Dit keer kwam op bezoek de heer Breukel, voorzitter van bestuur van de Stichting AVES. Dit betreft een overkoepelende scholenstichting voor het openbaar en katholieke basisschool onderwijs in de NOP. Maar ook de RKB Sint Martinusschool in Vollenhove valt bestuurlijk onder Stichting AVES. De heer Breukel heeft ons meegenomen in het gezamenlijke voornemen van AVES en SCPO om in verregaande bestuurlijke samenwerking te treden. Stichting SCPO betreft de overkoepelende scholenstichting in de NOP waaronder de christelijke scholen bestuurlijk zijn ondergebracht.
Daarnaast hebben wij kort met de heer Breukel gesproken over de ontwikkelingen en verwachtingen inzake de Sint Martinusschool. Het is zinvol om eens in de zoveel tijd een keer door te praten over wensen en ideeën.

Onlangs heeft er een evaluatie over de verplaatsing van de weekmarkt plaatsgevonden. Op wat praktische punten na waren de aanwezigen louter positief gestemd over deze verplaatsing. De uiteindelijke verplaatsingsbeslissing moet nog door het college van B&W maar tot in ieder geval die tijd blijft de markt in het centrum. Bij deze nog een gemeend ‘dank je wel’ aan de reacties op onze oproep op Facebook, ook dit heeft de gemeente meegenomen in de overwegingen.

Inmiddels zijn wij door de gemeente geïnformeerd dat het BVVS verzoek, om het tot nu toe naamloze parkeerplein bij de COOP en de ALDI  de naam ‘Martin Kingmaplein’ te geven, door de naamgevingscommissie is gehonoreerd. Ook hier moet echter nog een collegebesluit genomen worden.

Door de COOP zijn we geïnformeerd dat zij het 1e kwartaal van 2018 de opbrengsten van hun statiegeldactie willen aanbieden aan het Hertenkamp. Dit betreft een mooi gebaar van de COOP welke door de vele vrijwilligers die het Hertenkamp in stand houden heel goed is ontvangen. Laten we er met elkaar een mooie opbrengst van maken!

Deze vergadering een aanvang gemaakt met de invulling van de Algemene ledenvergadering welke op 7 maart 2018 plaats zal vinden. We richten ons daarbij op meer interactie met de aanwezigen. Naast de gebruikelijk officiële agendapunten en informerende presentaties willen we de tijd nemen voor discussie en inspraak op een aantal thema’s in kleinere samenstellingen. Wij hopen dat ook de dit jaar nieuw geworven leden naar de ALV komen om hun mening laten horen.

Zoals eerder al gecommuniceerd bestaat bij ons al enige tijd de wens, om met betrekking tot de historische waarde van het bisschoppelijklot Het Oldehuys, op het eiland in de binnenhaven een kunstproject te realiseren. Voor een oproep om zitting te nemen in de werkgroep en uw schetsen aan te dragen verwijzen wij u naar onze site of het persbericht dat eerdaags verschijnt.
Een nieuw kunstproject? Dat doen we samen!

In ons persbericht van september staat dat wij op het zogeheten ROCOV overleg onze mening ten aanzien van onder meer de forse tariefverhoging en de afwikkeling van de klachten inzake de lijnen 71 en 171 onder de aandacht gaan brengen. Dit is gebeurd en als reactie hebben wij vanuit Connexxion het bericht gekregen dat er meer en nieuwer materieel op de betreffende lijnen worden ingepland en dat de afhandeling van de inkomende klachten korter en directer worden afgehandeld. Veel beloftes omtrent verbetering aangehoord, maar de uitvoering moeten we nog afwachten. Ook is gemeld dat het opladen van een abonnement nu nog 5 dagen de tijd neemt, wat te wijten zou zijn aan de onderneming die verantwoordelijk is voor de techniek achter de OV-pas. Vanaf begin 2018 zal die periode bekort worden naar één dag.
Voor wat het busstreekvervoer zal er in 2020 weer een ‘aanbestedingsronde’ plaatsvinden. Dit neemt met zich mee dat er in de komende periode geïnventariseerd gaat worden. Deze inventarisatie zal hoogstwaarschijnlijk mede inhouden dat er enquêtes worden gehouden onder de gebruikers. Dat is een van dé momenten om onze stem te laten horen. Als het goed is worden we geïnformeerd over de procedure maar zekerheidshalve houden wij de berichtgeving goed in de gaten en houden jullie op de hoogte. Het wordt gewaardeerd als u andersom ons ook informeert over uw bevindingen. Ook hier staan we samen het sterkst.

Verder zijn we nog steeds bezig de gemeente te overtuigen dat aan de diverse natte paden in Vollenhove meer moet gebeuren dan af en toe wat bijwerken. Afwatering die niet naar behoren functioneert of materiaal die niet bestand is tegen ons weertype en waardoor we iedere keer, na een natte periode, met de voeten in het water staan. Tijd voor een grondiger aanpak dus.

Vanaf deze plaats wensen wij u fijne feestdagen toe en voor 2018 meer dan goeds!