In de afgelopen weken heeft de BVVS veel overleggen gehad over de mogelijke aanleg van het zonnepark in de Bentpolder. Dit waren o.a. overleggen met Steenergie, Energiecorporatie Voorst tot Wieden (EC VtW) en de gemeente Steenwijkerland. In deze overleggen zijn we veel te weten gekomen over wat de ideeën en plannen van Steenergie en Solarfields zijn. Op dit moment zijn zij bezig om deze plannen met de directe omwonenden en belanghebbenden te bespreken en deze plannen zullen binnenkort ook met de rest van Vollenhove worden besproken. Indien u hier van op de hoogte wilt blijven, kunt u dit volgen op de site steenergie.com.

Wij als BVVS hebben, samen met Energie Coöperatie Voorst tot Wieden ook overleg gehad met de gemeente Steenwijkerland om helder te krijgen wat het beleid is van de gemeente omtrent dergelijke initiatieven. Kan dit allemaal maar zo en wat zijn de voorwaarden om een vergunning voor een dergelijk zonnepark te krijgen en wat zijn de mogelijkheden voor eventuele alternatieven die wellicht beter zijn in te passen in het landschap. Hierover hebben wij een duidelijke uitleg gehad van de gemeente. Zoals aangegeven vinden wij het belangrijk om de inwoners van Vollenhove op de hoogte te houden van het proces en daarom willen wij de informatie vanuit de gemeente ook met u delen. Daarom zal er op donderdag 18 maart om 20.00 uur een digitale informatieavond worden gegeven door de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst zal er uitleg worden gegeven over het proces en de (on)mogelijkheden hieromtrent en krijgt u volop de gelegenheid tot het stellen van vragen.


Wilt u erbij zijn op 18 maart?

U kunt zich voor de digitale informatiebijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen naar duurzaam@steenwijkerland.nl. U krijgt dan de gegevens (codes) om op 18 maart in te kunnen loggen. Dat kan via uw computer, laptop, tablet of telefoon.


Vorige maand hebben wij u bericht over de voorgenomen snoei- en kapwerkzaamheden aan de Laan van Toutenburgh en Het Frans Pad. Wij hebben nog overleg gehad met de groenmensen van de gemeente om te kijken of er echt geen andere mogelijkheden zijn om de rigoureuze snoei- en kapwerkzaamheden te kunnen vermijden door bijvoorbeeld versterkingsmaatregelen aan te brengen. Er is echter gebleken dat enkele bomen zo slecht waren, dat er geen andere mogelijkheden zijn dan de voorgenoemde ingrepen in het kader van de veiligheid. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor een groot deel uitgevoerd en zijn de gevolgen zichtbaar geworden. Wij hopen dat de nieuwe aanplant in de komende jaren het beeld weer enigszins zal kunnen herstellen, maar wij verwachten dat dit helaas nog wel de nodige jaren zal duren.

Wij hebben in februari ook de gesprekken met de gemeente weer opgepakt omtrent de ontwikkelingen van een nieuw woningbouwplan. Uit de gesprekken bleek dat dit binnen de gemeente een beetje stil heeft gelegen, maar dat er nu vanuit allerlei hoeken toch is gebleken dat er wel een grote vraag naar woningen is in Vollenhove en dat dit vanuit de gemeente nu ook serieus opgepakt moet worden. Om de vaart erin te houden hebben wij 3-wekelijks een overleg gepland met de gemeente om de stand van zaken te bespreken. Binnen de gemeente wordt nu gekeken wat mogelijke locaties zijn, rekening houdend met zaken als ontsluiting van het verkeer, beschikbare gronden etc. Daarnaast zal er ook een onderzoek komen naar de woonwensen van de verschillende doelgroepen. Wij willen dat dit zo snel mogelijk wordt opgestart om de vaart er in te houden. Binnenkort hoort u hier meer over.

Er zijn het afgelopen jaar wat vragen gekomen vanuit inwoners over het opknappen en aanleggen van speelvoorzieningen in Vollenhove. Er lopen nu enkele projecten waarin de initiatiefnemers samen met de buurt inventariseren wat de wensen zijn en wat het draagvlak in de buurt is. Samen met de BVVS worden deze plannen bij de gemeente neergelegd en wordt er gekeken of ze haalbaar zijn. Dergelijke initiatieven juichen wij als BVVS van harte toe; samen met de inwoners een plan ontwikkelen en proberen deze werkelijkheid te laten worden. Indien u een dergelijk initiatief (het hoeft uiteraard geen speelplaats te zijn) op wilt starten kunt u contact met ons opnemen en kunnen we kijken hoe dit uitgewerkt kan worden tot een plan.