Verslag van de Algemene Ledenvergadering BVVS

Datum:            maandag 2 maart 2015 ‘De Burght’ te Vollenhove

Aanvang:        19.30 uur

 

 1. Opening en vaststellen agenda.
  Voorzitter Wim Willemsen opent met een woord van welkom, de kleine 100 aanwezigen, de presentatoren en de vertegenwoordigers van de politiek van harte welkom.
  De voorzitter memoreerde 2014 als een druk bezet jaar waarin veel werk is verzet om de voortgang van projecten te houden, speerpunten te formuleren en luisteren naar inwoners. Ook de komende jaren is er veel te doen. De rol van de gemeente is aan het verschuiven naar plaatselijke belangenverenigingen voor een meer lokale verantwoordelijkheid en inbreng. Ook zal ons stadsplan een andere functie krijgen in de vorm van een leefbaarheidsplan met een aantal werkvelden met aan het hoofd een werkveldleider. De inbreng van de leden en inwoners wordt groter. Er wordt verwezen naar de site waar te lezen valt wat de afgelopen jaren is gerealiseerd op initiatief en door middel van de BVVS, maar waarin ook de steun van de achterban werd ervaren. Als BVVS willen we transparant zijn. Uw reacties kunt u altijd kwijt via het contactformulier op onze site, (telefonisch) contact te zoeken of, op afspraak, onze bestuursvergadering bezoeken. Samen kijken we of we een rol kunnen vervullen.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 2 april 2014
  * Is er al wat bekend over de hoge begrafeniskosten (€ 299,00 in 2014) na 16.00 uur?
  Gemeente doet navraag. Actie: gemeente
  Verder geen op- en aanmerkingen. Het verslag is goedgekeurd.
 4. Jaarverslag secretaris 2014
  De papieren versie is reeds uitgedeeld en staat ter inzage op de site.
  Het jaarverslag wordt, tijdens de vergadering, in beeld vertoond.
  Vragen / opmerkingen:
  * Zijn er voorwaarden bekend over de openstelling van de tuinen van Marxveldt?
  Er zijn bij de BVVS, op dit moment, geen voorwaarden bekend.
  Verder geen op- en aanmerkingen.
 5. Jaarverslag penningmeester 2014 en begroting 2015
  Naast 12 afzeggingen, veelal door overlijden, ook 17 nieuwe leden en 20 (jonge) leden n.a.v. het nieuwbouwproject Noordwal.
  Verslag wordt doorgenomen.
  Begroting 2015: zal negatief resulteren. De reden hiervan is dat een aantal projecten, waar we al een lange voorbereiding mee hadden, in 2015 tot uitvoering komen.
  Verder geen op- en aanmerkingen.
 6. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie.
  Op 11 februari heeft de kascommissie, Lony Geluk (1e jaar) en Siemen Vis (2e jaar), de kas goedgekeurd en de penningmeester kunnen dechargeren.
  Opmerking kascommissie: de ledenadministratie en algemene administratie zou gekoppeld kunnen worden.
  Lony Geluk en de heer van Rosmalen  stellen zich beschikbaar als nieuw kascommissielid.
 7. Bestuursverkiezing
  Na 9 jaar, de laatste jaren als penningmeester, moeten we afscheid nemen van Eric Lassche die we heel veel dank verschuldigd zijn. Eric wordt, middels een enveloppe met inhoud en een boeket bloemen, bedankt voor zijn inzet.
  Het penningmeesterschap wordt intern opgelost door bestuurslid Wim Schrijver.
  Er zijn geen tegenkandidaten ingediend daarom stelt Wim de nieuwe bestuursleden voor:
  Herman Wijermars, Siemen Vis en Albert-Jan Kwakman. Een extra uitbreiding van 2 nieuwe bestuursleden i.v.m. uitbreiding van taken binnen de BVVS.
 8. Rondvraag.
  * Verkeersplan: de Groenestraat is opgeknapt, maar het smalle stuk bij de muur van de tuinen is inmiddels alweer verzakt. Kan hier iets aangedaan worden?
  Gemeente: er komt een verkeersverbod zone in de Groenestraat. Daarmee zou het probleem opgelost worden. De schade van nu wordt binnenkort hersteld. Actie: gemeente
  * De AED’s: hoe ver is het nu en wanneer in gebruik?
  De financiën zijn bijna rond zodat de kasten kunnen worden aangeschaft. Een aantal instanties/bedrijven stellen hun AED beschikbaar. Hiermee kunnen we de 6 minuten zone dekken. Minder lukt niet i.v.m. kosten.  Wanneer de AED wordt gebruikt zijn er ook weer kosten betreffende het resetten. Per AED gebied heb je 12 mensen nodig. Deze mensen  krijgen toegang tot de kasten. Er moeten nog mensen worden opgeleid. De kosten van de kasten, resetten en opleiding komen in rekening voor BVVS.  Realisatie: 2015.
  Annemarie Kwakman, woordvoerder van de Brede School:
  De Brede School bestaat uit de 3 basisscholen, peuterspeelzaal en kinderopvang en organiseren allerlei zaken op gebied van cultuur, bewegen etc.
  Mooi Schoon Vollenhove is een schoonmaakactiviteit die op 17 april wordt georganiseerd door de Brede School. Inwoners van Vollenhove worden opgeroepen om mee te helpen met deze actie want een Mooi Schoon Vollenhove wil toch iedereen? De bovenbouwgroepen gaan 17 april de wijken in samen met ROVA en gemeente.

 

 1. Presentatie “Hoe krijgt de zorg gestalte binnen onze gemeenschap”, door wethouder Dieke Frantzen:
  Door vergrijzing nemen de kosten in de zorg alsmaar toe. Het is een politieke keuze dat het anders moet. Middels lokaal organiseren kan het beter.
  Gewenste ontwikkelingen:
  * Leefwereld centraal, niet de systeemwereld
  * Uitgaan van de eigen (veer)kracht en ontwikkelingsmogelijkheden
  * Gebruik maken van de kracht van de samenleving
  * (individueel) maatwerk
  * Integrale benadering
  * Ondersteuning zoveel mogelijk verankerd in de lokale leefwereld
  * Samenwerking tussen organisaties

De rol van de gemeente:

* Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor en hebben regie op hun eigen leven.
* Alleen waar zelfredzaamheid, participatie en opvoeden/opgroeien niet vanzelf gaat: ondersteunende rol van gemeente.
* Aanvullend op mogelijkheden van individu en omgeving.
Eerst de transitie (verhuizing):
* Inwoners weten waar ze terecht kunnen
* Ondersteuning wordt tijdig geleverd
* Client is tevreden (over de vraagverheldering en de hulpverlening)

* De geboden ondersteuning heeft een duurzaam effect
* Uitgaven binnen de begroting
* Voldoende zorg en ondersteuning beschikbaar (iedereen die recht heeft op zorg, krijgt die zorg!)

 1. Presentatie Vincent Rotman, beweegcoach gemeente Steenwijkerland, vertelt meer over Vitale Dorpen. Vitaal Vollenhove heet inmiddels Vitaal Land Veno.
  Wat kan Vitaal Land Veno voor u betekenen?
  * Inspelen op uw behoefte, vraag en aanbod
  * Bekendheid geven, ondersteuning en versterking aan bestaande activiteiten
  * Behoud van verenigingsleven!
  * Middels subsidie, aan de hand van behoefte, nieuwe activiteiten ontwikkelen en financieren
  * Sociaal aspect, in contact komen en blijven.
  Kansen:
  * Samenwerking verhogen, elkaar versterken
  * Efficiënter gebruik van (sport) accommodatie
  * Bereiken van niet actieven
  * Versterken bestaand aanbod
  * Vernieuwing activiteitenaanbod
  * Zelforganisatie
  * Per jaar budget van € 34.000,– (looptijd project is 2 jaar)
  Voorbeelden op het gebied van sport en cultuur kunnen zijn:
  Hardloopgroep / workshops / vrouwencafé / nieuwe sporten (basketbal, tafeltennis o.i.d.) Hoe nu verder:
  Op 23 april is de 2e informatieavond in de Burght. Dan wordt besloten of Vollenhove en omgeving ook willen gaan voor een Vitaal project.
  Opmerkingen:
  * Diverse verenigingen kampen met een krappe bestuur bezetting.
  Ook hier zal Vitaal Vollenhove de nodige aandacht aan besteden.

  * Voor het hertenkamp en vlaggen op de toren heeft de BVVS inmiddels wel vrijwilligers gekregen. Mensen moet hiervoor actief benaderd worden.
 2. PAUZE (Vitaal Vollenhove toont film over Vitaal Giethoorn en gelegenheid voor het stellen van vragen)
 3. Presentatie Voorpoortplannen (update), door Henk Kloosterman
  Wat gaat er nog gebeuren:
  * Verkeersbesluiten t.b.v. wijziging rijrichting en instellen parkeerverbod zone
  * Afhandeling bezwaren (evt. beroep en hoger beroep)
  * Sloop Rabobank
  * Start bouw Aldi fase III (74 boorpalen inmiddels in de grond)
  * Daarna aanbrengen fundering stroken.
  * Bouwkundige oplevering oktober 2015. Officiële opening Aldi nog niet bekend.
  * Begonnen met voorbereiding inrichting Voorpoort (in combinatie met rioolvervanging)
  * Herinrichting Voorpoortplein (afhankelijk van verkeersbesluit!)
  * Als omdraaien rijrichting / 1 richting niet doorgaat zou ontwerp aangepast moeten worden (middels info-bijeenkomst)
  * Omgevingsvergunning
  * Voorpoortplein:
  – Er komt een beeld te staan van Garriet Jan & Annegien (uitvoering afhankelijk van bezwaren)
  – De inrichting van plein wordt betaald middels subsidie, moet voor oktober 2016 gereed zijn anders vervallen subsidie
  – De invulling witte villa is voor begane grond nog niet bekend. Invulling bovenverdieping is in ver gevorderd stadium
  – Omgevingsvergunning aanvragen t.b.v. renovatie
  – Streven: uitvoering 2015. Dak moet eraf, moet middels steiger. Hierbij rekening houdend met corso.
  * Inrichting parkeerterrein voorstel:
  – Materiaalkeuze door inwoners middels enquête
  – Omgevingsvergunning
  – Gefaseerde uitvoering om overlast te voorkomen
  * Parkeren Doelenstraat:
  – woningen Doelenstraat slopen, daarna:
  – parkeerplaatsen (nieuwbouwplannen Molenberg/Clarenberglaan worden heroverwogen)
  * Herinrichting Kerkplein:
  – afhankelijk van verkeersbesluit
  – subsidieaanvraag bij provincie (in kader van duurzame ontwikkeling)
  – uitvoeringskrediet aanvragen

  Vraag / opmerkingen:
  * Kan inrichting losgekoppeld worden van rijrichting / 1 richtingsverkeer
  Is bewust niet voor gekozen anders 2 projecten indienen.
  * Molenberg wordt ingevuld met paaltjes om fout parkeren te voorkomen. Kan de geldauto er dan nog langs?
  Paaltjes worden zo neergezet dat geldauto er wel langs kan.
  * Herinrichting Kerkplein wat wordt er precies bedoeld
  Kerkplein wordt autoluw / niet meer parkeren op plein / ter hoogte van Seidel: 1 richtingsverkeer / er worden aanvullende maatregelen getroffen om parkeren in hoeken te voorkomen. Binnenkort nog weer proef rijden met vrachtwagen
  * Wordt de aanbouw van Witte Villa nog gesloopt?
  De huidige aanbouw met dakpannen gaat eraf, maar er komt wel weer een nieuwe aanbouw. Lichte horeca is toegestaan op begane grond.
  * Aantal parkeerplaatsen bij supermarkten is minimaal
  Er komen 55 parkeerplaatsen (blauwe zone) bij de 2 supermarkten. Volgens onderzoek en parkeernormen zou dit genoeg moeten zijn. Meer ruimte is er ook (nog) niet. Na sloop woningen Doelenstraat weer meer parkeergelegenheid. Advies: elders parkeren in Groenestraat of Doelenstraat (achter voormalige boerderij) en zoveel mogelijk ook om het centrum autoluw te krijgen, indien mogelijk, per fiets of te voet.
  * Wordt Voorpoortplein autovrij?
  Gekozen voor hybride constructie: wel parkeren op plein, maar geen obstakels zodat plein ook voor andere activiteiten kan worden gebruikt.
  Gebruik plein overdag en ’s avonds zit verschil in (overdag parkeren/ ’s avonds niet). Het is niet zo dat alleen de ondernemers bepalen wat er gebeurd. Het is wel een spanningsveld.
  Voorpoortgebied is winkelgebied dus zal er parkeren moeten worden aangeboden.

  * Kruising  Bisschopstraat / Bentstraat is druk! Wordt straks overbelast door extra verkeersstroom.
  Worden allemaal gelijkwaardige kruisingen (= verkeer van rechts heeft voorrang). Rijrichting verandert, maar verkeersdruk zal niet toenemen. Er komt een parkeerverbod zone dus alleen parkeren in de vakken.
  * Is het een idee om “de eethoek” (kunststuk hoek Bentstraat/verlengde Bisschopstraat) te verwijderen een daar extra parkeervakken te maken?
  Er is bewust gekozen om niet nóg meer parkeerplekken (dus meer “blik”) in de kern aan te brengen.
  * Winkels zijn nu niet meer in de buurt van de haven. Toeristen varen nu verder.
  Voorpoort is nu ook al winkelgebied. Het is niet aantoonbaar dat toeristen Vollenhove daardoor zouden laten liggen. Kerkplein is horeca en dat is ook aantrekkelijk voor toeristen.
  * Is er al een bestemming voor de huidige Aldi?
  Nee, maar er mag niet nóg een supermarkt komen.

 

 1. Sluiting
  Om 21.50 uur sluit Wim Willemsen de vergadering en bedankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng.