De bestuursvergadering van de BVVS van februari stond in het teken van evaluatie en vooruitblik op de jaarvergadering en het komende jaar waarin veel zaken anders zullen worden ingericht en aangepakt. Samen met wijkagent Vruggink werd er gekeken naar het verloop van de keetweek en er kan worden geconstateerd dat deze zonder noemenswaardige incidenten is verlopen.  Wat betreft de aangebrachte schades rond deze periode in de gehele gemeente is een aanzienlijke daling waargenomen, kortom een hoopgevend signaal voor de toekomst. Het alcoholgebruik bij de keten is gecontroleerd en ook daar zijn geen bijzonderheden te melden.

De reden dat er ’s nacht iets meer vuurwerk is afgestoken heeft wellicht te maken met het feit dat  de periode van afsteken is ingeperkt. Ook was er een vooruitblik op de aanwezigheid en handhaving van de politie bij de komende luilak actie. Daarover zal te zijner tijd meer informatie volgen. Er is ook gesproken over de prioriteiten bij het handhavingsbeleid. Hoe verhoudt bijvoorbeeld het foutparkeren zich tot andere incidenten. Handhaving in de blauwe zone is een taak voor de handhavers van de gemeente.

Ten slotte kwamen in het overleg met de wijkagent de vernielingen in park Oldruitenborgh en het toenemen van inbraken aan de orde. Via Facebook en Twitter zullen in dit kader ook door de BVVS tips en waarschuwingen worden verspreid om mensen bewuster te maken over het nemen van preventieve maatregelen. Een hoopvol signaal is dat er hoogstwaarschijnlijk binnen niet al te lange tijd weer een steunpunt van de politie in Vollenhove zal komen van waaruit de wijkagent zijn werk kan doen.  Hierover later meer.

Natuurlijk staan ook maandelijks de ergernissen en meldingen van leden in de schijnwerpers. Kapotte lantaarnpalen, prullenbakken, ondergelopen voetpaden, parkeerergernissen enz. Overigens wordt de bevolking via de site van de BVVS opgeroepen dit zelf bij de gemeente te melden via een MOR (Melding Openbare Ruimte). Het maakt namelijk uit hoe frequent iets wordt gemeld. Dus praat er niet alleen  met de buren over maar onderneem actie en dan zal er eerder wat gebeuren.

Vollenhove als poort van het Nationaal Park is een discussie die al gaande is en voortschrijdt. Ook daar zal de BVVS de voelhorens uitsteken net als in contacten met andere organisaties die rechtstreeks of zijdelings de leefbaarheid van Vollenhove raken. Inzake de verlichting van de stad en de plannen die bij anderen hieromtrent leven zullen door de BVVS worden gevolgd en waar nodig ondersteund.

Er is een begin gemaakt met het opstellen van een stadsplan nieuwe stijl. Dit zal de komende jaren de rode draad vormen van het overleg. Op 24 februari zijn alle politieke partijen uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst om wensen, plannen en visie op de toekomst te delen. De laatste voorbereidingen voor de ledenvergadering worden getroffen om ook daar een boeiende en verhelderende avond van te maken.Ter sprake kwam natuurlijk de stand van zaken met betrekking tot het verkeersplan, de ontwikkelingen in het Voorpoortgebied, de AED’s, het kunstwerk van Garriet Jan en Annechien, Vitaal Vollenhove en de inrichting van een vernieuwde website, die meer is toegesneden op de actualiteit.

Via de sociale media en de website van de BVVS is nadere informatie over tal van onderwerpen voorhanden.