteerd in een artikel in de krant met als gevolg een reactie daarop.

Onderhoud kliffen: In overleg met het waterschap Drents Overijsselse Delta hebben de kliffen in 2018 een uitgebreider onderhoud gehad en zijn ze opgeschoond van weelderig onkruid en beginnend boomleven. Daarnaast is de directe omgeving naast de kliffen afgegraven en zijn de zandstrandjes weer blootgelegd. Ook het dijklichaam is aangevuld waar nodig en aangevuld met grond. Jongstleden is het informatiebordje bij de elektriciteitscentrale vervangen door een juist exemplaar.

Onderhoud straten/stegen binnenstad: Naar aanleiding van diverse klachten over de slechte staat hiervan hebben we bij de gemeente om een schouw verzocht die in 2019 zal plaatsvinden. Doel is om met name de hoogteverschillen en struikelblokken in kaart te brengen en het te laten aanpassen

Onderhoud koeiendijkje: Ruim 3 jaar zijn we bezig geweest om de gemeente Noordoostpolder te overtuigen dat het koeiendijkje (fiets/wandeldijk Vollenhove-Blokzijl) aan vervanging toe was. In het najaar van 2018 is het dijkje eindelijk opgeknapt.

Trailerhelling buitenhaven: is op ons verzoek in het voorjaar aangepast.

Toezicht/handhaving: we blijven hierop hameren en willen voor Vollenhove uitbreiding hiervan. We constateren een ongelijkheid waar het gaat om diverse onderwerpen waarop de gemeente feitelijk een handhavingsplicht heeft. Zo kan het zijn dat inwoners die zich houden aan wet en regelgeving zoals bijv. het aanvragen van vergunningen een afwijzing tegemoet kunnen zien, terwijl verderop wel gelijkwaardige situaties ontstaan die ogenschijnlijk wel worden toegestaan. Of iedereen krijgt die ruimte of er moet gehandhaafd worden om de schijnbare ongelijkheid te voorkomen

Melding Openbare Ruimte: Ook dit jaar zijn er weer, vanuit de BVVS, diverse meldingen gemaakt. Verzoeken van inwoners om BVVS deze meldingen te laten doen worden niet zondermeer gehonoreerd, maar verwezen wordt naar gemeentelijke website.

Website: In 2018 is gewerkt aan het ontwerpen en maken van een nieuwe website en deze is inmiddels in bedrijf via www.bvvs.nu. De nieuwe website schaalt zich naar het apparaat waarmee de website wordt bezocht want een mobiele telefoon heeft nu eenmaal een kleiner scherm dan bv. een tablet of laptop / pc. Met het opzetten van de nieuwe website hebben we afscheid genomen van de lange domeinnaam wat ook geldt voor de bestuurlijke e-mailadressen. De oude lange domeinnaam houden we wel aan en verwijst nu naar de nieuwe omgeving. Naast de website hebben we bestuurlijk de beschikking over een Intranet omgeving en ook die is verhuisd naar de nieuwe omgeving.

Twitter/Facebook: Gedurende het hele jaar is er diverse informatie geplaatst die van algemeen belang voor Vollenhove waren zoals wegomleggingen, diverse activiteiten, oproep voor deelname buurtpreventie WhatsApp en melden van overlast bij de meldkamer.

Venose vlaggen: naast diverse maten van vlaggen is er in 2018 ook een stoffen vlaggenlijn in de verkoop gegaan.

Plus/klusteam: Bij de dagbesteding bij Stichting JY in Vollenhove komen cliënten in het kader van de participatiewet voor een basis “activiteit”. Het doel is: mensen terug brengen op de arbeidsmarkt.

Voor deze mensen zou een buitenactiviteit goed zijn: iets in de wijk, klusjes op straat etc., als het maar nuttig is. De ISDG verplicht deze mensen ook om zich te melden bij de Noordwestgroep, maar deze zit in Steenwijk. Dan komt er gelijk een vervoersprobleem om de hoek. JY vindt dat het deze mensen daarmee onnodig moeilijk wordt gemaakt, het zou mooi zijn wanneer deze mensen in Vollenhove diverse klusjes kunnen doen: bankjes opknappen, vegen, onkruid wieden etc. Samen met IGSD, Wetland Wonen, gemeente Steenwijkerland, Sociaal Werk de Kop en BVVS is hierover in het laatste kwartaal van 2018 overleg geweest. Wetland Wonen kan hierin iets betekenen voor Stichting JY. Zij kunnen ruimte en evt. gereedschap beschikbaar stellen. Via IGSD/gemeente kan een voorman voor het Plusteam aangesteld worden. Stichting JY en IGSD gaan om de tafel om een begroting voor dit plan op te zetten. Het idee is om St. Jansklooster en Blokzijl in het plan mee te nemen. Het plan is dat de activiteiten van het Plusteam in de eerste helft van 2019 starten.

Vrijwilligers: We hebben een nieuwe vrijwilliger gevonden voor het uithangen van de vlag volgens het vlaggenprotocol. Ook de vrijwilligers van het hertenkamp hebben in 2018 weer diverse klussen geklaard in het hertenkamp.