De Belangen Vereniging Vollenhove Stad heeft in haar novembervergadering een groot aantal zaken aan de orde gesteld. Er werd alvast vooruit gekeken naar de jaarlijkse ledenvergadering van 14 maart volgend jaar. Er staan een aantal interessante onderwerpen op de agenda met als hoogtepunt een optreden van Ferenc van Damme die ons een frisse kijk verschaft op de leefbaarheid in de eigen kern: Hoe houd je je eigen stad of dorp leefbaar?

Herman Weijermars heeft de BVVS verlaten en het bestuur is druk doende om de open vacature in te vullen. Hiervoor zijn al een aantal mensen benaderd en ook bereid gevonden om een taak binnen het bestuur op zich te nemen.

Naar aanleiding van opmerkingen van bewoners zal er in de omgeving van het zwembad een extra lantaarn worden geplaatst. De in onbruik geraakte VVV computer zal eindelijk verwijderd worden bij de haven. De rotonde in de Flevoweg moet nog een laatste aanpassing hebben (kleinere rotondeborden en een remmingswerk). Naar we aannemen is dat voor de jaarwisseling rond. De BVVS is zich aan het oriënteren om d.m.v. speciale borden meer aandacht te vestigen op de historische kern van Vollenhove. Daar zijn vele regels voor en men is op zoek naar iets duidelijks dat binnen deze regelgeving valt.

De pilot verlichting op het industrieterrein biedt op 24 november voor het laatst de mogelijkheid om te kijken welke effecten diverse vormen van straatverlichting kunnen bieden. Als inwoners dat met eigen ogen willen zien dan is het zaak om op dat moment te gaan kijken. Direct daaropvolgend wordt de opstelling ontmanteld.

De AED plaatsing vergt nog enige aandacht. Er wordt gekeken naar één plek waar nog een optimalisatie kan plaatsvinden en ook voor het buitengebied wordt gekeken hoe daar eventueel in samenwerking met omliggende PB’s een oplossing gevonden kan worden.

Ten aanzien van het luilakken in de Koningsnacht is er een initiatief van de BVVS om deelnemers en bewoners/autoriteiten met elkaar in contact te brengen om zo de overlast voor een ieder tot acceptabele normen terug te brengen. Vanuit de deelnemers is er na een oproep op Facebook al behoorlijk gereageerd en dat belooft  een kansrijk initiatief te worden. De tekst op FB luidt:

Als BVVS zouden wij graag in contact willen komen met de deelnemers van het brommerrijden met Koningsnacht. Gezien de vele klachten afgelopen jaar is een aanpassing van de huidige “regelgeving” noodzakelijk. Als BVVS denken wij dat we hier in Vollenhove samen met de deelnemers wel uit moeten komen alvorens het van hoger hand bijgesteld MOET worden.

Wil je ook meedenken over een oplossing neem dan contact op met de BVVS door middel van het contactformulier of meld je aan bij Gesina Zweistra, Visschersstraat 26, tel. 243988

 

Ook het zwembad komt telkens terug in de beraadslagingen. Onlangs was de BVVS op bezoek bij de leiding  van het zwembad. Het is de BVVS er alles aan gelegen om dit bad voor de gemeenschap te behouden. Wel is het zaak dat de inwoners niet alleen maar toekijken, maar gebruikers worden. Alleen dan is het tij te keren. De initiatieven die het zwembadpersoneel en leiding ontplooit kunnen alleen door actieve deelname van inwoners bijdragen tot een instandhouding van dit bad.

Om te komen tot een nieuw stadsplan wordt er binnen de werkvelden gekeken naar mogelijkheden om hierin krachten te bundelen. Er zijn nogal wat zaken gaande op verschillende niveaus en een sterk plan zou kunnen ontstaan door die krachten te bundelen. Daarin wordt veel energie gestoken.

Ten aanzien van het maai- en groenbeleid komen met regelmaat opmerkingen van bewoners en die zullen ook binnenkort met de gemeente worden doorgenomen.

Voor de komende periode staan er veel zaken op het programma en alles is te volgen via de sociale media en de site van de belangenvereniging Vollenhove Stad.