Zoals gebruikelijk nodigen wij minimaal eens per jaar alle vertegenwoordigers van de Steenwijkerlandse politieke partijen uit voor een ‘politieke avond’. Tijdens deze bijeenkomsten brengen wij diverse onderwerpen bij hen onder de aandacht. Dit maal hebben wij op 20 juni onder meer gesproken over de staat van het onderhoud van diverse paden en wegen, bankjes en overig groen in Vollenhove, (verkeers-)handhaving, de participatiemaatschappij, en dan met name de communicatie en mate en wijze van samenwerken met de gemeente ambtenaren. Ook gesproken over het vliegveld Lelystad, de toekomst van het bouwen van huizen in Vollenhove en wederom het zwembad. Voor ons een goede mogelijkheid om eens goed door te spreken. Deze bijeenkomsten blijven we herhalen.

Bovengenoemde onderwerpen zijn ongeveer ook afgelopen woensdag aan bod gekomen tijdens een onderhoud met de contactwethouder met Vollenhove in haar portefeuille mevrouw Trijn Jongman. Tijdens dit inhoudelijke en prettige gesprek is ook de wens uitgesproken om dergelijke contactmomenten minimaal eens per jaar te organiseren.

Daar tussendoor hebben we ook de juli-vergadering afgewerkt. Ditmaal met een wat kleinere agenda dan anders.
Vanuit een lid van de belangenvereniging het verzoek gehad om een initiatief voor het plaatsen van enkele speeltoestellen nabij De Rede te ondersteunen. In kort contact met de gemeente de eventuele haalbaarheid besproken en dit aan de initiatiefnemer teruggekoppeld. Wordt vast en zeker vervolgd.

Eind juni heeft er een vervolgbijeenkomst plaatsgehad inzake Aan Zee. In ons bijzijn hebben een aantal bewoners van Aan Zee de plannen met de gemeente besproken. We kunnen, naar ons idee, wel stellen dat de bewoners tevreden zijn met de plannen en met een beetje geluk wordt nog dit jaar met het aanbrengen van de aanpassingen aangevangen.

Ook heeft de verkeerscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, VOC en BVVS weer een bijeenkomst gehouden. Vele knelpunten zijn besproken en wij hopen u in het volgende bericht daar meer over te kunnen berichten.

Van de gemeente het bericht gekregen dat het college heeft ingestemd met het voorstel om toeristische ANWB borden te vervangen. Dit vinden wij heugelijk nieuws. Gelet op de slechte staat van vele van deze borden werd het volgens ons wel weer tijd om ze te verbeteren dan wel te vervangen. Dit hebben wij in het voorjaar 2017 bij de gemeente gemeld. De vervangingsbehoefte is daaropvolgend gemeente breed geïnventariseerd, met het resultaat dat ze vervangen worden. Deze inventarisatie heeft er uiteindelijk wel tot vertraging geleid en daarom is het niet gelukt om voor het ‘toeristenseizoen’ van 2018 de vervanging te realiseren. Wanneer het wel gaat gebeuren is overigens nog niet bekend.

Tot slot kunnen we u melden dat we tegenwoordig ook te vinden zijn op Instagram. Net als op Facebook willen we ook op dit social medium u, en dan met name onze jongeren die hier meer op te vinden zijn, op de hoogte brengen van onze ontwikkelingen en belangrijk nieuws over Vollenhove. Dus bij deze een oproep: volg ons, ook, op Instagram!

Wij gaan in september verder. Iedereen een prettige zomervakantie en een prachtig Corso Vollenhove gewenst!