We weten het allemaal….. de media besteedt er regelmatig veel aandacht aan en de waarschuwingen stapelen zich op. Vervuilende brandstoffen zoals kolen, olie en gas raken op. De verwachting is dat we deze brandstoffen in 2050 niet meer (kunnen) gebruiken. Kortom, het is tijd om over te stappen op duurzame energie. Hierbij wordt snel gedacht aan windenergie, zonne-energie of waterkracht. De gemeente Steenwijkerland willen weten hoe haar inwoners denken over dit onderwerp. Wat is voor hen energieneutraal? Wat voor ideeën hebben zij? Om dit te weten te komen is een heel project opgetuigd met een aantal vaste momenten. Onlangs heeft een speciale Kick-off plaatsgehad en in de nabije toekomst worden een aantal bijeenkomsten voor en door burgers georganiseerd, startend met een Burgertop op 18 november. De voorstellen die daar uit voortkomen worden voorgelegd aan alle inwoners die deel uitmaken van het (nog te vormen) Burgerforum. 7 april 2018 neemt de Burgerraad het zogeheten Burgerbesluit. Dit wordt aangeboden aan de gemeenteraad om uit te voeren. Zie voor meer informatie de website: www.g1000steenwijkerland.nl

Als BVVS zijn wij aanwezig geweest bij de Kick-Off van dit project en zijn uitgenodigd voor het vervolg, de Burgertop op 18 november. Overigens zijn meer inwoners van Vollenhove persoonlijk uitgenodigd om bij de Burgertop aanwezig te zijn. Bij deze bent u van harte uitgenodigd om de BVVS, liefst per mail, te voorzien van uw mening omtrent de energieneutraal ‘taakstelling’ en alle ideeën die u heeft om die te bereiken. Op deze wijze kan ook u uw mening laten horen in dit project.

Markt in Vollenhove

Door de contactambtenaar zijn wij geïnformeerd dat het streven is om de markt in Vollenhove voor een proefperiode van drie weken in november/december te verplaatsen naar het Voorpoortplein en omgeving. Na deze proefperiode zal er een evaluatie plaatsvinden waarna de definitieve plek voor de komende jaren wordt bepaald.

Doortrekken pad Bentpolder

We hebben contact gehad met het Waterschap en een oriënterend gesprek gevoerd over de mogelijkheden om het voetpad door te trekken tot bovenop de dijk. Hiermee worden de reeds bestaande wandel en fiets rondjes aanzienlijk uitgebreid. Het ziet er naar uit dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor wat betreft het doortrekken van het pad en we pakken dit project dus verder op. Wordt vervolgd.

Voorzittersoverleg

Samen met de VOC wil de BVVS het ‘voorzittersoverleg’ in ere herstellen en heeft daartoe eind november een overleg moment gepland. Dit overleg heeft in het algemeen als doel om als bestaande lokale verenigingen en stichtingen elkaar te vinden, helpen, te informeren dan wel adviseren over lopende zaken en problemen, best practices uitwisselen en enige afstemming te krijgen in reeds bestaande maar ook nieuwe Venose evenementen en initiatieven. De mail waarin de betreffende voorzitters zijn aangeschreven is, op één na, door alle voorzitters met enthousiasme ontvangen en eerdaags zal de definitieve agenda voor het overleg de deur uitgaan. Ondanks dat we flink moeite hebben gedaan om niemand te vergeten uit te nodigen, is dat ook niet helemaal uit te sluiten op het moment dat je een dergelijk initiatief begint. Dus, is u nog niets bekend over een komend voorzittersoverleg en denkt u er wel bij te moeten zijn dan bij deze de vraag om u bij ons secretariaat te melden; secretaris@belangenverenigingvollenhove.nl., van harte welkom!

MOR-meldingen

De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Heeft u last van iets in de openbare ruimte? Is er iets kapot, is er sprake van overlast, of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de gemeente middels een MOR melding. Iedere burger kan dit via de website zelf regelen.

Als BVVS moeten wij dergelijke zaken ook middels een MOR melding bij de gemeente onder de aandacht brengen.

Gebaseerd op onze eigen ervaringen zijn wij van mening dat de gemeentelijke afhandeling voor wat betreft MOR meldingen nog wel enige aandacht verdiend. Dit betreft dan met name het adequaat oppakken en het terugkoppelen aan de melder welke actie, en vooral, waarom en wanneer er welke actie en wordt ondernomen. We hebben dit, samen met een aantal van dergelijke voorbeelden, onlangs bij de contactambtenaar onder de aandacht gebracht.

Uiteraard begrijpen wij wel dat de gemeente niet iedere klacht en/of melding in persoon op kan nemen en om overzicht te krijgen en te houden een dergelijk digitaal meldsysteem hanteert.

En ook de wijze waarop de gemeente met een MOR-melding omgaat kan uiteraard niet altijd exact naar de verwachting van de melder zijn, maar is wel bepalend voor een positieve gebruikerservaring. De melder wil namelijk dat er direct wat met zijn melding wat gedaan wordt en dat gebeurd soms gewoon niet, of (nog) niet zichtbaar. Hiervoor bestaan vaak hele goede en logische redenen, die wij als burger niet (hadden kunnen) weten.

En in het kader van de gewenste burgerparticipatie is dit een belangrijk moment voor de gemeente om daarover (meer) transparant te communiceren met de melder. Door niet alleen maar terug te melden dat de melding is ontvangen en de aandacht heeft, maar de burger per ommegaande te informeren over de wijze van aanpak, wanneer er wordt gestart en waarom er voor een bepaalde aanpak is gekozen, wordt de burger meegenomen met de oplossing. Dit brengt met zich mee dat de melder ook echt gehoord wordt. Het feit dat er echt iets gedaan wordt met een melding maakt in het algemeen dat de burger eerder het nut zal zien van het doen van dergelijke meldingen, meer samenwerkt met zijn omgeving, meer begrip kan opbrengen voor de keuze van de gemeente en uiteindelijk gaan velen van ons zich meer medeverantwoordelijk voelen voor onze eigen straat, wijk en stad, ‘Onze stad’.

Kunstproject

Ondanks herhaaldelijk vragen en rappelleren is er vanuit de gemeente (nog) geen definitieve beslissing gemaakt omtrent een locatie voor een eventueel nieuw kunstproject. Zodra dit wel bekend wordt zullen we, zoals beloofd, de Venosen de kans geven input te leveren over het project. De wijze waarop we dat gaan doen is nog ‘under construction’. Wordt vervolgd.

Drempels woonwijk “Noordwal”

Zoals menigeen van jullie vast en zeker hebben ondervonden is onlangs het nieuwe gedeelte van de wijk “De Noordwal” voorzien van een aantal skischansen. Nu wordt ook hier wel te hard gereden, veelal zelfs door Venosen zelf, maar deze drempels voldoen volgens verkeersdeskundigen aan geen enkel vereiste. Ze zijn zelfs gevaarlijk en de eerste ‘echte’ ongelukken hebben reeds plaatsgevonden. Na ermee geconfronteerd te zijn hebben wij ons direct gemeld bij de gemeente en gevraagd om uitleg. Blijkt dat één en ander berust op een  communicatiefout. We hebben de toezegging van de gemeente gekregen dat op heel korte termijn de skischansen worden veranderd naar andere wel wettelijk toegestane verkeer remmende maatregelen.