Gedurende deze vergadering is er aandacht besteed aan ideeën en onderwerpen die mogelijk als zogeheten ‘matrix-project’ kunnen gaan dienen. Ieder jaar heeft de gemeente een bepaald geldbedrag gereserveerd voor zogeheten ‘matrix-projecten’. Om daarvoor in aanmerking te komen moeten die, veelal kleinschalige, ideeën en onderwerpen met argumenten omkleed bij de gemeente worden ingediend. Daarna volgt een politieke keuze welk idee en/of onderwerp een matrix-project wordt. Wij hebben zelf wel wat ideeën maar horen ook graag die van u!

We hebben de laatste stand van zaken omtrent de AED besproken. Een oud apparaat is vervangen en er zijn onderhoudscontracten gesloten.

Met de beheerders van de 6 Whatsapp-groepen en de wijkagent is er een evaluatie bijeenkomst geweest over het afgelopen jaar. Een aantal maal (jammer genoeg) is gebleken dat Whatsapp-groepen een krachtig middel kan zijn tegen vandalisme en criminaliteit. Ook de wijkagent is zeer content met de ‘extra’ ogen op de straat. Kort en goed, het gaat al best goed en wordt nog steeds beter. Het aantal deelnemers groeit gestaag (nu in totaal rond 700 telefoonnummers), het onnodig communiceren komt steeds minder vaak voor en ook is inmiddels de Whats-app bebording op diverse plaatsen rondom en in Vollenhove aangebracht. Wilt u bijdragen aan een veiliger Vollenhove, meld je aan via de onze mail: secretaris@belangenverenigingvollenhove.nl. Met zijn allen voor een veiliger Vollenhove!

Van de gemeente hebben we vernomen dat ons verzoek, om het ‘parkeerplein’ bij de COOP en Aldi het Martin Kingmaplein te noemen, in behandeling is. Het wachten is nu op de beslissing van de naamgevingscommissie.

We gaan contact opnemen met de gemeente inzake de oude vervallen boerderij aan de Bisschopstraat. Ondanks de gemeentelijke inspanningen en de verkoop van het pand vorig jaar lijkt de nieuwe eigenaar nog geen zichtbare inspanningen voor sloop en/of renovatie te maken. Naast esthetische redenen, is het onze wens om in ieder geval de huidige gevaarlijke situatie zo spoedig mogelijk te stoppen.

Bij een inloopavond over de werkzaamheden inzake de nieuwe brug nabij het Stroinkgemaal tussen Vollenhove en Blokzijl is door de gemeente gemeld dat deze volgend jaar voor een periode van minstens drie maanden gestremd is voor al het verkeer. Er zal sprake zijn van een omleiding via de Ettenlandseweg. De Duinweg wordt voor die periode alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Ook werden we aldaar geïnformeerd dat de weg van Blokzijl naar Steenwijk vanaf half september voor 5 weken gestremd is.

Het zwembad heeft de openingstijden van de zomervakantie en het buitenbad bekend gemaakt. Een folder met tijden en prijzen is beschikbaar bij het zwembad of te lezen op de site van het zwembad. Als BVVS dragen wij ons zwembad een warm hart toe en vragen wij u allen om (nog) meer gebruik te maken van ons zwembad. Desalniettemin constateren we dat het zwembad steeds minder vaak open is voor recreatief zwemmen. We zijn ons bewust dat dit vanuit kostenreductie oogpunt een snel gemaakte keuze is, maar gaan de verantwoordelijken toch verzoeken de openingstijden te herzien. We willen voorkomen dat de vaste maar zeer zeker de potentiele bezoekers niet hun heil elders gaan zoeken en het zwembad ten onder gaat aan steeds meer bezuinigingen, lees: sterfhuisconstructie. Een kopie van onze brief zullen wij ook zenden aan het college en de politieke partijen omdat wij ons er van bewust zijn dat geen enkel zwembad in Nederland financieel zelfstandig kan draaien maar, in de basis, vooral afhankelijk zijn politieke keuzes!

Tevens zijn vele ‘vaste’ projecten aan de orde geweest. Zo is inzake het intelligente verlichtingsproject te melden dat er nu testlocaties geïnventariseerd worden en is er de wens om bij de haven meer verlichting aan te brengen. De ontwikkeling van een nieuw kunstproject, de vorming van het Nationaal Park en de plaatsing van nieuwe ANWB borden op diverse plaatsen in Vollenhove zijn besproken.

Betreffende onze vragen over het gemeentelijke meerjarenonderhoudsplan is contact gelegd met de gemeente en zal eerdaags zijn vervolg krijgen.

Tenslotte, binnenkort vindt weer een bijeenkomst plaats inzake de ontwikkelingen omtrent het vliegveld Lelystad, wij zijn erbij en blijven u hierover informeren.