Afgelopen dinsdag hebben we onze laatste vergadering voor de zomervakantie gehouden. Agendapunt op de vergadering was de enquête met betrekking tot het zonnepark. De enquête kon tot 26 juni worden ingevuld en dat is in totaal door ca. 650 personen gedaan (digitaal en analoog). Wij zijn nu bezig de analoog ingevulde formulieren te digitaliseren en verwachten nog voor de zomervakantie met de resultaten te komen. Hiervan zullen wij u op de hoogte brengen.

Afgelopen donderdag hebben we een avond georganiseerd waarbij alle politieke partijen uit de raad van Steenwijkerland aanwezig waren. Uiteraard was een belangrijk agendapunt de evaluatie van het beleid omtrent de ontwikkeling van zonneparken. Aangezien dit onderwerp ook speelt in Blokzijl, is Plaatselijk Belang Blokzijl ook aangeschoven bij deze bijeenkomst. Uit het gesprek met de raad is naar voren gekomen dat de gemeente de evaluatie grondig wil aanpakken en alle betrokken partijen nauw wil betrekken bij het proces. Hieronder vallen ook de BVVS en PB Blokzijl. Zoals het er nu naar uit ziet zal de evaluatie in september gaan starten en tot het einde van het jaar duren. In deze evaluatie zullen wij onze ervaringen met het proces naar voren brengen en hierbij zullen we ook de enquête onder de bevolking betrekken. Voor zover wij begrepen hebben worden er lopende de evaluatie geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.

Naast de enquête over het zonnepark is er namens de werkgroep wonen (samenwerking tussen de BVVS en de gemeente) een enquête gestart omtrent de woonbehoefte in Vollenhove. Dit onder de noemer: Hoe woont Vollenhove overmorgen? De enquête is online in te vullen via deze link. U kunt de enquête ook op papier invullen. Formulieren zijn te verkrijgen bij groenteboer Simon Dragt en supermarkt Coop Kerssies. Op beide locaties kunt u de formulieren ook inleveren. De enquête is tot 17 juli in te vullen.
Op maandag 27 september zal er een informatiebijeenkomst worden gehouden in De Burght waarin de uitkomsten van de enquête worden besproken. Hiervoor zal te zijner tijd een uitnodiging worden gedeeld.

Enige tijd terug is er vanuit enkele bewoners uit de omgeving van de Wheeme een project gestart om de speeltuin nabij de oude Pereboom achter Ukkie op te knappen. Samen met de BVVS is er een plan uitgewerkt en dit is besproken met de gemeente. Uit deze overleggen is een mooi burgerinitiatief ontstaan, wat inmiddels is uitgegroeid tot een buurttuin. De initiatiefnemers zijn zelf op zoek gegaan naar financiële middelen. Er is ook een aanvraag gedaan voor het fonds voor Burgerinitiatieven van de gemeente. De BVVS heeft de buurtbewoners in het proces ondersteund en inmiddels is de aanvraag vanuit de gemeente goedgekeurd. Nu kan er samen met de bewoners en de gemeente worden begonnen met de uitvoering van de plannen. Weer een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief die ten uitvoering komt.

Eind mei hebben wij met de gemeente een rondgang gemaakt door het nieuwbouwplan Noordwal. De laatste woningen worden op dit moment gebouwd en nu wordt het tijd dat de wijk zijn definitieve vorm gaat krijgen. De definitieve bestrating zal worden aangebracht en er zullen de nodige groenvoorzieningen worden aangebracht. Een belangrijk aandachtspunt is hierbij de kruising Kade – Zwaard – Kiel. Dit knooppunt ligt tussen 2 speelplaatsen in waar veel kinderen oversteken. Tevens wordt er in deze straat vaak hard gereden, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Omdat de inrichting nu definitief wordt gemaakt, kan er direct een oplossing worden bedacht voor dit probleem. De gemeente is op dit moment bezig om enkele varianten uit te werken en zal deze binnenkort aan de buurt presenteren om te kijken wat de beste oplossing is. Voor nu wensen wij een ieder die er aan toe is een fijne vakantie. Wegens de vakanties van de bestuursleden gaat het bij ons even op een lager pitje. Natuurlijk kunt u ons nog altijd bereiken via Facebook, Instagram en onze website.

Fijne vakantie!