Eén van de speerpunten van de BVVS is de communicatie naar allereerst leden en vervolgens naar andere inwoners van de Stad Vollenhove. Er is veel aan de hand. Ondertussen vordert het Voorpoortplein gestadig, de nieuwe Coop zal binnenkort opengaan. Aan de volgende fase kan dan worden begonnen. Misschien niet altijd zichtbaar maar op veel fronten wordt hard gewerkt.

Het verkeerscirculatieplan wordt op diverse plaatsen doorgesproken, het is niet eenvoudig om zowel het Kerkplein als ook het Voorpoortplein zodanig aan te passen, dat er een logische verkeersstroom ontstaat in de Kerkstraat en de Bisschopstraat. Er zal een optimaal haalbare oplossing komen. Niet iedereen zal geheel tevreden zijn, maar een autovrij Kerkplein bijvoorbeeld zal velen aanspreken.
Ne enige aanloopproblemen is het nieuwe afvalsysteem eindelijk op orde. Er ging nogal wat mis, maar uiteindelijk kunnen we vaststellen dat de nieuwe inzameling goed op gang is gekomen. Wat telt is, dat het aangeven waar het fout is gegaan heeft geresulteerd in een zo goed mogelijk systeem. We wachten nu op de verdere scheiding van o.a. melk- en frisdrankpakken en blik. Waarschijnlijk wordt dat gerealiseerd in april en dan kunnen we die materialen ook kwijt in onze plastic container.
De communicatie moet goed zijn. Zo wordt binnenkort de site aangepast, er wordt dan ook een nieuw, eigentijds logo gepresenteerd en er zal via Facebook en Twitter telkens het “breaking nieuws” te volgen zijn. Ook de reacties zijn vaak heel goed om snel het beleid te kunnen aanpassen. Behalve de nodige kritiek zijn er gelukkig ook mensen, die nuttige tips aandragen. De BVVS is geen klachtenbank, maar een stichting, die zich wil inspannen om gezamenlijk dingen voor elkaar te krijgen, die individueel wat lastiger te realiseren zijn. Ieder lid heeft een stem, ieder bestuurslid heeft oren en voert uit wat de meerderheid van de leden graag wil. Of dat succes heeft? Soms wel en soms niet.
Volgend jaar komt er voor twee bestuursleden een einde aan hun bestuursperiode. Momenteel worden nieuwe bestuursleden benaderd. De BVVS gaat op de ledenvergadering in maart 2014 spannende dingen presenteren over zaken die actueel zijn en nu spelen: b.v. de invulling van de stadsranden, de verkeersplannen in Vollenhove en er wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is of mogelijk gemaakt kan worden om toch in te zetten op huisvesting van jongere alleenstaanden, die begeleiding nodig hebben. Weliswaar is Nieuw Clarenberg een kleine stap, maar het kan en moet volgens ons optimaler kunnen.
We gaan ook de discussie over de openbare ruimte niet uit de weg en blijven alert bij overlast en vervuiling en natuurlijk ook groenonderhoud. Er wordt hierover overleg gevoerd met de gemeente en de wijkagent. Zo zijn er mede n.a.v. reacties van leden plannen om de rotonde op de Flevoweg een karakteristiek Vollenhoofse aanblik te geven. Men is druk bezig met het realiseren van meer bereikbare AED’s in Vollenhove en de BVVS wil in de kosten bijdragen voor de opleiding van mensen, die in dit systeem de AED’s kunnen gaan bedienen. De vervelende wegversmalling bij de Aldi kan wat de BVVS betreft weg. En wat belangrijk is, men kan input leveren voor het nieuwe stadsplan.
Voor zowel inwoner als toerist wordt gezocht naar ruimte en mogelijkheden om te recreëren. Er wordt meegedacht over het Voorsterbos (o.a. de ATB route), de omgeving van de haven en de woningbouw.
Kortom voor het nieuwe jaar staat er volop actie op het programma. Samen met de gemeentelijke overlegstructuren hoopt men voor Vollenhove de leefbaarheid elk jaar te weer kunnen behouden en zo mogelijk te verbeteren. De suggesties van leden en inwoners kunnen daarbij helpen.