Verslag van de Algemene Ledenvergadering BVVS Datum: woensdag 2 april in ‘De Burght’ te Vollenhove Aanvang: 19.30 uur

 1. Opening en vaststellen agenda.
  Voorzitter Wim Willemsen opent met een woord van welkom, de kleine 100 aanwezigen, van harte welkom.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  Geen.
 3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2013
  Geen op- en aanmerkingen. Het verslag is goedgekeurd.

 

 1. Jaarverslag secretaris 2013.
  De papieren versie is reeds uitgedeeld en staat ter inzage op de site.
  Het jaarverslag wordt, tijdens de vergadering, in beeld vertoond.
  * Complimenten voor het mooie logo.
  * Wildroosters verwijderen? Gemeente antwoordter wordt binnenkort gekeken naar de veiligheid van deze roosters, maar op het nieuwe fietspad (Bentpolder) kunnen de roosters niet verwijderd worden. Dit waren eisen van de grondeigenaars. Middels het aanbrengen van strippen o.i.d. zou er eventueel een aanpassing gedaan kunnen worden. Dit geldt ook voor de roosters in overige paden rondom Vollenhove.
  Verder geen op- en aanmerkingen.
 2. Jaarverslag penningmeester 2013 en begroting 2014
  Verslag wordt doorgenomen. Opgemerkt wordt dat het organisatiegeld beschikbaar wordt gesteld door de gemeente. Contributie is afkomstig van de 795 betalende leden.
  Vlaggen worden geregeld door Hans Tukker, waarvoor een woord van dank!
 3.  Verslag kascommissie en benoeming kascommissie.
  Op 28 maart heeft de kascommissie, Els de Ridder (2e jaar) en Siemen Vis (1e jaar), de kas goedgekeurd en de penningmeester kunnen dechargeren.
  Lony Geluk stelt zich beschikbaar als nieuw kascommissielid.
 4. Voorstel incasso contributie m.i.v. 2015.
  Geen van de aanwezigen heeft bezwaar. Leden die momenteel contact betalen, en waarvoor de contributie dus moet worden opgehaald, worden verzocht dit in het vervolg via automatisch incasso te doen.
 5. Bestuursverkiezing
  Om de aanwezigen een beeld te geven waar de bestuursleden zich mee bezig houden vertelt Wim over elk bestuurslid waar hij/zij zich mee bezig houdt.
  Vervolgens krijgen de vertrekkende leden, Jacqueline Meijer en Jaap Venema, een attentie overhandigd en worden hartelijk bedankt voor hun inzet.
  Er zijn geen tegenkandidaten ingediend daarom stelt Wim de nieuwe bestuursleden voor: Frank Jansen en Nicole vd Linde-Baars.
  Reglementair aftredend en herkiesbaar:
  Eric Lassche (penningmeester), Wim Willemsen (voorzitter) en Gesina Zweistra-de Oude (secretaris).
 6. Rondvraag.
  * Na 16.00 uur begraven kost € 299,00, een kostbare zaak. Gemeente: zoekt dit uit.
  * Het dagelijks bestuur is, over 3 jaar, reglementair aftredend. Dit kan voor problemen zorgen. Wordt opgelost binnen het bestuur.
  * Kroesewerf: hier werd nog een opmerking over geplaatst.
  * Schaliegas: doet BVVS daar nog iets mee? Wij zijn daar niet bij betrokken, maar als het ter sprake komt zal het onze aandacht krijgen.
  * Verlengde Bisschopstraat: kan er een parkeerverbod (gele streep) komen 10 meter vanaf stopstreep? Gemeente: situatie is bekend en wordt binnenkort door verkeersdeskundigen opgepakt.
  * Stadsranden: mogen er straks ook vragen gesteld worden, de site is momenteel uit de lucht. Gemeente: er kunnen na afloop van de presentatie vragen worden gesteld.
  * Facebook: een compliment voor de actualiteit.
 7. Korte uiteenzetting projecten MTB route en AED
  Bestuurslid Eric Lassche, lid van de stuur-en werkgroep Voorsterbos, geeft een presentatie over de MTB route. Dwars door het Voorsterbos is middels harken, hakken en knippen een 22 km lange route, met vrijwilligers, gerealiseerd. De route loopt vanaf Kadoelersluis tot aan NetL.

Bestuur van nieuwbouwwijk Zuidwester kwam destijds bij de BVVS met de suggestie om een AED aan te schaffen.  Deze suggestie is breder uitgewerkt nl: de 6 minuten zone realiseren binnen Vollenhove. Het ligt in de bedoeling om bestaande AED’s van bedrijven/organisaties publiekelijk te stellen voor algemeen gebruik. De kosten van een kast, om de AED heen, komen voor rekening van het project. Voor het bedienen van een AED zijn vrijwilligers nodig die in een zone van 6 minuten hulp kunnen bieden. We denken met 5 AED plaatsen een 6 minuten dekking kunnen bieden. Als de financiële gelden beschikbaar komen moet het mogelijk zijn om dit jaar nog tot realisatie te kunnen komen.

 

Opmerkingen aanwezigen:
* Op dit moment is via het Rode Kruis al hartslag.nl al aanwezig, maar zij kunnen nog niet bij alle beschikbare AED’s

* Tip: probeer dekking dichter te krijgen, 6 minuten is vrij krap.

 1. Presentatie ROVA, door Peter van Hien en Henk Veldkamp
  ROVA biedt allereerst excuus aan voor het in gang zetten van ondergrondse containers. In Vollenhove is veel fout gegaan, maar inmiddels mogen we concluderen dat het systeem naar behoren functioneert. De opzet, minder restafval produceren, ziet er volgens de 1e resultaten positief uit.
  * Bij elke containerplaats zijn ongeveer 100 huishoudens ingepland.
  * De kosten in Steenwijkerland zijn vrij laag, per lediging: € 1,16.
  * Op dit moment is men bezig een papiercontainer te realiseren, dit in overleg met de vrijwilligers van het majorettes corps.
  * Tevens is er op dit moment  een proef om blik, melk-en sappakken bij het plastic afval te deponeren. Waarschijnlijk kan dit op 1 januari 2015 gerealiseerd worden. Dan wordt ook de plastic container 1x per 14 dagen geleegd en dit blijft gratis.
  * Wanneer container vast zit c.q. niet opengaat wordt er niet geregistreerd, geen kosten dus.
  * Binnen de bebouwde kom is men verplicht om gebruik te maken van de ondergrondse. In buitengebieden zijn er nog containers.
  * De kleur, oranje, van het deksel van de plastic containers is landelijk bepaald.
  * Luiers: hiervoor is nog geen oplossing, de fabriek die dit recyclede is failliet. Dus voorlopig bij het restafval.
 2. Presentatie Stadsranden, door Henk Kloosterman.
  Middels inventarisatie, analyseren en participeren moet er een visie tot stand komen. Daar is op dit moment de klankbordgroep samen met bureau Stedenbouw mee bezig. Er worden enkele schetsen gepresenteerd.
  Naast een visie komt er ook een uitvoeringsagenda. Sommigen plannen zijn direct uitvoerbaar, bijvoorbeeld rotonde haven, andere plannen op langere termijn.
  De gemeente en provincie stellen geld beschikbaar.
  De website is momenteel uit de lucht omdat nog aan de visie wordt gewerkt. Op het moment dat de raad de visie goedkeurt is dit weer ter inzage op de site.
  De plannen Kaap de Voorst passen ook in deze visie en komen in de uitvoeringsagenda.
  De visie moet ondersteund worden door diverse instanties en dat kan nog voor lastige situaties zorgen, maar moet uiteindelijk breed gedragen worden.
 3. PAUZE
 4. Presentatie voortgang Voorpoort, Kerkplein-autovrij en verkeersplan, door de heren Kloosterman en Steenbeek.
  Voorpoort: wat inmiddels is gebeurd en momenteel aan de orde is wordt middels foto’s / schetsen gepresenteerd.
  Herinrichting Voorpoortplein: er is een voorlopig ontwerp tot stand gekomen door aanwonenden/ondernemers/gemeente/BVVS.
  Witte villa: invulling op dit moment nog niet bekend. Sloopvergunning voor dak moet nog worden gegeven. Dit moet vernieuwd worden. Een net moet ervoor zorgen dat vogels zich er niet kunnen nestelen.
  Verkeerscirculatie: voornemens om rijrichting om te draaien. Voorpoort: stad in. Advies wordt behandeld in verkeerscommissie in april, daarna een besluit die 6 weken ter inzage komt. Voor Kerkplein komt eigen verkeersbesluit, maar anticipeert wel op Voorpoort.
  Planning: in 2015 vervanging riolering- en herinrichting Voorpoort (voorbereiding in 2014), huidige Rabobank slopen (komt naast woning van Heerde) vervolgens bouw Aldi. Eind 2015/begin 2016 Aldi open. Nog niet bekend wat er met huidige Aldi gaat gebeuren.
  Woningen Doelenstraat/Clarenberglaan/Molenberg, 17 stuks, worden gesloopt. Daarvoor komt een nieuw te bouwen appartementencomplex met ook 17 woningen.Andere plannen in Vollenhove:
  Bebouwing Noordwal: behoefte aan starterswoningen. Inmiddels 6 klaar, maar er volgen er meer door diverse aannemers.
  Woningen met meerwaarde: in mei 2014 worden plannen gepresenteerd. Nog kavels beschikbaar. Via Nieuwsbode wordt dit bekend gemaakt.

  Opmerkingen aanwezigen:
  * Parkeren Kerkstraat is momenteel een puinhoop, er wordt buiten de vakken geparkeerd. Welllicht meer handhaving?
  Gemeente: destijds is bewust gekozen voor wisselend karakter om snelheid eruit te halen en in de blauwe vakken te parkeren. Welllicht dat bewoners Kerkstraat, maar ook inwoners van Vollenhove, weer een geheugensteuntje kunnen gebruiken. De 1e jaren ging het prima. Handhaving is niet het uitgangspunt. 

  * Woningen Cannevelstraat zijn gereed, hoe komt het met de anti-kraak in de Doeveslag. Het plan is nog niet gereed, maar er wordt al wel gesproken over nieuwbouw Doelenstraat. Waarom niet eerst het ene afmaken voordat er met het andere wordt begonnen?
  Gemeente: Wetland heeft momenteel geen financiële mogelijkheden, door diverse overheidsopleggingen. De volgorde van bebouwing is de keuze van Wetland.

  * Stand van zaken van de Bentstichting. Gemeente: gaat niet naar de Canneveltstraat en momenteel wordt onderzocht of er in Nieuw Clarenberg een dergelijk project gerealiseerd kan worden.

  Kerkplein: er zijn plannen om dit een deel van het jaar, 1 april tot 1 november, autovrij te maken. Belanghebbenden (o.a horeca, ondernemers, aanwonenden, kerk, gemeente en BVVS) hebben een aantal gesprekken gehad. Er vanuit gaande dat het Kerkplein 1 richting wordt is een voorlopig ontwerp gekomen die wordt gepresenteerd aan de aanwezigen.
  Op Gasthuisplein wordt nog extra groen gecreëerd , middels heggen en platanen.
  Kosten Kerpleinplan: € 320.000,=. Op dit moment € 100.000,= beschikbaar.
  Er is geen alternatief plan als de 1 richting niet doorgaat.

  Opmerkingen aanwezigen:
  * Waarom geen fruitbomen i.p.v. platanen? Gemeente: levert veiligheidsproblemen op, vallend fruit op geparkeerde auto’s.
  * Hoek Hagensdorp levert gevaarlijke situaties op. Gemeente: wordt meegenomen.
  * Kademuur haven is slecht, kan het meegenomen worden? Gemeente: niet in Kerkplein plan. Welllicht in een 3efase. Situatie is bekend bij gemeente, wordt meegenomen.
  * Situatie knooppunt de Hoek. Gemeente: is bekend, wordt meegenomen. Wel wordt opgemerkt dat er nooit een ideale situatie kan ontstaan.

 5. Presentatie beeldbestek volgens planning, door
  de heer Sluis
  hoofd Openbare Werken Steenwijkerland.
  Onderhoud: sinds april wordt dit verricht door een aannemer. Deze voert pas uit wanneer het nodig is, dus niet meer volgens planning. Meldingen kunnen wel doorgegeven worden via de servicelijn of de gemeentelijke website. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit een goede keuze is.Opmerkingen aanwezigen:
  * De zwerfkeien bij binnenhaven en Aan Zee zijn verdwenen omdat dit het maaien bemoeilijkte. Dit was in opdracht van de gemeente. Kunnen de zwerfkeien terug?
  Gemeente: dit wordt meegenomen.
  * Opmerkingen in zaal slecht te verstaan zonder microfoon. Volgend jaar zal gezorgd worden voor een passende oplossing.
 6. Sluiting.
  Om 22.30 uur sluit Wim de vergadering en iedereen wordt hartelijk bedankt voor de aanwezigheid en zijn/haar inbreng.