Project Description

Het gebied langs de Bentdijk aan de Voorst bij Vollenhove beschikt over verschillende bijzondere elementen in het landschap. Het belangrijkste landschapselement is een oude klif, oorspronkelijk ontstaan door afslag van de Zuiderzee. Het potentieel van deze landschapselementen wordt op dit moment echter nog niet ten volle benut. Door de klif te accentueren kan het verhaal van deze historische locatie worden verteld. Dit kan fysiek door landschapselementen te herstellen of te reconstrueren, of communicatief door middel van documentatie en presentatie. Op deze manier kan het gebied worden gepromoot als toeristisch recreatieve trekker!!

De gemeente Steenwijkerland heeft een ruimtelijke visie laten ontwikkelen en de mogelijkheden te onderzoeken om de klif weer zichtbaar te maken. Tevens moet er worden gekeken naar een goede positionering van rustpunten met informatiepanelen en bankjes. Dit alles moet goed verbeeld worden in sfeerbeelden van de nieuwe situatie.


Bovenstaand de openingsparagraaf  van het beleidsdocument “Kaap de Voorst”. Wat is de status van het project en waar staan we nu? 

Vorig jaar tijdens de algemene ledenvergadering van de BVVS is voor de 2e keer het project Kaap de Voorst gepresenteerd. De aanpassingen van Kaap de Voorst zijn onderdeel van de Stadsrandenvisie die door de gemeenteraad is vastgesteld en die als basis dient voor aanpassingen in de ‘randen’ van de stad. Destijds is toegezegd dat de vaststelling van de visie gepaard zou gaan met een uitvoeringsagenda en bijbehorende budgetten. Echter, aan deze opvolging is nooit invulling gegeven. Na de ALV hebben we de gemeente meegedeeld dat we aan het project graag invulling willen geven. Hoewel de Stadsrandenvisie Vollenhove-Blokzijl formeel is vastgesteld, bleek gemeente niet voorbereid op deze aanvraag en bleek de middelen wederom niet gereserveerd. Een impasse dreigde wederom. Immers de gemeente handelt naar draagvlak en beschikbaarheid van participatie vanuit de burgers (inzet door inwoners), terwijl de BVVS, door schade en schande inmiddels wijs geworden, handelt naar de aanwezigheid van politiek draagvlak en de beschikbaarheid van middelen. Wij zijn van mening dat we zorgvuldig met de spaarzame tijd van vrijwilligers om moeten gaan en ze perspectief moeten kunnen bieden op de haalbaarheid van een plan zodat de inzet niet voor niets is. We hebben als BVVS besloten, en aan de gemeente nadrukkelijk meegedeeld, dat we onze inzet zouden bevriezen voor dit project totdat duidelijk is geworden dat er middelen beschikbaar zijn om het plan te kunnen realiseren. We hebben dit ook kenbaar gemaakt aan de verantwoordelijk wethouder. Geheel 2018 is er daardoor ons als BVVS geen aandacht meer geschonken aan Kaap de Voorst.

Begin 2019 was er het verzoek om Kaap de Voorst weer vlot te trekken en inmiddels is er een verkennend gesprek geweest op de beoogde locatie aan de Voorst. In het visie document worden een 3-tal varianten beschreven, te weten de historische-, de maximale- en de minimale variant.

Tijdens het gesprek werd al snel duidelijk dat eigenlijk alleen de minimale variant in beeld was om invulling aan te geven. Voor de andere twee varianten moet het gehele gebied op de schop en zullen de kosten navenant zijn. Ook hebben we te maken met de flora en de fauna en dat is in dat aan te pakken gebied ook een groot goed. De elektriciteit centrale is daarnaast een storend element in het gebied en dat wordt het meest duidelijk bij zowel de maximale- als de historische variant.

Er is afgesproken dat de gemeente de minimale variant in schets zal uitwerken en dat zal half april 2019 gerealiseerd (moeten) zijn. Tevens zal de gemeente onderzoeken wat de subsidie mogelijkheden zijn!! We houden u op de hoogte van de voortgang.