De bestuursvergadering van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad van december heeft ook nu weer een groot aantal punten opgeleverd die een bijdrage kunnen leveren aan het leefbaar houden van de woonomgeving. Er zijn diverse contacten geweest met de gemeente, o.a. over de in onbruik geraakte informatiezuil die nu eindelijk is weggehaald bij de haven, over de aard van de parkeerplaatsen bij de nieuwe supermarkten, over de pilot verlichting op het industrieterrein, over het maai- en snoeibeleid en de toestand van de wegen en paden. Over veel zaken is direct contact geweest met de verantwoordelijken bij de gemeente en voor zover het mogelijk is wordt daar adequaat op gereageerd. De BVVS zal dit pas van de actielijst afvoeren als daadwerkelijk is gebleken dat het is opgelost of tenminste verbeterd. Via de sociale media en website worden de inwoners ook telkens weer attent gemaakt op de mogelijkheden om onvrede via de klachtenlijn van de gemeente te uiten. Gelukkig maken velen hier gebruik van en samen kunnen we aangeven waar het aan schort.

Over het luilakken (het brommer rijden in de Koningsnacht) zal door de BVVS contact worden gezocht met de jeugd en er wordt getracht met een voor ieder bevredigende oplossing te komen. Vooral het aanpassen van het tijdstip zou veel soelaas kunnen bieden. De diverse partijen ontmoeten elkaar op 9 december a.s. om 19.30 uur in MFA “de Burght”, ook deelnemers die zich nog hebben opgegeven zijn hier van harte welkom.

Met betrekking tot het zwembad heeft de BVVS een uitgebreide zienswijze verzonden aan de manager en de verantwoordelijk wethouder. Zij hebben dit in dank aangenomen en zullen zeker de genoemde aanbevelingen meenemen in het vervolgtraject.  Ook in 2016 zullen we de ontwikkelingen nauwgezet volgen zodat openstelling gewaarborgd blijft .

Met betrekking tot de AED’s in het centrum is de BVVS momenteel druk in overleg met de Hervormde Gemeente met als doel de daar bevestigde AED zo spoedig mogelijk in het netwerk  te laten opnemen. Op die manier kunnen we zo optimaal van levensreddende apparatuur gebruikmaken.

Ook het Voorpoortgebied blijft de gemoederen bezighouden. De BVVS ontdekt telkens weer dat ondanks bezoeken aan infoavonden het plan met grote regelmaat weer wordt bijgesteld en dat niet altijd duidelijk is wat het algemeen belang in dezen voor rol speelt. Ook het plan van het Kerkplein is voortdurend in behandeling en de BVVS is benieuwd naar de uiteindelijke definitieve uitvoering. Over deze laatste onderwerpen is men ontevreden over de communicatie vanuit de gemeente en dat was ook al tijdens het onlangs gehouden collegebezoek duidelijk gemaakt.  De verslaggeving hieromtrent ontbreekt of is onvolledig. Daar zal de gemeente van in kennis worden gesteld.

De BVVS is voor dit jaar wat betreft bestuursvergaderingen rond, maar dat wil geenszins zeggen dat men met kerstreces gaat. Men blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen en is beschikbaar via de sociale media en de website.