Opening en vaststellen agenda
Voorzitter Albert Jan Kwakman opent met een woord van welkom, de kleine 100 aanwezigen, wethouder Douwe Oosterveen en de vertegenwoordigers van de politieke partijen van harte welkom.
Er zijn een aantal afzeggingen van (bestuurs)leden, de contactwethouder Kor van de Velde en projectleider van de gemeente Henk Kloosterman. Laatst genoemde zou een aantal presentaties voor zijn rekening nemen. Deze worden nu verzorgd door de betreffende werkveldhouders van het bestuur.
De agenda wordt verder onveranderd vastgesteld.

Mededelingen en ingekomen stukken
Op 20 maart is er van 19.00 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst bij camping ’t Akkertien om kennis te nemen van de voorgenomen plannen in zake de aanleg van een zwemstrand en de bouw van een strandpaviljoen. De heer Kloosterman is namens gemeente aanwezig.

We hebben de overgebleven financiën overgemaakt gekregen van Vitaal Vollenhove. Van het budget, wat 2 jaar geleden, besteed mocht worden voor sport en cultuur is nog een gedeelte blijven staan. De BVVS mag nu de gelden beheren en onder dezelfde voorwaarden uitgeven.

Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering woensdag 29 maart 2017
Verslag: Geen op- en aanmerking wordt dus goedgekeurd.

Actiepunten:

 • Marten Kingmaplein: straatnaam is goedgekeurd en op korte termijn wordt het definitief.
 • Toosepadtien: straatnaam is goedgekeurd en inmiddels aangebracht.
 • Voetpaden bij Schuit: zijn onlangs doorgetrokken. Voetpad bij sv Veno: is nog niet gebeurd.
 • Paden rondom hertenkamp: er is toegezegd dat in het voorjaar van 2018 weer een herstel gaat plaatsvinden.

Jaarverslag secretaris 2017
Een aanwezige maakt een compliment voor onze activiteiten. Verder geen op- en aanmerkingen op het verslag.

Jaarverslag penningmeester 2017 en begroting 2018
De penningmeester licht het jaarverslag en de begroting toe.
Verder geen op- en aanmerkingen.

Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
De kascommissie, Jaap Venema (2e jaar) en Femedith Kerssies (1e jaar) hebben de kas goedgekeurd en de penningmeester kunnen dechargeren. Femedith stelt zich beschikbaar voor het 2e jaar en Petra Lok-Kwakman zal toetreden als nieuw kascommissie lid.

Bestuursverkiezing
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Gerry Jongman
Voor de vervulling van de vacature wordt nog omgezien naar een kandidaat. Gerry is wegens familieomstandigheden vanavond afwezig.
Reglementair aftredend en verlenging voor 1 jaar: Elly Visscher
Albert Jan Kwakman en Siemen Vis zijn reglementair aftredend, maar herkiesbaar.
Er zijn geen bezwaren tegen bovenstaande voorstellen.

Rondvraag
Er zijn 4 schriftelijke vragen ingediend:

 1. In- en uitgang Nieuw Clarenberg met betrekking tot het “bedienend verkeer”. De chauffeurs van deze vaak grote en zwaardere auto’s ondervinden vaak moeite met het in- en uitrijden naar de locatie door geparkeerde auto’s. Daardoor moeten ze door de berm en deze zit ondertussen vol sporen. Ook het wegdek is al verzakt.
  BVVS: op 28 maart nemen we bovenstaand mee wanneer er overleg is met de gemeente over meer verkeersproblemen in Vollenhove.
 2. De oversteekplaats Frans pad is gevaarlijk. Deze is weliswaar aangegeven met witte lijnen van straatstenen, maar niet duidelijk en de weg ligt te laag en ingezakt. Een gevaarlijke situatie dus.
  Tevens wordt hier veel te hard gereden, harder dan de toegestane 30 km.
  BVVS: Ook dit wordt meegenomen 28 maart en tevens stellen we dan voor om ook hier verkeer remmende maatregelen te nemen die eigenlijk niet passen in een 30 km zone, maar ons inziens wel noodzakelijk zijn.
 3. Het voetpad langs Nieuw Clarenberg is onlangs opgebroken i.v.m. aanleg KPN kabel, maar in slechte staat teruggebracht.
  BVVS: Het toeval wil dat dit vandaag netjes is gerepareerd.
 4. Meldingen Openbare Ruimte: dit systeem werkt niet goed. Het is prettiger om iemand te spreken en de problemen te melden.
  BVVS: Dit systeem is een keuze van de gemeente en werkt in de meeste gemeenten zo. Op jaarbasis worden door ons diverse meldingen gedaan waarvan altijd een terugkoppeling komt weliswaar niet altijd naar wens.
 • De fietsenstalling bij busstation Drok is te klein. Uitbreiding is wenselijk. Ook de verlichting is slecht te noemen. Uitbreiding is wenselijk. Ook de verlichting is slecht te noemen.
  BVVS: over een paar weken is er weer een overleg met ROCOV en worden deze punten aangegeven.
 • Verplaatsing markt: is het nu definitief?
  BVVS: ja is door het college goedgekeurd en de stroomvoorziening is nu definitief. Een eventuele uitbreiding is op dit moment nog niet aan de orde. Voor meer informatie wordt verwezen naar een persbericht deze week in de regionale pers.
 • Is er een mogelijkheid de polderbrug permanent te verlichten zoals destijds bij de opening van de brug?
  BVVS: We nemen dit mee als een wens vanuit de inwoners.

Presentatie: ontwerpen kunstwerken “Olde Huys”, door kunstcommissie
De voorzitter licht toe dat onze 1e suggestie, plaatsing van het kunstwerk op het eilandje in de binnenhaven, niet wordt ondersteund door de Watersportvereniging. De WSV onderhoudt de binnenhaven en heeft momenteel al veel last van vernielingen door vandalisme. Een kunstwerk op het eilandje zou dit nog meer aantrekken. Dit heeft ons doen besluiten het kunstwerk dan ook niet daar te plaatsen, maar op het stukje gras onder bij palingrokerij Konter (tussen de 2 bruggen). Tevens deelt de voorzitter mee dat ook groep 8 van CBS Kompas heeft gevraagd om mee te denken met dit project. De wijze van stemmen wordt uitgelegd.
De ontwerpen worden getoond en toegelicht.

Presentatie: opknappen Aan Zee, door Astrid Faber.
Nadat het Kerkplein en het stuk Aan Zee richting Kerkplein is opgeknapt was destijds afgesproken om ook het stuk Aan Zee bij het dijkje op te knappen. Op dit moment is er nog niet echt een vastomlijnd plan. Er is inmiddels wel gebrainstormd met een aantal bewoners, 2 bestuursleden van de BVVS en de gemeente om bijvoorbeeld de oude zeedijk weer meer te benadrukken. Eerdaags wordt het plan verder uitgewerkt samen met meer bewoners van Aan Zee.

PAUZE
Gelegenheid tot stemmen op één van de ontwerpen “Olde Huys”

Presentatie: update herstel Kaap de Voorst, door Pedro Klaver.
In 2013 zijn deze plannen ook gepresenteerd. Dit plan komt uit het Stadsranden plan welke destijds is gevormd door inwoners in samenwerking met gemeente. Het plan heeft jaren stil gelegen en wij hebben aangegeven het plan weer actief te willen hebben. Kaap de Voorst is één van de punten die wellicht geschikt is tot uitvoering. Pedro licht het plan toe. De gemeente heeft aangegeven een faciliterende rol te willen spelen, maar de inwoners moeten de kar gaan trekken.
Er wordt aangegeven dat destijds € 150.000 beschikbaar werd gesteld. Waar is dit geld gebleven?
BVVS: Gaan we uitzoeken.
De heer Harm Jongman heeft nog een aanvullend idee ingebracht te weten een vlakte met zonnepanelen creëren. Wanneer er inwoners zijn die mee willen denken met bovenstaand dan graag aanmelden bij het bestuur.

Presentatie: update slimme verlichting, door innovatie Lokaal (Pedro Klaver).
De huidige verlichting in Vollenhove is verschillend van licht. De gemeente wil de verlichting vervangen. De VOC en BVVS hebben aangegeven hierin mee te willen denken. De lichtmasten in de straat zijn aan vervanging toe en monumenten zouden beter aangelicht moeten worden. We willen daar duurzaamheid aan toevoegen. Samen met gemeente is Innovatie Lokaal gevormd. Er zijn oriëntaties geweest in plaatsen waar ze al verder met (led) verlichting zijn. We zien diverse toepassingen en we gaan mogelijkheden onderzoeken wat zinvol is voor Vollenhove.
De showroom wordt gesitueerd in het oude Rabobank pand.

Uitbreiding wandelpaden:
Marcel Aben verteld hoe het idee is ontstaan en licht de plannen toe: Op de tekeningen zijn de huidige wandelpaden gemarkeerd aangegeven. Wensen voor nieuwe wandelpaden kunnen ingetekend worden. Vervolgens wordt dit voorgelegd aan de gemeente en wordt beoordeeld wat de mogelijkheden zijn. Dit is mede afhankelijk van de toestemming van landeigenaren en het financiële plaatje.

Sluiting
Om 21.50 uur wordt de vergadering gesloten.