De ‘maartvergadering’ en de Algemene Ledenvergadering

Zoals altijd is voor wat betreft de BVVS de maand maart een drukke maand. Er vinden altijd veel bijeenkomsten en overleggen plaats. Zo houden wij ook altijd onze Algemene ledenvergadering in maart.
In de aanwezigheid van bijna honderd leden hebben we, naast de gebruikelijke vaste agendapunten op een dergelijke jaarvergadering, ook meer interactieve agendapunten ingepland.

Helaas was het lot ons niet bijster gunstig gestemd; ons bestuurslid Gerry Jongman, dat ons bestuur verlaat, moest afzeggen i.v.m. trieste familieomstandigheden. Op een later moment zullen wij als bestuur afscheid van haar nemen, maar vanaf deze plaats willen wij haar alvast hartelijk danken voor haar tomeloze inzet als algemeen bestuurslid.
Ook enkele sprekers van de avond moesten allen afzeggen i.v.m. ziekte. Derhalve hebben enkele bestuursleden de presentaties voor hun rekening genomen zodat de presentaties wel te zien zijn geweest, maar de echte kennis en kunde was dus helaas niet aanwezig.

Tijdens de rondvraag werden er voornamelijk vragen gesteld over verkeers-aangelegenheden, communiceren met de gemeente, over de capaciteit van de bushalte Clarenberglaan en het verlichten van de Venose brug.

Eind vorig jaar hebben we een oproep geplaatst voor het bedenken van een kunstproject t.b.v. de binnenhaven in Vollenhove. De indieners van kunstprojecten kregen gedurende deze vergadering de kans om zijn of haar ontwerp te presenteren. Ook was er in de pauze gelegenheid om e.e.a. nog eens te beoordelen, er over te spreken met de ontwerper, om aansluitend een stem uit te brengen welke de leden het mooist vinden. Wordt vervolgd.

Na de pauze werd aangevangen met een korte presentatie over ‘De Kaap de Voorst’ en bijgepraat over de ontwikkelingen van Stichting Innovatie Lokaal. De aanwezigen werd een blik gegund in de digitale ontwikkelingen en mogelijkheden die op ons af komen en de wijze waarop Innovatie Lokaal daar het beste gebruik van wil gaan maken.
Aan het eind van de jaarvergadering werden de leden gevraagd om middels stiften en potlood op grote uitgeprinte landkaarten van Vollenhove aan te geven wat zij vinden en denken dat een mooie plaats is voor het aanbrengen van een fiets dan wel wandelpad. Nog even niet nadenken over allerlei obstakels en problemen zoals eigendom en financiën, maar gewoon vanuit de meest ideale omstandigheden aangeven wat mooi en fijn zou zijn. Dit gaf toch weer een hele andere dynamiek en er werd enthousiast gebruik van gemaakt. De vergadering is derhalve ook maar gaande deze sessie, staande gesloten.

Op dinsdagavond 6 maart werd de ‘maartvergadering’ gehouden.
Voorafgaand een bezoek van onze huisfotograaf om t.b.v. van de nieuwe BVVS website een aantal foto’s te maken.

Ook het draaiboek en allerhande zaken tbv van de Algemene jaarvergadering werd doorgesproken.
Ten tijde van deze vergadering aandacht gehad voor de jaarlijkse financiële afwikkeling. Hierbij wordt opgemerkt dat, omdat het project Vitaal Land Vollenhove is geëindigd, de nog beschikbare tegoed, naar rato van het koppengeld, is verdeeld tussen de plaatselijk belang Sint Jansklooster en ons. Met daarbij het verzoek om met het Vitaal gedachtengoed deze middelen te besteden. Waarvoor dank!
Ook spreekt de BVVS haar dank uit aan de personen die het Vitaal project volledig belangeloos hebben opgepakt en uitgevoerd. De gemeente heeft best aardige financiële middelen ‘klaar staan’ maar heeft de bevolking nodig om het uit te voeren. De landelijke trend is daarbij dat de bevolking dit zelf oppakt en uitvoert. Dit is daar een goed voorbeeld van. Vele mooie structurele ‘vitale’ projecten zijn hier uit ontstaan en zijn er veel inwoners op een vaak andere wijze en invalshoek met elkaar in aanraking gekomen. Dit komt de leefbaarheid ten goede.

Voor de komende weken staan er diverse overleggen en bijeenkomsten op de rol. Zo zal onder meer de verkeerscommissie bijeenkomen waarbij een lange lijst onderwerpen gaat worden behandeld. We zijn uitgenodigd door het zwembad Vollenhove om weer bij te praten, er zal een infoavond plaatsvinden in relatie tot de brug bij het Stroinkgemaal, de ROCOV (openbaar vervoer) komt weer bijeen en dinsdagavond 20 maart is er een inloopbijeenkomst bij Vakantiepark ’t Akkertien waarbij men inzage kan krijgen in de plannen omtrent de aanleg van visvijvers, een strand en paviljoen aan het Vollenhoverkanaal.