Verslag van de algemene ledenvergadering BVVS, gehouden op dinsdag 26 maart 2013 in “De Burght” te Vollenhove

1.            Opening: Wim Willemsen opent met een woord van welkom de ongeveer 75 aanwezigen en deelt mee dat ook het afgelopen jaar weer veel is gebeurd en nieuwe plannen zijn gemaakt.

2.            Mededelingen en ingekomen stukken: geen

3.             Jaarverslag secretaris 2012: Zee van ijs: als BVVS een financiële bijdrage geleverd aan deze documentaire die te zien was in het CHC. Fietspad Bentpolder: wordt 2e helft van dit jaar gerealiseerd. Verkeerssituatieplan: wordt ontwikkeld t.b.v. Voorpoortplannen, een grote verandering. Stadsboerderij: kon niet worden behouden, sloop was noodzakelijk. Er komt nieuwbouw in passende stijl. Speeltuin de Ervensteeg en Het Goor: wordt binnenkort gerealiseerd. Kunstobject Olde Huys: in het kader van cultuurhistorie en beeldende kunst wordt dit gerealiseerd op het eilandje in de binnenhaven.
Voorsterbos: als BVVS zijn wij samen met Ens, Kraggenburg en Marknesse benaderd door natuurmomenten om daar “Toekomstbeeld Voorsterbos” te realiseren. Bestuurslid Eric L heeft zitting in de stuurgroep en geeft een presentatie. Er wordt een actieve- en een stilte natuurbeleving gerealiseerd. Zondag 28 april van 12.00 – 16.00 is er open dag. Momenteel zijn er gesprekken gaande met luchtvaartlab om ook daar nog het e.e.a. te kunnen realiseren.

4.            Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid:

Een lichte daling van het aantal leden, dit jaar een ledenwervingsactie. Verslag wordt doorgenomen. Vlaggenverkoop gaat goed. Kascontrole: mevrouw de Ridder en de heer van Rosmalen, voor 2e jaar, hebben dit verricht en kunnen de penningmeester dechargeren. Nieuw kascommissielid wordt: Siemen Vis.

5.            Voorstel contributieverhoging naar  € 5,– per jaar
Leden gaan akkoord met deze verhoging. Mevrouw de Ridder merkt op dat dit voor een echtpaar 10,– is waarop de penningmeester antwoordt dat dit niet veel komt. Veelal is er per gezin 1 lid.

6.            Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Ineke Visscher, Tiemen Prins, Eric Regeling
Wim spreekt een woord van dank uit en de vertrekkende leden krijgen een attentie overhandigd.

Wim stelt de nieuwe bestuursleden voor: Gerry Jongman, Pedro Klaver en Wim Schrijver

7.            Rondvraag
* Bordje kliften en sculptuur Noordwal (dijk) zijn verdwenen à actie gemeente
* Vernielingen bij beeld Durgerdammers: à actie gemeente
* Hondenpoep: vooral bij Kompas, Achter de Hare en George Schenckstraat à actie gemeente

* Verfraaien gracht G. Schenckstraat (beschoeiing is weg) à actie gemeente
* Toegang naar begraafplaats, worden er dan bomen gekapt?  Voorzitter: er komt een hek voor voetgangers.

* Ondergrondse containers: wat doet de BVVS daar mee? BVVS doet nog geen uitspraak, het is nog in een ontwikkelings fase.

* Verdwijnen de grijze containers? Henk Veldkamp: ja en daarvoor komt een nieuwe container in de plaats voor plastic (oude kan niet vervangen worden, zijn veelal defect). Het restafval komt in de ondergrondse. Voor half april komt info-avond.

* Waarom deze afvalcontainers? Gemeente: om zo meer moeite te moeten doen voor het restafval, scheiden bevorderen dus!
* Wegen binnenstad zijn slecht met name Bisschopstraat; stoepen niet begaanbaar, bomen met wortels àactie gemeente (openbare werken)

* Veeg-auto graag van te voren melden, dan kunnen auto’s wegà actie gemeente
* Bentstraat stoep is smal, niet begaan met rollator of rolstoel à actie gemeente
* Kerkplein, stand? Gemeente: verwachting om dit jaar nog tot uitvoering te komen. Invalideplaatsen blijven in stand langs doorgaande weg.

8.            Presentatie Zwembad Vollenhove:

Onno Kloosterboer geeft presentatie: “Open blijven door sluiten”. Flinke bezuinigingen hebben doen besluiten meer te sluiten. Er is een 2 sporen beleid uitgezet. Korte termijn: bezuiniging door deels te sluiten én met nuttige adviezen aan de gang. Lange termijn: oriëntatie op zwembad als deel van een groter geheel.
Samenvattend: druk bezig om zwembad open te houden! Onno heeft goede hoop het dit jaar met € 86.000,= subsidie minder te kunnen redden. Voor 2014 staat, voorlopig nog, een grotere bezuinigingsmaatregel op het programma..
Gebruikers zwemmen bieden Onno een handtekeningenlijst aan met daarbij een brief met aandachtspunten.
Onno en Caroline van Hulst (bestuurslid zwembad) worden bedankt voor hun inbreng.

9.            PAUZE

10           Presentatie  Verkenning Kaap de Voorst, voortgang Plan Voorpoort en contactfunctionaris gem. Steenwijkerland

Mevrouw Struckman geeft een presentatie over de verkenningsplannen Kaap de Voorst. Presentatie wordt over het algemeen goed ontvangen. Mooie plannen.
Henk Kloosterman geeft presentatie over voortgang Voorpoortgebied.
Wat is er gebeurd: sloop Doelenstraat en gemeentewerf. Aanleg parkeerterrein Doelenstraat. Stadsmuur is gerealiseerd, deel plein is gestraat, vooralsnog tijdelijk. Binnen stadsmuur zijn al wat groenvoorzieningen aangebracht. Garage en tuinmuur zijn gebouwd. Doorgang al zichtbaar, tevens inrit Doelenstraat naar parkeerplaats richting Goor. Blauwe zone is gepubliceerd en aanwonenden zijn geïnformeerd.
Wat nu: riolering en aanpassing Groenestraat (juni), grondwater sanering Doelenstraat, Bouwplan Doelenstraat (oude boerderij), bouw supermarkt (start bouw: mei 2013 / oplevering: eind 2013/begin 2014).
Fase 2: huidige C1000 slopen, vervolgens komen daar drogist Martine en de Rabobank.
Fase 3 (2015): slopen Rabobank, bouwen Aldi en herontwikkeling Doelenstraat / Molenberg / Clarenberglaan.
Overige zaken: herinrichting Kerkplein, Botterwerf, plan Drok, Noordwal (verkoop loopt niet voorspoedig, dit jaar 4 kavels verkocht aan Het Roer). Binnenkort start verkoop grond vrije woningen. Verder nog een ontwikkelaar (Reling) voor 6 koopwoningen. Ook nog patiowoningen-optie. CPO initiatief wordt door gemeente gestimuleerd.

Kor van de Velde (contactfunctionaris gemeente): toont filmpje  Kernen en Wijken beleid. Doel: proberen de afstand van bewoner en gemeente zo  klein mogelijk te houden en meer ruimte voor bewoners initiatieven. Verder vertelt Kor nog over zijn rol als contactfunctionaris. Concluderend is toch wel dat de plaatselijke belangen een steeds grotere rol krijgen in de samenwerking met de gemeente en ook meer invloed hebben.

Wim bedankt de presentatoren.

 

11.          Sluiting: om 22.15 uur sluit Wim Willemsen de vergadering en bedankt de aanwezigen voor zijn/haar komst.