Op 9 december jl waren een 3-tal bestuursleden van de BVVS, de wijkagent met 2 jeugdagenten en 9 deelnemers van het luilakken aanwezig in de Burght. Doel en noodzaak van deze bijeenkomst was een oplossing te vinden voor de overlast die ondervonden wordt van het luilakken. De BVVS komt op voor de belangen van alle inwoners dus ook van de luilakkers echter niet tegen elke prijs. BVVS wil de traditie behouden, maar wil terug naar de basis: het wakker maken en niet het wakker houden.

Nadat de wijkagent een samenvatting had gegeven over de binnengekomen klachten werden, met instemming van de deelnemers, de volgende afspraken gemaakt:

·         de normale verkeersregels zijn en blijven van kracht met uitzondering van de geluidsdemper, dit wordt gedoogd in de nieuwe afgesproken tijd van 4.00 tot 7.30 uur. Start bij de Burght en einde in de Bisschopsstraat;

·         er wordt niet gependeld tussen de dorpen, ieder dorp heeft zijn eigen luilakmoment;

·         in verband met gevaar worden toeschouwers verzocht niet met eieren of iets dergelijks te gooien.  De politie zal hier ook tegen gaan optreden.

De buurtvereniging van de Bisschopsstraat heeft aangeboden om, samen met de luilakkers, een activiteit te willen organiseren na het luilakken. Ter zijner tijd wordt hier meer bekend over gemaakt.

De aanwezige deelnemers gaan hun achterban informeren over de hernieuwde afspraken. Nieuwe deelnemers of éénlingen worden ook verzocht zich te houden aan de nieuwe afspraken. De politie zal gaan optreden wanneer deze afspraken niet worden nageleefd.

Alle aanwezigen kunnen terugzien op een goede en constructieve bijeenkomst.