Namens de vicevoorzitter nodig ik alle (aspirant *) leden uit voor de Algemene Ledenvergadering
van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad.

Datum:            woensdag 6 maart 2019 in ‘De Burght” te Vollenhove
Aanvang:        19.30 uur.


VOORSTEL AGENDA:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Stand van zaken Kaap de Voorst
  2. Stand van zaken uitbreiding wandelpaden
 3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering woensdag 7 maart 2018
 4. Jaarverslag secretaris 2018
 5. Jaarverslag penningmeester 2018 en begroting 2019
 6. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
 7. Bestuursverkiezing
  Tussentijds afgetreden: Albert Jan Kwakman
  Aftredend en niet herkiesbaar: Elly Visscher
  Aftredend en herkiesbaar: Wim Schrijver, Pedro Klaver, Aline ter Meer en Astrid Faber
  Voor de vervulling van 2 bestaande vacatures en de ontstane vacature stelt het bestuur voor te benoemen: Ilonka te Riele en Peter Krabbe.
  Voor de andere vacature wordt nog omgezien naar een geschikte kandidaat.
  Tegenkandidaten kunnen, gesteund door 5 of meer leden, tot 5 dagen voor de ledenvergadering worden ingediend bij het secretariaat, Visschersstraat 26, te Vollenhove
 8. Rondvraag (**)
 9. Presentatie: te bouwen strandpaviljoen nabij aan te leggen strand Vollenhoverkanaal, door de familie Spans van camping “t Akkertien op de Voorst”
 10. PAUZE
 11. Presentatie: Energiecorporatie “Voorst tot Wieden”, door Jan Konter
 12. Presentatie: Een update van het uitgewerkte kunstwerk “De golf van de Zuiderzee/Olde Huys”, door ontwerpster Marinka Westhuis
 13. Presentatie: een nieuwe website voor de BVVS, door bestuurslid Siemen Vis
 14. Sluiting

Secretaris Belangenvereniging Vollenhove-Stad,
Gesina Zweistra-de Oude

Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering kunt u de notulen van jaarvergadering van  woensdag 7 maart 2018 en het jaarverslag 2018 inzien op onze site: www.bvvs.nu/organisatie

  * lidmaatschap kost € 6,- per jaar: www.bvvs.nu/contact

** vragen voor de rondvraag bij voorkeur tot 5 dagen voor de ledenvergadering indienen bij
het secretariaat, Visschersstraat 26, te Vollenhove.