Bespreekverslag groen-­‐ en maaibeleid Gemeente Steenwijkerland.

Aanleiding voor deze bespreking is dat de BVVS nogal wat klachten krijgt over het groen-‐ en maaibeleid en hierover in de komende algemene ledenvergadering duidelijkheid wil (laten) scheppen. Jongstleden is er een rondgang geweest door het park ORB met uitleg door Jos van Dijk.

Ter tafel komen de volgende punten:

• Paden langs hertenkamp.
Deze zijn in een slechte staat van onderhoud en van deze paden wordt heel veel gebruik gemaakt als ontsluiting naar de laan van Toutenburgh en de kern van Vollenhove. Bij natte periodes zijn de paden nauwelijks begaanbaar. Chris geeft aan dat er een nieuw dekkingsmateriaal beschikbaar is die dit probleem kan oplossen en die geen geweld doet aan de omgeving, dit in tegenstelling tot het geopperde asfalt. Bekeken gaat worden of dit op korte termijn ingevuld kan worden.
-(Re)actie gemeente: paden krijgen nieuwe toplaag van schotsgraniet, daarmee verwachten wij dat de paden onder normale omstandigheden goed begaanbaar zullen zijn. Uitvoeringstermijn eind 2015 – begin 2016.

• Begraafplaats Toutenburgh.
Er wordt aangegeven dat het onderhoud vooral in de zomermaanden matig is met veel onkruid tussen de  graven. De foto’s geven hierover geen uitsluitsel, wel is het erg zanderig rond de graven. Chris en Henrie constateren dat de dichtheid van de graslaag erg dun is en dat hier mogelijk in het voorjaar wat extra gedaan kan worden. Afgesproken wordt het voorjaar af te wachten en de vinger aan de pols te houden.

• Park ORB – gaas over het bruggetje.
Is het mogelijk om ipv gaas een soort splitlaag aan te brengen op het brugdek want gaas wordt niet gezien als de duurzaamste en mooiste oplossing. Daarnaast graag het bordje “glad” te verwijderen. Chris geeft aan dit mee te nemen maar geeft wel aan dat wijzigingen in of aan het park moeilijk zijn uit te voeren vanwege het beschermde karakter en de vergunningsverplichting.
-(Re)actie gemeente: Kippengaas op de brug is een tijdelijke oplossing, gele bord kan weg. Er zal een stroeve laag op de planken worden aangebracht, het weer is momenteel niet geschikt om deze werkzaamheden uit te voeren. Het is momenteel te nat en te koud, in het voorjaar van 2016 zal het kippengaas worden verwijderd en een stroeve laag m.b.v. bitumen worden aangebracht.

• Beelden Adam & Eva.
Foto’s maken duidelijk dat de beelden mooi groen zijn maar dat dit niet echt wenselijk is. Vanwege de groene aanslag is schoonmaken eens per jaar het minimale wat eventueel in eigen beheer gedaan kan worden. Hogedruk spuit / groene zeep / opties?? Het is nog bij Chris of Henrie duidelijk uit wat voor materiaalsoort de beelden bestaan. Voordat wordt schoongemaakt moet dit duidelijk zijn en Chris zoekt dit uit en koppelt dit (op termijn) terug.
-(Re)actie gemeente: Er is een steenhouwer benaderd, deze zal de beelden bekijken en adviseren over hoe e.e.a. professioneel kan worden herstelt, we zullen de steenhouwer eveneens om advies vragen m.b.t. het schoonmaken van de beelden. Zodra er een antwoordt is koppelen we dat terug.

• Groenstrookje Achter de Hare (ter hoogte van Hare 5).
De wens is om dit stukje groen om te bouwen tot parkeerplaats. Met Google Streetview wordt het stukje groen bekeken. Wat opvalt is dat er (ooit) een boom in het grasveldje heeft gestaan maar om er een parkeerplaats van te maken is het te klein. Aangezien het een onhandig stukje groen is gaat bekeken worden of het kan worden ingeplant met daarnaast een tegel langs de randen. Chris koppelt terug.
-(Re)actie gemeente: Voorstel om het vak om te vormen naar parkeerplaats is wat ons betreft niet uitvoerbaar, het vak is te smal voor een parkeerplaats. Onze voorkeur gaat uit naar het verwijderen van het gras en het inplanten van het vak met een bloeiende bodembedekker. Akkoord?

• Veno650 – Zithoek Bisschopstraat.
Het beton waarop deze zithoek staat is erg groen en glad. Kan dit worden schoongemaakt? Chris neemt mee en koppelt terug.
-(Re)actie gemeente: Schoonspuiten met hogedrukspuit is het voorstel.

• Park ORB – kastanjeboom.
Van de omgevallen kastanjeboom resteert nog de stronk. Wordt deze verwijderd en komt er een nieuwe voor in de plaats? Bij kastanjebomen komt bloedingsziekte voor waardoor herplaatsing misschien moeilijk wordt maar zal door Chris / Henrie worden nagevraagd bij Jos. Ook is door Jos het Park beheerplan toegezegd maar dat is nog niet ontvangen.
-(Re)actie gemeente: Er is een jonge kastanjeboom aangeplant, onduidelijk is door wie dit is gedaan. Herstelactie wordt nog door gemeente uitgevoerd. Er is een beheerplan, het beheerplan
stamt uit 2012, er zijn een aantal zaken anders dan in het beheerplan staat weergegeven, dit wordt aangepast, daarna wordt het beheerplan toegestuurd. Na het lezen van het beheerplan kunnen we indien gewenst het plan een keer doorspreken.

• Prullenbak Laan van Toutenburgh (nabij waterval).
Er wordt nagevraagd of deze weer wordt herplaatst.
-(Re)actie gemeente: Prullenbak, vraag is vandaag uitgezet, 11-12-2015, zodra er een antwoord is
vanuit cluster afval en reiniging koppelen we dat terug.

• Op een afgerikt deel van de oude pier (groene bruggetje) lopen in de zomerse perioden schapen.
Het openbare deel wordt gemaaid maar dat gebeurt natuurlijk niet bij het schapendeel (talud). Een en ander doet afbreuk aan het gezicht van de pier en past ook niet bij de omgeving. Wat zijn de
mogelijkheden? Er wordt op de pier extensief beheer toegepast wat inhoudt dat er dus minder frequent gemaaid en er ruimte is voor andere ontwikkelingen. Er is echter wel een maaiverplichting. Als een deel wordt verpacht is de pachter verantwoordelijk voor zijn deel van het groen onderhoud. Als beeld niet past bij de rest moet bekenen worden of schapen houden op de pier nog een optie is.
-(Re)actie gemeente: Er wordt gegraasd met schapen. Op zich is het begrazen van de dijk een duurzame en streekeigen wijze om het beheer uit te voeren. Verzocht zal worden i.i.g de brandnetels te verwijderen en het lopende het seizoen bij te houden.

Gemeentelijk groen-en maaibeleid 2016.

Het onderhoud Openbare Ruimte zal vanaf maart 2016 weer worden uitgevoerd door de NoordWestGroep en wordt afscheid genomen van de Jonge. De NWG kon de laatste jaren onvoldoende omzet draaien en aangezien de gemeente een verantwoording heeft naar de NWG is dat de reden dat de NWG weer het onderhoud gaat uitvoeren. Door deze verandering krijgt de NWG weer voldoende werk zodat zij hun mensen aan het werk kunnen houden en mogelijk hierdoor dus weer voldoende omzet kunnen genereren. Het contract en contractduur moeten nog worden vastgelegd. Voor terugkoppeling groenbevindingen is het wenselijk dat er een soort burgerschouw komt en hiervoor zullen dus mensen – bijvoorbeeld per wijk – benaderd moeten worden. Een boekje “Burgerschouw” is beschikbaar en zal door Chris / Henrie worden toegestuurd. Verder wordt nog aangegeven dat het groenonderhoud in de wijken op level B zit wat inhoudt dat er
plukjes onkruid in de perken mogen voorkomen en dat het gras soms een beetje hoger mag staan. Parken en rotondes vallen onder level A. Bestrijdingsmiddelen om het onkruid tegen te gaan mogen niet meer worden gebruikt en daar komt borstelen en/of branden voor in de plaats.