De BVVS is ook 2022 weer begonnen met een volle agenda. Het onderhoud aan de tunnel is in uitvoering en binnenkort zal ook de verfraaiing beginnen, de buurttuin aan De Wheeme gaat binnenkort in uitvoering, er lopen nog diverse verkeerskundige zaken, de fietspaden met veeroosters rondom Veno hebben onze aandacht enz. Het bestuur van de BVVS hoeft zich het komende jaar dus zeker niet te vervelen.
De onderwerpen zonnepark en wonen zullen dit jaar, net als vorig jaar, als een rode draad door onze agenda lopen. Beide zijn langdurig lopende zaken die de nodige aandacht vragen.

In december is door de gemeente de concept Adviesnota Aanscherping Beleidskader Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land aan de Raad. Hierin doet de gemeente een voorstel om het beleid rondom zon op land te verhelderen en het op die manier voor alle betrokken partijen duidelijker te maken wat de regels zijn omtrent de planvorming. De adviesnota is mede tot stand gekomen door evaluaties met diverse belangenverenigingen (ook de BVVS) en energie coöperaties (waaronder ook EC Voorst tot Wieden). De Adviesnota is door de politiek besproken op de politieke markt van 18 januari. Gezien de vele ingezonden brieven en insprekers op de politieke markt, kan nog niet iedereen zich vinden in de voorgelegde Adviesnota. Velen vinden dat er te weinig is gebeurt met de informatie uit de evaluatie. Ook de BVVS heeft een brief aan de Raad gestuurd met daarin onze bezwaren op de Adviesnota. Een link naar onze ingezonden brief is samen met de concept Adviesnota te vinden onderaan dit bericht. Wij verwachten dat de Raad onze reactie en die van vele andere belanghebbenden ter harte neemt en de nodige aanpassingen aan het beleid doorvoert.

Ook het thema wonen is voor Vollenhove een belangrijk punt. Het betreft hierbij niet alleen een uitbreidingslocatie voor nieuwbouw woningen, maar ook mogelijke inbreidingsplannen, het aanbod aan huurwoningen en hoe we er voor kunnen zorgen dat de woningen in Vollenhove ook bereikbaar zijn voor de inwoners van Vollenhove. Over deze thema’s hebben wij afgelopen week een overleg gehad met wethouder Marcel Scheringa en de betrokken ambtenaar Arjan Saadhoff, die wonen in zijn portefeuille heeft.

De Woonagenda is vorige week unaniem door de Raad aangenomen. In deze Woonagenda heeft de gemeente vele actiepunten verwoord om de woningbouw in de gemeente te bespoedigen op allerlei vlakken. Wij hebben de wethouder gevraagd wat dit nu precies voor Vollenhove betekend en hoe het stappenplan er voor de komende tijd uit komt te zien. Hierop hebben wij nog geen concreet antwoord kunnen krijgen. Dit komt mede doordat het thema wonen een groot thema is binnen de gemeente en hiervoor de personele bezetting nog niet op orde is, ook al is hier al wel extra budget voor vrijgemaakt. De BVVS heeft aangegeven dat de inwoners van Vollenhove wel zo spoedig mogelijk willen weten waar zij aan toe zijn om vooruit te kunnen denken naar de toekomst. De wethouder heeft hier op aangegeven dat dit volkomen begrijpelijk is en dat dit zo spoedig mogelijk duidelijk zal worden. De BVVS zal in ieder geval het periodieke overleg met de gemeente weer opstarten en zo de vinger aan de pols houden. Met betrekking tot de nieuwbouwplannen hebben wij de wethouder ook gevraagd om na te denken over hoe wij er voor kunnen zorgen dat de inwoners van Vollenhove ook de mogelijkheid krijgen nieuw te bouwen in Vollenhove. Denk hierbij aan een regeling waarbij sociale- of economische gebondenheid voorrang geeft bij de uitgifte van kavels. Ook zelfbewoningsplicht en de hoogte van de huidige starterslening zijn hierbij een punt van aandacht. Deze punten zullen wij ook verder bespreken in de periodieke overleggen met de gemeente.


Klik hier om de Adviesnota ruimte voor zonnepanelen te lezen.

Klik hier voor het lezen van de brief van de BVVS