De bestuursvergadering van de maand juni stond allereerst in het teken van de plannen die worden gemaakt voor het realiseren van recreatieve voorzieningen aan het Vollenhover Kanaal. Het is een particulier initiatief waarvan de BVVS door de ondernemer en de gemeente in kennis is gesteld. Zodra de plannen concreter zijn zal hierover meer naar buiten worden gebracht. Er is door de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de mogelijkheden. Daarna passeerden een aantal zaken de revue die de afgelopen maanden door de gemeente zijn gerealiseerd en zaken die nog in een onvoltooid stadium zijn. Te denken valt aan het verkeersplan, waarover inmiddels de nodige overlegmomenten zijn geweest met direct betrokkenen. En de situatie rondom het Voorpoortplein. Er worden vorderingen geboekt. Ook hier was de BVVS nauw bij betrokken.

De plaatsing van AED’s en het beschikbaar krijgen van aanwezige apparatuur vergt de nodige tijd, maar ook dat vordert gestaag. Er zijn ook een aantal zaken die de BVVS bezighouden en die aan de gemeente zijn voorgelegd: ontbrekende of haperende verlichting, de rotonde die nog niet helemaal volgens ontwerp is afgewerkt en verbeteringen die kunnen worden uitgevoerd aan bestaande projecten. Verder de nodige opmerkingen van leden, die hun weg vinden om te worden opgelost. Er worden ook veel suggesties gedaan.

Na het overleg met de twee vertegenwoordigers van de gemeente werden nog een aantal lopende projecten doorgenomen. Er is voortgang in de samenstelling van de werkvelden. De nieuwe structuur van de plaatselijke belangen vergt meer expertise en daarom zoekt de BVVS voor elk terrein ter zake kundige mensen, die of nu al in het bestuur zijn vertegenwoordigd of wordt gekeken naar knowhow van buiten de eigen kring.

Verheugend is het te merken dat de vrijwilligers van de hertenkamp zich met verve van hun taak kwijten. Datzelfde geldt voor de vlagopstekers. Samen een actieve gemeenschap opbouwen vergt niet alleen een kritische houding en opmerkzaamheid voor alles wat niet in orde is, maar vooral een proactieve houding, die ervoor zorgt dat we samen onze leefomgeving steeds minimaal op orde houden en zo mogelijk te verbeteren.

Voortdurend wordt de aandacht gevestigd op de inmiddels al jaren in onbruik geraakte VVV computer bij de haven. Wederom is de verantwoordelijke organisatie (mede door de gemeente) gevraagd dit apparaat te verwijderen. De BVVS vraagt ook met enige regelmaat aandacht voor de verrommeling van de stad en de buitenranden. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar ook van de inwoners, die ook buurtbewoners kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid om de leefomgeving te onderhouden en een net aanzien te geven.

De BVVS roept ook iedereen op de enquête in te vullen over de verlichting (te zien op het industrieterrein). Informatie daarover op de site van de BVVS.