De oktober vergadering is weer voorbij. Er zijn weer vele voor Vollenhove van belang zijnde  onderwerpen de revue gepasseerd. Een aantal ervan worden in dit bericht met u gedeeld.

Één van de agendapunten betrof (uiteraard) de recent veranderde rijrichting in de kern en de gemeentelijke communicatie daaromtrent.

De BVVS is voorstander van deze wijziging en is van mening dat, na een periode van gewenning, Vollenhove er verkeersveiliger op wordt. Opgemerkt dient te worden dat iedereen zich uiteraard wel moet aanpassen aan de nieuwe situatie. Afgelopen weken zijn er door de gemeente nog een aantal aanpassingen verricht aan de bebording en bewegwijzering op en of aan de betrokken wegen en kruispunten. Wij zijn van mening dat er desondanks nog steeds een aantal aandachtspunten ‘open’ staan. Hiervoor staan wij in nauw contact met de gemeente. Mocht u zelf nog op- en of aanmerkingen, dan wel een goede oplossing hebben voor een door de wijziging ontstane situatie, deelt u deze dan vooral rechtstreeks met de gemeente. Dit kan middels een meldingsformulier welke u op de gemeentelijke website aantreft.

De evaluatie omtrent gemeentelijke communicatie omtrent de verkeerswijziging heeft ons deze vergadering veel vergadertijd gekost. Het lijkt erop dat de gemeente, ondanks het feit dat de wijziging er al jaren aan zat te komen, volledig onvoorbereid was. Zeker de (persoonlijke) communicatie naar de direct betrokkenen van de bevolking van Vollenhove omtrent de wijziging was zwaar onder de maat. Dit heeft vele vraagtekens opgeroepen. Hierdoor leek het er wel even op dat de BVVS hét klachtenbureau van de gemeente was geworden. Heel begrijpelijk, we zijn toegankelijk en makkelijk(er) bereikbaar en het klopt ook dat we vaak de juiste weg weten te vinden binnen het gemeentehuis maar wij zijn geen (verlengstuk van de) gemeente!

De BVVS heeft twee weken terug een erg goed bezochte bijeenkomst georganiseerd om de inwoners  te informeren over de totstandkoming en werking van de BuurtWhatsapp-groepen. Met medewerking van een ongeveer tien enthousiaste Venosen zijn we als BVVS erin geslaagd om heel Vollenhove middels Whatsapp-groepen met elkaar te verbinden. Ook de wijkagent en de gemeente zijn bij dit initiatief direct aangesloten. Met zijn allen kunnen we ervoor zorgen dat we onze directe woonomgeving prettiger en veiliger wordt. Wilt u hier ook aan meewerken? Stuur ons een mail en we voegen u aan de juiste Whatsappgroep toe!

Onlangs is er weer contact geweest met de verantwoordelijke voor onderhoud kliffen. Naar onze mening laat de staat van onderhoud te wensen over. Wij zijn wederom op de hoogte gesteld van de frequentie van onderhoud die middels krappe financiën  moet worden uitgevoerd. U begrijpt het al: er zijn geen voldoende financiële middelen om in het onderhoud te voorzien zoals ook wij die zouden wensen.

Zoals eerder gecommuniceerd zal er binnenkort sprake zijn van een “Nationaal Park Weeribben-Wieden’. Als BVVS zijn wij bij de oprichting ervan betrokken. Zonder al specifiek te kunnen worden krijgen ook wij in Vollenhove direct met dit Nationaal Park te maken. De ligging van Vollenhove brengt met zich mee dat wij als een ‘poort’ van dit Nationale Park zullen gaan fungeren. Maar zeer zeker ook onze rijke historie zal ervoor zorgen dat Vollenhove een prominente plaats in dit Nationale Park krijgt. Het kernteam die bezig is met de totstandkoming van dit park wil graag van de inwoners van de gemeente Steenwijkerland weten hoe wij over het toekomstige park denken en daarom de enquête opengesteld:  https://goo.gl/GnofNp. De uitvoering van meerdere van onze ‘toeristische’ plannen staan ook enigszins in de wachtkamer teneinde goed aan te sluiten bij dit Nationaal Park. Wel is er inmiddels in samenwerking met de CHC, de VOC en andere vrijwilligers een ‘werkgroep’ geformeerd die nadenkt over de mogelijkheden voor Vollenhove. Wilt u daar ook een bijdrage aan leveren, meld u zich dan bij ons aan!

Hierbij nogmaals een reminder aan de keetweekgangers, het gemeentelijke beleid omtrent de keetweek wordt opnieuw vastgesteld. Tegelijkertijd wordt door de gemeente hun eigen beleid omtrent het carbid-schieten beoordeeld. Wij zijn van mening dat onderdelen van het nieuwe beleid omtrent de keetweek alswel het carbid-schieten niet wenselijk zijn voor de ‘gebruikers’. Het is nu, oktober, de hoogste tijd om, als je invloed wilt hebben en houden op de (on)mogelijkheden van dit eindejaarsfeest, in actie te komen.

Enkele weken geleden is de in Vollenhove aanwezige AED bij een calamiteit ingezet. Meerdere, voor AED-gebruik opgeleide Venosen, hebben zich daarvoor ingespannen, klasse!. Hoe vervelend ook, de AED’s hangen er dus niet voor niks. De BVVS heeft zich de afgelopen jaren flink ingespannen voor de aanwezigheid van de AED’s in Vollenhove. Nu een en ander gerealiseerd is zijn we op zoek naar één of meerdere inwoners die samen met ons het belang van de 6-minutenzone onderkent en zich voor de instandhouding daarvan enkele uren per jaar wil inspannen voor het beheer en onderhoud ervan. Wie wil ons hiermee helpen?