Na de zomer vergaderen wij in principe de 1e dinsdag van de maand in plaats van de huidige woensdagavond. Heeft u onderwerpen die u bij ons onder de aandacht wilt brengen en/of bespreken geeft u dat dan aan bij de secretaris en zonnodig kunt u bij de vergadering aanschuiven.

De afgelopen periode heeft het nut van de invoering van de Whats-app groepen zich (jammer genoeg) reeds meerdere malen bewezen, maar we zijn nog niet helemaal klaar met de invoering. Als Belangenvereniging hebben we besloten Whats app bebording te kopen om zodoende een ieder die Vollenhove binnenkomt erop te wijzen dat wij als burgers allemaal een beetje op onze buurt en wijk letten. Door de beheerder van Wijk 4, Edwin Oldebeuving zijn in Vollenhove ongeveer 20 locaties in kaart gebracht waar deze bebording het best tot zijn recht komt. Naar verwachting wordt dit traject voor de komende zomer afgerond.

Dat het Nationaal Park Weeribben-Wieden eraan komt is bij een ieder inmiddels wel bekend,  maar hoe het er uiteindelijk allemaal uit gaat zien is nog wel wat onduidelijk. De gemeenteraad heeft in april jl. ingestemd met het voorstel omtrent de wijze van inrichting van de beheersorganisatie. Naast diverse belangenorganisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zullen ook de Belangenverenigingen in onze gemeente een stem in het uiteindelijk bestuur krijgen. Onze indruk is dat de vorming van dit Nationaal Park ‘in onze achtertuin’ en het functioneren als één van ‘De Poorten’ van dit park, rechtstreeks invloed heeft op onze directe leefomgeving, ofwel, wij blijven onze aandacht hierop richten.

De voorbereidingen voor onze ledenwerfactie zijn nagenoeg afgerond. Middels een flyer en persoonlijk contact willen we de nut en noodzaak van ons bestaan bij de inwoners die nog geen lid zijn van onze vereniging, onder de aandacht brengen en hopen op die wijze ons ledenbestand weer wat te kunnen laten groeien. Niet alle handelingen worden tegelijkertijd uitgevoerd, maar als doel hebben we gesteld dat deze ledenwerving rond 1 oktober 2017 afgerond is.
Ook is op deze vergadering het nieuwe kunstproject nabij de binnenhaven besproken. De mogelijkheden qua locatie en financiën zijn inmiddels bekend. Nu gaan we een plan maken om een ieder in Vollenhove de kans te geven een bijdrage te kunnen leveren in de totstandkoming ervan.

Zoals velen waarschijnlijk al hebben opgemerkt is Aan Zee en het Kerkplein voorzien van mooie nieuwe verlichtingsarmaturen, is de pomp op het plein (met dank aan een aantal vrijwilligers) weer klaar voor een aantal jaar en wordt de Grote Kerk anders aangelicht. Overigens gaat deze laatste verlichting om 12 uur ’s nachts uit. Hier en daar moeten nog enige details worden afgerond en dan is het ‘project Kerkplein’ klaar. Aansluitend wordt het Voorpoortplein van nieuwe verlichting voorzien.
Eind deze maand staat er een bespreking met de gemeente gepland om een aantal verkeerszaken door te spreken. In ieder geval worden daar de rijrichting op het Kerkplein, de verlenging cq uitbreiding van de trottoirs bij De Schuit en nabij Sportpark De Benten besproken.

Met name ‘de strijd’ die door ons geleverd moest worden om de beide pompen in Vollenhove weer toonbaar te krijgen heeft ons doen besluiten om ons de komende periode te gaan verdiepen in het bestaan en de inhoud van de gemeentelijke meerjarenonderhoudsplannen van diverse Venose objecten.