Namens de voorzitter nodig ik alle (aspirant *) leden uit voor de

Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad

Datum: woensdag 11 maart 2020 in ‘De Burght” te Vollenhove
Aanvang: 19.30 uur


VOORSTEL AGENDA:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
   Diverse lopende zaken
  3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering woensdag 6 maart 2019
  4. Jaarverslag secretaris 2019
  5. Jaarverslag penningmeester 2019 en begroting 2020
  6. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
  7. Bestuursverkiezing
   Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Gesina Zweistra-de Oude
   Reglementair aftredend en herkiesbaar: Marcel Aben en Klaas de Jonge (beiden 2e termijn)
   Voor de vervulling van de vacature en de bestaande vacature stelt het bestuur voor te benoemen: Gretha Rook
   Tegenkandidaten kunnen, gesteund door 5 of meer leden, tot 5 dagen voor de ledenvergadering worden ingediend bij het secretariaat, Visschersstraat 26, te Vollenhove
   Bestuurswijziging: Aline ter Meer – Zelhorst secretaris
  8. Presentatie: Pilot inclusief wonen door Carin Roelands
  9. Rondvraag (**)
  10. PAUZE
  11. Presentatie: Kaap de Voorst door Siemen Vis
  12. Presentatie: Tunnel en KPN huisje door Pedro Klaver
  13. Presentatie: Afval en hondenproblematiek door Pedro Klaver
  14. Presentatie: Corso Monument door Marcel Santbergen/Jordy Winter
  15. Sluiting

Secretaris Belangenvereniging Vollenhove-Stad, Gesina Zweistra – de Oude

Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering kunt u de notulen van jaarvergadering van  woensdag 6 maart 2019 en het jaarverslag 2019 inzien op de website www.bvvs.nu

* lidmaatschap kost € 6.– per jaar: www.bvvs.nu/lidmaatschap

** Vragen voor de rondvraag tot 5 dagen voor de ledenvergadering indienen bij het secretariaat, Visscherstraat 26, te Vollenhove. Per voorkeur per mail: secretaris@bvvs.nu