Datum: woensdag 6 maart 2019 De Burght te Vollenhove

Aanvang: 19.30 uurWijkagent:
 • Het bestuur evalueerde met de wijkagent het verloop van de keetweek, het wennen aan de nieuwe verkeerssituatie op de Voorpoort, de snelheid op de weg van Rollecate en het drugsgebruik in Vollenhove.
WhatsApp buurtpreventie:
 • Eind 2019 waren er 812 deelnemers. In mei kwamen de beheerders met de wijkagent bij elkaar om te evalueren en konden we concluderen dat, op een enkele uitzondering na, de deelnemers zich goed aan de regels houden en de app gebruikt wordt waar deze voor bedoeld is. Verder waren er enkele mutaties van beheerders in de wijken. Dankzij de buurt-app konden er verdachten aangehouden worden voor een winkeldiefstal en hebben we diverse keren preventie maatregelen doorgestuurd naar inwoners om inbraken te voorkomen of ongewenste verkopers af te houden.
Politieke avond:
 • Een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waarbij alle partijen aanwezig waren en velerlei onderwerpen werden besproken. We kunnen terugzien op een zinvolle bijeenkomst waarbij we als BVVS ingezet hebben op een betere communicatie.
Luilakken:
 • BVVS was zijdelings betrokken bij de voorbereiding en we kunnen concluderen dat de hernieuwde afspraken zijn nagekomen.
Park Old Ruitenborgh: 
 • We waren in mei aanwezig bij de jaarlijkse parkschouw en hebben meegedacht omtrent het onderhoud van het park. Als gevolg van blikseminslag was de fontein in het park enige maanden buiten bedrijf. De gemeente heeft de fontein hersteld, wat nog een lastige klus bleek te zijn.
Voorzitters Vollenhove:
 • In 2019 zijn deze 2x bij elkaar geweest. Dit overleg heeft als doel om als bestaande lokale verenigingen en stichtingen elkaar te vinden, helpen, te informeren dan wel adviseren over lopende zaken en problemen. Tevens willen we bestaande maar ook nieuwe Venose evenementen en initiatieven op elkaar afstemmen. De overleggen worden als zeer nuttig ervaren en zullen dan ook in 2020 worden voortgezet.
 • Vanuit dit overleg is ook naar voren gekomen dat meerdere verenigingen in Vollenhove willen meedoen aan de Nieuwjaarsreceptie in De Burght, zoals de VVVV dit al enkele jaren organiseert. In totaal hebben 9 verenigingen zich aangemeld om mee te doen.
Overleg meerdere PB’s
 • In oktober hebben wij op uitnodiging van wethouder Trijn Jongman een avond gehad met afvaardigingen van de belangenverenigingen uit kernen waarvan Trijn de contactwethouder is. Het was een leuke en leerzame avond, waarbij de diverse problemen en aandachtspunten vanuit de verschillende kernen over tafel kwamen. Zeker voor herhaling vatbaar.
ROCOV:
 • Van de twee vergaderingen die er jaarlijks zijn hebben we twee vergadering bezocht. De klachten over de vertragingen in de ochtend op de lijnen 71/171 worden meegenomen in het overleg met de gemeente Zwolle omdat de vertragingen ontstaan in Zwolle. Daarbij wordt er ook gekeken naar een betere afstemming van de verkeerslichten voor de bussen. Voor 2020 zijn er voor de lijnen 71/171 geen aanpassingen op de dienstregeling. Voor de lijn 679 zijn er wel wat aanpassingen in de diensttijden zodat deze in Meppel beter aansluiten op de treintijden. De aanbesteding voor oa dit gebied is naar Keolis gegaan. Deze zal vanaf 2023 de lijnen gaan uitvoeren. Vanuit de gemeente hebben wij de bevestiging ontvangen dat er een uitbreiding van de fietsenstalling bij de Clarenberglaan zal plaatsvinden.
Uitvoeringsplan 2.0:
 • Op de ALV van 2018 is er door ons melding gemaakt over een nieuw project Kaap de Voorst. Een project dat een stuk historisch klif bloot moet leggen in de buurt van de huidige bankjes en picknicktafel (Toosse padtien). Afgelopen jaar zijn er een paar gesprekken geweest om te onderzoeken hoe KdV eruit moet komen te zien. De BVVS wil ter plekke een steile klif met opgang en plateau terwijl de gemeente wat anders in gedachten had. Om onze wensen te toetsen op haalbaarheid zijn er vervolgens door de gemeente enkele grondboringen gedaan en die zijn positief en ondersteunen onze wensen. 2020 moet het jaar worden van de verdere papieren invulling, inclusief de financiële afdekking van dit project.
Wildroosters:
 • De aanpassing van de wildrooster langs het Zeeggien bevallen prima. Wij hebben de gemeente verzocht om te kijken of deze oplossing ook geschikt is voor de veeroosters op het fietspad Noordwal. De gemeente gaat dit bekijken en wellicht kan dit worden meegenomen met de aanleg van de nieuwe dijkopgang.
Fietsverbinding Noordwal:
 • Als sinds 2018 zijn wij samen met de gemeente bezig om een nieuwe opgang te maken naar het fietspad op de Noordwal. Echter door een fout in de vergunningaanvraag is hier de nodige vertraging opgelopen en is de nieuwe opgang nog niet aangelegd. Inmiddels is de vergunning opnieuw aangevraagd en gaan wij er vanuit dat de aanleg begin 2020 zal plaatsvinden.
Wetland Wonen:
Vanuit de BVVS zijn we ook dit jaar in gesprek geweest met Wetland Wonen.
 • De 19 huurwoningen aan de Wheeme/ Doeveslag zijn afgelopen jaar opgeleverd. Voor het gebied Molenberg/ Clarenberglaan wordt het concept schetsplan in het 1e kwartaal van 2020 verwacht.
 • Belangrijke gesprekspunt is altijd “zijn er genoeg huurwoningen voor verschillende doelgroepen”.
 • Op woningzoeker is nu te zoeken op: “huren op maat”.
 • Nieuw Clarenberg: de beleeftuin is opgeleverd, 10 jaar kleinschalig wonen en in 2020/2021 met uitloop naar 2022 zal er groot onderhoud plaatsvinden.
Woningbouw:
 • Aangezien plan Noordwal bijna geheel is volgebouwd zijn wij met de gemeente in overleg geweest over de mogelijkheden hierna. Voorlopig ziet de gemeente nog mogelijkheden voor het opvullen van gaten in Vollenhove door inbreiding of het herontwikkelen van bestaande locaties. Voor dit jaar staat het in de planning om vanuit de gemeente een avond te organiseren over de woningbouw in Vollenhove. Verder zijn we in gesprek geweest over inclusief wonen. Welke mogelijkheden eventueel in Vollenhove zijn te realiseren zoals bijvoorbeeld een “Knarrenhof”.
Vitaal Land Veno:
 • Is eind 2017 opgeheven en de resterende gelden zijn overgemaakt naar de BVVS en PB St. Jansklooster om onder dezelfde condities en voorwaarden als bij Vitaal Land Veno te doneren.
 • In 2019 hebben Stichting JY t.b.v. de buitenspeeldag (€250,-) ,Hardloopevenement VENOseloop (€250,-) en Nieuw Clarenberg voor de update van de webcam (€100,-) ondersteuning gehad.
Kunst
 • Ook begin 2019 is er hard gewerkt aan het voltooien van het  kunstobject “Golf van de Zuiderzee” van Marinka Westhuis en aan het aanpassen van het gebied bij de haven waar het kunstwerk moest komen. Op 7 juni werd het kunstwerk door ontwerpster Marinka Westhuis en wethouder Trijn Jongman onthuld.
Corsomonument:
 • Twee enthousiaste wagenbouwers hebben zich gemeld met de vraag of wij willen helpen bij de totstandkoming van een monument voor het corso op een prominente plek in Vollenhove. Samen met hen hebben we de mogelijkheden besproken en gaan we samen met de VVVV kijken hoe het monument kan worden gerealiseerd.
Verkeer:
 • Vanuit de verkeerscommissie zijn er enkele zaken opgepakt samen met de gemeente. De inrit van het Maarten Kingmaplein vanaf de Voorpoort is aangepast, zodat de voorrangssituatie nu duidelijker zichtbaar is. Daarnaast is er op verzoek van de Mariakerk een aanpassing gedaan aan het aantal invalide parkeerplaatsen op het plein naast de kerk. Tijdens kerktijd is er nu een extra parkeerplek beschikbaar voor invaliden.
Staat van onderhoud Noordwal
 • ​Sinds 2018 zijn wij met de gemeente in overleg over de staat van onderhoud van de Noordwal. Tijdens een overleg ter plaatse is er door de gemeente aangegeven dat de grootste gaten in de bermen zouden worden gevuld. Wij hebben dit in de gaten gehouden, maar tot op heden is er nog niks aan de situatie gewijzigd. Dit punt blijft ook in 2020 op de agenda staan mede door de verslechterende staat van het wegdek  en de toenemende verkeersdruk.
Fietstunnel
 • Wij zijn met een plan gekomen om de fietstunnel onder de provinciale weg van een opknapbeurt te voorzien. Het onderhoud is achterstallig en de aankleding is verre van fraai. Samen met de gemeente gaan wij kijken hoe het onderhoud kan worden uitgevoerd en hoe tegelijkertijd de aankleding (wellicht in samenwerking met de bevolking) kan worden verbeterd.
Aan Zee:
 • Samen met de bewoners van Aan Zee zijn in 2018 plannen gemaakt om het rondom Aan Zee op te knappen en beter aan te laten sluiten op de weg langs de haven. Begin 2019 zijn de daadwerkelijke werkzaamheden van start gegaan, met een mooi eindresultaat. Wat nu nog rest in de aankleding van het KPN-huisje. Samen met de bewoners zal worden gekeken hoe dit kan worden verfraaid.
Stichting Innovatie lokaal:
 • Heeft onderzoek gedaan naar straatverlichting, maar is eveneens met de gemeente in overleg over de bredere toepassing van glasvezel in Vollenhove en in het bijzonder een proef in de binnenstad van Vollenhove. Daarvoor willen we concreet stappen maken komend jaar.
Glasvezel:
 • Dit jaar is er een grote campagne gehouden door Glasvezel Buitenaf om zoveel mogelijk aanmeldingen te krijgen voor een glasvezel aansluiting, zodat er in de verschillende kernen glasvezel kan worden aangelegd. Wij hebben geprobeerd door het promoten van de actie’s het onderwerp levend te houden in Vollenhove. Het heeft in Vollenhove heel lang geduurd, maar uiteindelijk is de benodigde 40% deelname in de regio gehaald en zal in 2020 glasvezel worden aangelegd in Vollenhove.
Laadpalen:
 • Vanuit de gemeente heeft er een inventarisatie plaats gevonden m.b.t. geschikte locatie’s voor laadpalen. Vanuit de BVVS hebben wij locaties aangegeven op de parkeerplaats bij de haven en op een parkeerlocatie nabij De Burght. In 2020 zal dit verder worden opgepakt door de gemeente.
Groenonderhoud:
 • Het onderhoud van de publieke ruimte komt gedurende het jaar regelmatig aan bod, zo ook het groenonderhoud. Waar de gemeente genoegen neemt met een zesje zien wij onszelf niet als een ‘zesje’ en willen we eigenlijk ook niet als een ‘zesje’ behandeld worden. Dat valt niet uit te leggen aan inwoners en bezoekers. Ook dit jaar is dit punt wederom bij de gemeente onder de aandacht gebracht.
Onderhoud straten/stegen binnenstad:
 • De problemen zijn onder de aandacht gebracht van de gemeente Steenwijkerland en in een rondgang getoond en in een verslag vastgelegd. Voor hoogteverschillen worden normen gehanteerd. De gemeente heeft toegezegd de getoonde plekken te onderzoeken en waar mogelijk de belemmeringen weg te halen. Daarbij moet worden opgemerkt dat inwoners in de binnenstad veelal zelf ook de bereikbaarheid verminderen door enerzijds voor de deur te parkeren en anderzijds straat-meubiliair en plantenbakken voor de deur te plaatsen. Dit alles maakt het niet eenvoudig voor mensen die slecht ter been zijn of die zich moeten verplaatsen met een rollator of rolstoel om door de binnenstad te komen. Of het nu ‘gemeentelijke’ obstakels zijn of particuliere obstakels, veelal worden gebruikers van de openbare ruimte de weg op gedwongen en daar lijkt het autoverkeer veelal zichzelf het belangrijkst te vinden.
Honderpoep/afval
 • Het onderwerp hondenpoep komt regelmatig terug op de ALV, terwijl hiervoor gewoon hondenbeleid bestaat dat terug te vinden is op de site van de gemeente Steenwijkerland. De overlast zou er niet hoeven zijn. Desondanks hebben we contact gezocht met de gemeente om te kijken of we mogelijk aanpassingen kunnen doen zodat het excuus om niet te voldoen aan het beleid teniet gedaan kan worden. We gaan kijken naar de positie en de werking van de uitlaat-veldjes en de positie van de afvalbakken daarbij. Met betrekking tot afval in het algemeen is het goed dat een ieder bijdraagt om een schone omgeving te maken en te houden. Om ook daar verbetering in aan te brengen hebben we met de gemeente reeds gekeken naar mogelijkheden om er mee aan de slag te gaan. Op beide onderwerpen is een opening geboden om het waar mogelijk te verbeteren. In 2020 maken we daar meer werk van.
Toezicht/handhaving:
 • Toezicht en handhaving blijft relevant. Of het nu hondenbeleid, parkeren of illegale bouw betreft, het is goed dat we daar binnen onze plaats eenduidig en duidelijke normen aan stellen. De normen of wetten zijn er, maar we houden ons er niet altijd aan wat tot ergernis leidt bij andere bewoners. Om de normen na te komen is het schijnbaar nodig om toezicht en handhaving toe te passen. We zijn met de gemeente in overleg om daar structureel wat meer aan te doen. Maar het begint bij onszelf.
Melding Openbare Ruimte:
 • Ook dit jaar zijn er weer, vanuit de BVVS, diverse meldingen gemaakt. Verzoeken van inwoners om BVVS deze meldingen te laten doen worden niet zonder meer gehonoreerd, maar er wordt verwezen naar de gemeentelijke website.
Facebook/Instagram:
 • Gedurende het hele jaar is er diverse informatie geplaatst die van algemeen belang voor Vollenhove waren zoals wegomleggingen, diverse activiteiten, oproep voor deelname buurtpreventie WhatsApp en melden van overlast bij de meldkamer.
Venose vlaggen:
 • Ook dit jaar zijn er weer de nodige Venose vlaggen verkocht. Met name de vlaggenlijn was een hardloper en hebben het straatbeeld opgefleurd.
Plus/klusteam:
 • De BVVS heeft Stichting JY ondersteund met het opzetten van een Plusteam in Vollenhove. Hier bleek een zeer lange adem voor nodig te zijn, maar zoals het nu lijkt zal het Plusteam vanaf 2020 in Vollenhove actief zijn. Concrete werkplannen worden binnenkort besproken. BVVS zal hierbij aanwezig zijn.
Vrijwilligers:
 • Ook dit jaar hebben weer diverse vrijwilligers verschillende werkzaamheden uitgevoerd namens de BVVS. Dit betrof het vlaggen in de kerktoren, de verkoop van Venose vlaggen en ook de vrijwilligers van het hertenkamp hebben in 2019 weer diverse klussen geklaard in het hertenkamp. Ook de onderhoudsgroep van de bankjes in en rondom Vollenhove zijn druk geweest zodat die er ook weer prima uit zien.