De vergadering van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad had weer een overvolle agenda deze afgelopen week.

Allereerst werden er een aantal dringende zaken doorgenomen met de contactambtenaar van de gemeente, Kor van der Velde. Daar kwamen de langverwachte extra banken aan de haven aan de orde. De BVVS hoopt dat nog voor de zomer deze lang gekoesterde wens in vervulling kan gaan. Via de sociale media en de website reageren inwoners op heel veel zaken, die momenteel spelen. Al die inbreng wordt neergelegd bij de verantwoordelijke personen of instanties. Zo was wijkagent Henk Vruggink geruime tijd aanwezig om de vele opmerkingen die inwoners maakten te bespreken. De keetweek en heel veel verkeersproblemen zijn daar de revue gepasseerd. Het is goed om te zien, dat bewoners aandacht voor hun omgeving hebben en dat ook op een positieve manier ter sprake brengen. De BVVS kan geen wonderen verrichten, maar de inspanningen zijn gericht op het zo optimaal inrichten van de openbare ruimte. Punt van zorg is geregeld het tunneltje en de aanrijroute, waarbij opvalt dat de afgelopen tijd het straatwerk en de verlichting niet in orde zijn. Op dit moment is het allemaal weer hersteld. Hopelijk worden ongeregeldheden op de juiste manier bij de gemeente gemeld. Punten van aandacht zijn de afgelopen periode de fietspaden in de Bentpolder en de MTB route in het Voorsterbos geweest. De BVVS participeert in het Kerkpleinoverleg, het overleg over het verkeersplan, de nieuwbouw bij de Voorpoort, de huisvesting van mensen die een vorm van begeleid wonen behoeven en het overleg over de Stadsranden. In velerlei vorm is dat laatste de voorbije jaren aan de orde geweest. Ook op vergaderingen van de BVVS. Nu lijkt er weer een doorbraak te komen en daarbij is het van belang, dat alle betrokkenen geïnformeerd worden. De BVVS wijst daarom op de inloopavond in Nieuw Clarenberg op 5 februari van 19.00 – 21.00 uur. Zoveel mogelijk inbreng van inwoners en belanghebbenden zorgt voor een weloverwogen oordeel. Ook is het vertrekken van de ambulancepost, waarover geen communicatie met de BVVS is geweest, ter sprake gebracht en is daarover om opheldering gevraagd. Binnenkort hopen we hierover meer te kunnen berichten. Er worden momenteel goede vorderingen gemaakt om de vertrekkende bestuursleden te vervangen. De jaarvergadering zal een aantrekkelijk programma bieden, waar over diverse zaken informatie zal worden verstrekt, zoals de afvalinzameling (presentatie ROVA), een presentatie van de gemeente over de nieuwste ontwikkelingen in de Stad en een presentatie over het ontwikkelen van een netwerk voor AED’s en de bedieners daarvan. Leden en niet leden weten de BVVS te vinden. Zij geven dan handen en voeten aan wat er leeft. Samen is er veel te bereiken.