Via de site van de BVVS informeert de gemeente de ketengebruikers:

Informatiebrief Jeugdketenbeleid gemeente

 

Gedogen van keten

Keten krijgen de nodige aandacht binnen het jeugdbeleid van de gemeente, omdat ze voor jongeren belangrijk zijn als ontmoetingsplek. Keten passen niet binnen de regelgeving en zijn daarmee ‘illegaal. ’ Ook hebben keten soms een slechte naam door overmatig alcoholgebruik door de bezoekers, waardoor de positieve kanten onderbelicht blijven.

 

Juist vanwege de positieve functie van de keten voor jongeren heeft de gemeenteraad in juni 2011 het jeugdketenbeleid vastgesteld, dat uitgaat van het gedogen van de keten. Aan het gedogen verbinden wij wel voorwaarden in verband met de veiligheid en gezondheid van de keetbezoekers.

 

Welke voorwaarden?

Deze voorwaarden voor gedogen worden vastgelegd in een convenant tussen de keetbezoekers, de grondeigenaar en de gemeente. De voorwaarden hebben vooral betrekking op:

  • Het verantwoord omgaan met alcohol
  • Het vergroten van de veiligheid in en om de keten (o.a. brandinspectie)
  • Het voorkomen van overlast

Het convenant voorbereiden vraagt wel enige inzet van alle partijen, zoals het controleren van de (brand)veiligheid, het opstellen van een ledenlijst en huishoudelijk reglement en het organiseren van een voorlichtingsavond alcohol en keten.

 

Rol grondeigenaar

Wij verlangen dat naast de keetbezoekers ook de grondeigenaren zich betrokken en verantwoordelijk voelt bij het reilen en zeilen in en rondom de keet. De grondeigenaar fungeert naast de keetbezoekers als aanspreekpunt voor gemeente. De eerste verantwoordelijkheid ligt wat ons betreft bij de jongeren zelf. Zonder hun medewerking is het kansloos. Zij moeten actief aan het werk om uitvoering te geven aan het convenant. Keten op gemeentegrond worden niet gedoogd.

 

Mag de keet blijven bestaan?

Dat wij afspraken maken is geen garantie dat de keet in lengte van dagen open kan blijven. Op het moment dat een derde partij (buren, horeca) verzoekt om op te treden tegen de keet vanwege overlast of concurrentievervalsing, dan kan de gemeente gedwongen worden om te handhaven. Met een goede naleving van het convenant, zal de kans hierop klein zijn.

 

Contact opnemen

Inmiddels hebben wij als gemeente met meerdere keten een convenant afgesloten. Maar niet alle keten zullen bij ons bekend zijn. Aangezien een belangrijk onderdeel van het convenant ook een (brand)veiligheidsinspectie is, de oproep aan deze bij ons onbekende keten, om contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan ook met uw keet in overleg over een convenant en de veiligheid in en rondom de keet.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Ria Twerda via mail ria.twerda@steenwijkerland.nl (of via telefoonnummer: 0521 538 648). Ook als u vragen heeft over het ketenbeleid, het convenant of ideeën hierover heeft, kunt u bij haar terecht.