De vergadering van het bestuur van de BVVS stond in maart in het teken van de voorbereiding op de jaarlijkse ledenvergadering van 14 maart a.s. in de Burght. Een grote variëteit aan onderwerpen stond op deze vergadering op de agenda. Zo kwam het aanbestedingsbeleid aan de orde. Opvallend vaak worden door de gemeente bedrijven van elders ingeschakeld, de BVVS vraagt zich af of dit noodzakelijk is. Er kwamen verslagen aan de orde van de bijeenkomsten van velerlei aard die door leden van het bestuur zijn bijgewoond, zoals b.v. omtrent het Nationaal Park en een bezoek aan Putten om daar de verlichting te bekijken die eventueel later hier in de gemeente kan worden toegepast.

Ten aanzien van de AED’s wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het vervolmaken van het netwerk. Verder zal er het komende jaar gewerkt worden met thema’s, daarvoor werd een eerste aanzet gegeven. Het is de bedoeling het stadsplan een nieuwe vorm te geven en daarvoor zal er op elke vergadering gebrainstormd worden om te komen tot een werkbaar en beheersbaar geheel dat vele facetten kent. Het is dan ook niet een exclusieve bezigheid van de bestuursleden zelf maar er kan expertise vanuit de bevolking worden ingezet. Het is daarvoor wel noodzakelijk helder te hebben wat er voor de korte, de middellange en de lange termijn voor doelen worden gesteld. De tijd zal leren of deze aanpak succesvol kan zijn.

Onlangs ontving de BVVS een delegatie van het grootste deel van de politieke fracties uit de gemeente. Door beide partijen werd deze avond als zinvol ervaren en het is de bedoeling dat dit in de komende jaren zal worden gecontinueerd. Verhelderend is zeker dat soms wordt verondersteld dat men van elkaar weet wat er speelt maar dat dit niet altijd het geval is. Kortom contact maken en communiceren is ook in dezen zeer zinvol.

Wat het kunstwerk op het Voorpoortplein betreft worden er vorderingen geboekt. De kunstenares is druk bezig en er is een intentie om het kunstwerk op 24 augustus te onthullen. Eindelijk na vele jaren kan dit doorgang vinden.

Op het programma staan natuurlijk nog steeds de realisatie van de fontein in park Oldruitenborgh. Verder worden er de komende tijd diverse bijeenkomsten bezocht, zoals Vitaal Vollenhove, ROCOV (over het openbaar vervoer) en andere. De BVVS kijkt uit naar een goed bezochte jaarvergadering met daarin een aantal interessante onderwerpen, zoals de presentatie van Ferenc van Damme, informatie over groen en park Oldruitenborgh en de stand van zaken met betrekking tot de AED’s. Op de website van de BVVS kan worden gekeken naar de verslagen en zal de presentatie te zien zijn waaruit blijkt dat de BVVS een actieve behartiging van de belangen van de inwoners serieus neemt.