Het ‘zomerreces’ is voorbij en we zijn weer voortvarend van start gegaan met de tweede helft van dit seizoen.

We zijn de  vergadering begonnen met een presentatie van de heer Klaassen die het initiatief heeft genomen voor het oprichten van een energie coöperatie. Hij wil graag meer bekendheid krijgen voor zijn initiatief teneinde mede-initiatiefnemers te vinden alswel om de uiteindelijk eindgebruikers te informeren over de voor- en nadelen van deelname aan een dergelijke coöperatie.

Een energie coöperatie heeft het primaire doel om een ieder de mogelijkheid te bieden om te profiteren van energiebesparende mogelijkheden zoals zonnepanelen, warmtepompen dan wel windenergie. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om die op zijn eigendom aan te brengen. Denk daarbij aan de kern van Vollenhove waar  ‘beschermd stadsgezicht” dit belemmert, of dat de ligging of indeling van het woning dak dit niet toelaat. Door het oprichten van een energie coöperatie kun je elders zonnepanelen plaatsen zodat uiteindelijk de bewoners in de kern toch kunnen profiteren van de energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen. Overigens iedereen kan aan een coöperatie deelnemen. De heer Klaasen geeft aan dat hij zeer binnenkort informatieavond(en) wil houden om geïnteresseerden te informeren.

Het halfjaarlijkse overleg met Wetland Wonen heeft weer plaatsgevonden. We zijn door hen geïnformeerd over de plannen aangaande de hoek Wheeme en Doeveslag. Hier zal binnenkort gestart worden met de realisatie van appartementen en sociale huurwoningen waarvan een aantal woningen geschikt voor ouderen. De woningen (anti-kraak) gelegen aan de Molenberg en Clarenberglaan worden dit najaar gesloopt. Er  komen aldaar 6 levensloopwoningen en 12 appartementen.  In relatie tot Nieuw Clarenberg is bekend dat er is aangevangen met de aanleg van een ‘Beleeftuin’ en dat in het jaar 2020 er groot onderhoud zal plaatsvinden.

Voortkomend uit ervaring van een aantal (lopende) projecten hebben wij de indruk dat er in Vollenhove behoefte én ruimte bestaat voor een zogeheten ‘Plusteam’. In navolging van een project in Steenwijk-West, denken wij dat bewoners in Vollenhove die, om wat voor reden dan ook niet actief zijn in het arbeidsproces, in een dergelijk team ervaring opdoen en begeleid kunnen worden naar een meer kansrijke positie op de arbeidsmarkt. De werkzaamheden van een Plusteam bestaan vooral uit werk in de openbare ruimte. De medewerkers van het Plusteam spelen derhalve een belangrijke rol in het leefbaar houden van onze leefomgeving. Om e.e.a. in gang te zetten zullen we diverse partijen benaderen.

Onze aandacht voor de staat van het onderhoud van objecten in de openbare ruimte en het zogeheten ‘groen-onderhoud’ hebben er toe geleid dat er vanuit de pers, maar meer belangrijk, vanuit de politiek veel aandacht is voor dit onderwerp. Er zijn partijen die gemeentebreed de pijnpunten aan het inventariseren zijn en zich nu ook hardop afvragen of we inderdaad genoegen nemen met een ‘zesje’ in plaats van een dikke ‘acht’.  Dit wordt vast en zeker vervolgd. Een lichtpuntje dat aan dit onderwerp raakt is de plaatsing van een prullenbak bij de pier nabij de loswal in de buitenhaven. Tegen de gemeentelijke beleidsregels in (in het kader van bezuinigingen worden er geen prullenbakken meer geplaatst) is er aldaar een prullenbak geplaatst en constateren we dat er aanzienlijk nu minder rommel achter blijft na een dagje zon. Ook extra toezicht en handhaving heeft hieraan ongetwijfeld bijgedragen.

Zoals eerder gecommuniceerd zijn wij voorstander van het doortrekken van het pad dat achter het voetbalveld door de Bentpolder loopt tot bovenaan de Bentendijk. Dit matrixplan staat aankomende gemeentelijke raadsvergadering op de agenda. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Het matrixproject ‘Aan Zee’, waarbij het gebied rondom en de straat Aan Zee wordt aangepakt en verfraaid, zal dit najaar aanvangen. We zijn benieuwd naar het eindresultaat.

We zijn door leden geattendeerd op het feit dat de tegelroute (de grijze stoeptegels met daarop aangebracht een afbeelding van Toutenburg) niet meer klopt. Gedurende de afgelopen jaren zijn er vermoedelijk tegels verdwenen en mogelijk foutief teruggeplaatst na diverse werkzaamheden. Tevens bestaan er vermoedelijk fouten in de rode wegwijspalen. Samen met diverse leden gaan we de gebreken in kaart brengen en verbeteren.

De verkeerscommissie Vollenhove, een commissie bestaande uit afvaardiging van de VOC, BVVS en gemeente, heeft vlak voor de zomer een overleg gevoerd ten aanzien van enkele problemen die er verkeerstechnisch in Vollenhove bestaan. Indien nodig geacht worden er enkele verbeteringen doorgevoerd. Zo worden er enkele straten een beetje verbreed zodat parkeren, en tegelijkertijd de doorstroom, beter plaats kan vinden en worden andere situaties nogmaals verkeerstechnisch nader beoordeeld.

We willen hierbij Hans Tukker bedanken voor de inzet die hij heeft gedaan om de nieuwe Venose vlaggenlijn aan de man/vrouw te brengen. Klasse!

Witte rook vanuit de Gemeente Noordoostpolder, het koeiendijkje tussen Vollenhove en Blokzijl zal binnenkort, men heeft ons medegedeeld vóór 15 oktober 2018,  voorzien worden van een nieuwe asfalt laag.