Namens de voorzitter nodig ik alle (aspirant *) leden uit voor de
Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad

Datum:          woensdag 23 maart 2022 in ‘De Burght” te Vollenhove.
Aanvang:       19.30 uur

VOORSTEL AGENDA:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  Diverse lopende zaken
 3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 11 maart 2020
 4. Jaarverslag secretaris 2020/2021
 5. Jaarverslag penningmeester 2020/2021 en begroting 2022
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 7. Bestuursverkiezing

  Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Pedro Klaver, Wim Schrijver.
  Tussentijds aftredend: Peter Krabbé, Astrid Faber
  Reglementair aftredend en herkiesbaar: Siemen Vis, Aline ter Meer, Ilonka te Riele.

  Voor de vervulling van de vacatures en de bestaande vacatures stelt het bestuur voor te benoemen: Gert Winter, Esther Haasjes, Eltjo Hofstede en Martijn Schuttenbelt.

  Bestuurswijziging: Gert Winter zal het penningmeesterschap op zich nemen.

  Tegenkandidaten kunnen, gesteund door 5 of meer leden, tot 5 dagen voor de ledenvergadering worden ingediend bij het secretariaat, Het Franse Pad 13, te Vollenhove.

 8. Rondvraag (**)
 9. Presentatie Duurzaamheid.
  PAUZE.
 10. Presentatie Onderhoud en verfraaiing tunnel en omgeving.
 11. Presentatie Burgerinitiatief buurttuin Wheeme
 12. Sluiting

Secretaris Belangenvereniging Vollenhove-Stad, Aline ter Meer – Zelhorst

Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering kunt u de notulen van jaarvergadering van woensdag 11 maart 2020 en het jaarverslag 2020/2021  inzien op de website www.bvvs.nu

* lidmaatschap kost € 6,= per jaar: www.bvvs.nu/lidmaatschap

** Vragen voor de rondvraag tot 5 dagen voor de ledenvergadering indienen bij het secretariaat,
Het Franse Pad 13, te Vollenhove. Per voorkeur per mail: secretaris@bvvs.nu

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020 kunt u hier lezen!