Verslag van de Algemene Ledenvergadering BVVS

Datum:            maandag 14 maart 2016 ‘De Burght’ te Vollenhove

Aanvang:        19.30 uur

 

 1. Opening en vaststellen agenda.
  Voorzitter Wim Willemsen opent met een woord van welkom, de kleine 80 aanwezigen, de presentatoren en de vertegenwoordigers van de politiek van harte welkom.
  Een aantal afzeggingen van leden, de contactwethouder en de contactambtenaar. Vanuit het bestuur schuiven later nog 2 leden aan.
  De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  Er zijn geen ingekomen stukken.
  Mededelingen:
  * Het is na een druk jaar goed om te zien wat er gerealiseerd is en wat nog gerealiseerd moet worden.
  * In de bestuurlijke sfeer zijn 2 leden tussentijds afgetreden en er zijn 2 nieuwe bestuursleden bereid gevonden toe te treden tot het bestuur.
  * Een aantal projecten zijn afgerond: het afgelopen weekend is de rotonde helemaal afgemaakt door de ontwerper. De financiën zijn niet altijd toereikend dus zonder vrijwilligers zou zo’n project niet tot stand zijn gekomen. Een lange voorbereidingstijd is hieraan vooraf gegaan en ook de ambtelijke molens gingen niet hard.
  * Ook het beeld van Garriet Jan & Annegien is zo’n langdurig project, maar op 24 augustus moet dan toch uiteindelijk de onthulling gaan plaatsvinden.
  * Gedurende 8 jaar voorzitterschap zijn er meer langdurige projecten geweest; er zijn er zelfs die vanaf het aantreden tot op heden nog lang niet zijn afgerond.
  De voorzitter hoopt op jonge aanwas voor het bestuur en dat inwoners van Vollenhove hun steentje (blijven) bijdragen.
  Pieter Houtsma, de ontwerper en maker van de rotonde, wordt naar voren geroepen. Als blijkt voor zijn inzet én winnaar van de ontwerp wedstrijd wordt hij bedankt middels een waardebon.
 3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 2 maart 2015
  * Verder geen op- en aanmerkingen. Het verslag is goedgekeurd.
 4. Jaarverslag secretaris 2015
  De papieren versie is reeds uitgedeeld en staat ter inzage op de site.
  Het jaarverslag wordt, tijdens de vergadering, in beeld vertoond.
  Vragen / opmerkingen:
  * Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het luilakken?

Er is een avond geweest met de luilakkers, de wijkagent, 2 jeugdagenten en een vertegenwoordiging van de BVVS. Onze insteek was om later te beginnen en maximaal om 7.45 uur te eindigen. Dit is gelukt. Er is afsluitend  nog een activiteit op het Voorpoortplein.
* Het bord van het beeld van de Durgerdammers is vorig jaar opgeknapt, maar is inmiddels weer onleesbaar geworden.

Nieuwe borden kopen is te kostbaar. De suggestie wordt gedaan of het CHC hierin iets kan betekenen.
* Wie beheert het park?
Dit antwoord komt later op de avond tijdens de presentaties.

* Er wordt regelmatig gefietst in het park, dit is verboden.

In de presentatie van het park komen we hier op terug.

* Is er al meer bekend over de rijrichting?

Het besluit, zoals deze in het najaar is gekomen, zal van kracht worden: Kerkplein blijft 2 richtingsverkeer en de rijrichting Bisschopstraat / Kerkstraat wordt dus omgedraaid.
Verder geen op- en aanmerkingen.

 1. Jaarverslag penningmeester 2015 en begroting 2016
  Verslag en begroting worden toegelicht door penningmeester Wim Schrijver.
  Verder geen op- en aanmerkingen.
 2. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie.
  De kascommissie, Lony Geluk (2e jaar) en de heer Van Rosmalen (1e jaar) hebben de kas goedgekeurd en de penningmeester kunnen dechargeren.
  De heer van Rosmalen stelt zich beschikbaar voor het 2e jaar en Jaap Venema zal toetreden als nieuw kascommissie lid.
 3. Bestuursverkiezing
  Reglementair herkiesbaar: Wim Schrijver, Pedro Klaver, Gerry Jongman en Elly Visscher.
  Tussentijds afgetreden: Herman Weijermars en Frank Jansen
  Aftredend en niet herkiesbaar: Wim Willemsen.
  Er zijn geen tegenkandidaten ingediend daarom stelt Wim de nieuwe bestuursleden voor:
  Astrid Faber en Aline ter Meer. Als uitbreiding op het bestuur wordt nog omgezien naar een 3e kandidaat.
  De voorzitter feliciteert de nieuwe bestuursleden en draagt de voorzittershamer over aan onze nieuwe voorzitter: Albert Jan Kwakman.
  Wim Willemsen wordt door bestuurslid Elly Visscher middels een dankwoord, bloemen en een attentie bedankt voor zijn tomeloze inzet van 8 jaar voorzitterschap.
  Albert Jan Kwakman neemt het woord en stelt zich voor. Vervolgens leidt hij verder de vergadering.
 4. Rondvraag
  Er was niets voor de rondvraag
 5. Presentatie Burgerhulpverlening, door Gerda Driegen, Rode Kruis kop van Overijssel
  Gerda vertelt: waar de AED’s hangen / hoe hartslag.nl werkt / wie er mee kunnen doen met hartslag.nl / wat de AED doet / wat de schok doet (of niet) / waarom er zoveel mensen worden opgeroepen / welk bericht je krijgt als burgerhulpverlener / omvang cursus en wat je er leert / kosten cursus en waar aan te melden / soorten AED’s.
  Concluderend: hoe meer burgerhulpverleners hoe meer kans om een leven te redden!
 6. Presentaties
  Groenbeheer Vollenhove, door Chris Teurlinckx, regisseur openbare ruimte gemeente Steenwijkerland:
  Chris vertelt over groenbeheer: de uitgangspunten van groenbeleid / het beheer en onderhoud / kwaliteitsbeschrijving en kwaliteitsnorm van het maaien, onkruid en onderhoud paden.

  Jos van Dijk, coördinator groen gemeente Steenwijkerland vertelt over het onderhoud van het park Oldruitenborgh: In 2009 is beheervisie opgesteld. Hierin is gekeken naar de cultuurhistorie van het park en de wensen van de gebruikers. Vervolgens is een uitvoeringsplan opgesteld. Het ORB heeft een monumentale status. De aanwezigen krijgen verder nog informatie over: instandhouding van het park / inhoud beheerplan / de beheergroepen / het onderhoud / het infobord met Q code. Verder wordt nog opgemerkt dat het park onder de Groene Parels van de gemeente valt en dat het park van waarde is van zowel inwoners als toeristen die Vollenhove bezoeken.

  Gertie Smeets, namens de CHC-werkgroep park Oldruitenborgh:
  De werkgroep valt onder CHC en bestaat uit 6 leden. Het park heeft historische culturele waarde. De werkgroep heeft korte lijnen met gemeente en BVVS. Een paar keer per jaar is er een overleg met deze groepen. Naast groen- en onderhoud beheer wil de werkgroep meer ontwikkelingen:  uitbreiding aantal bankjes, fontein, verlichting (aanlichten ruïne), herstel Laan van Toutenburgh en een educatieplan (voor scholen i.s.m. CHC).
  Voor vragen/opmerkingen/suggesties wordt verwezen naar: info.parkorb@gmail.com
  Ook in de Nieuwsbode zal binnenkort een persbericht verschijnen over de werkgroep parkbeheer.

  Op- of aanmerkingen:
  * Wat voor landschap willen jullie naleven:
  Het is in Engels landschapsstijl ontworpen, maar door de vele bomen is de zichtlijn minder.
  * Er worden nieuwe ideeën gesuggereerd, maar beter onderhoud zou wellicht beter zijn!
  Geadviseerd wordt om dit te blijven melden bij het servicebureau: 
  http://www.steenwijkerland.nl/Inwoners

 7. PAUZE (de stand van het Rode Kruis is geopend)
 8. Presentatie “Hoe hou je een stad/dorp leefbaar”, door Ferenc van Damme, projectleider “Participatie en Communicatie” Provincie Overijssel
  Ferenc kan een avond (of  meer) vullen om te vertellen over de wereld waarin we leven en hoe snel die verandert. In het kort geeft hij weer:
  * Elimineer de Burger!
  * We leven in een wereld die snel verandert: Geen tijdperk van veranderingen, maar een verandering van tijdperken.
  * Alleen een gegrilde burger is een goede burger.
  * We hebben behoefte aan een “participatieve democratie”. Een samenleving waarin burgers, naast politici en professionals, scheppers van instituties een voorzieningen zijn.
  *  Een uitleg van de participatieladder / denkstappen / denken vanuit je eigen beleving / wantrouwen en veroordeling / de doelgroepen (de 8 sociale milieus) / de generaties / de burgerschapsstijlen
  Concluderend: voor “participatieve democratie” wordt een drastische andere bestuursstijl/houding gevraagd.

  Op- of aanmerkingen:
  * Geen.
  * Ferenc geeft aan bereid te zijn hulp en advies te verlenen aan de BVVS als mocht dit nodig zijn.
  Albert Jan geeft aan dat Ferenc alvast een reservering kan maken in zijn agenda!

 9. Sluiting
  Om 22.00 uur sluit Albert Jan Kwakman de vergadering en bedankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng.