Datum: woensdag 17 april 2023
Aanvang: 19:30 uur


Wijkagent:
In 2022 is er voornamelijk per email contact onderhouden met de wijkagent over overlast op voornamelijk de schoolpleinen en in het park Old Ruitenborgh. Wijkagent heeft redelijk zicht op de groep die deze overlast veroorzaakt.

WhatsApp buurtpreventie
Op dit moment hebben we in de 6 buurtpreventie WhatsApp groepen in totaal 815 deelnemers. Er kwamen diverse berichten binnen van verdachte auto’s die door de wijk reden, pogingen tot inbraak en overlast van jongeren op schoolpleinen en in het park.

AED’s:.
De AED’s in Vollenhove hebben ook afgelopen jaar hun nut en noodzaak weer bewezen. Er wordt nu gekeken samen met een buurtinitiatief of we een extra AED kunnen plaatsen in de nieuwbouwwijk Noordwal. Zo houden we met elkaar de dekking op orde.

Politieke avond
In 2022 hebben wij geen politieke avond gehouden vanwege het drukke programma met betrekking tot de stadsvisie. Het streven is om dit in 2023 wel weer op te gaan pakken om de betrokkenheid van de politiek te behouden.

Luilakken:  
BVVS is op de hoogte gesteld van het doorgaan van het luilakken in 2022. Geen wijzigingen geweest t.o.v. het luilakken van voor Corona.

Park Old Ruitenborgh:
Ook dit jaar is er met de parkcommissie en de gemeente een rondje door het park gemaakt. In zijn algemeenheid is de conclusie dat het park er netjes bij ligt. Een paar puntjes werden onder de aandacht van de gemeente gebracht, o.a. het ronde zitje boven op de heuvel. Ook werd door de gemeente verteld dat begin 2023 een aantal bomen gekapt gaat worden aan de Laan van Toutenburgh.

ROCOV:  
Het contact met het ROCOV gaat moeizaam. In 2023 hopen wij dit weer te kunnen oppakken. 

ANWB borden:
Het informatiebord bij de Durgerdammers is voor een herstelbeurt opgehaald door de gemeente Steenwijkerland. De tekst was dusdanig slecht leesbaar dat deze opnieuw geconserveerd moet worden.

Kaap de Voorst:
Het uitkijkpunt met rustpunt en infoborden over de historie zijn geplaatst en hiermee is Kaap de Voorst als project afgesloten! Onderzocht wordt of aan de historische palenrij – die nog boven de kribben (kliffen) zichtbaar zijn – nog wat gedaan kan worden.

Onderhoud – groen en paden.
Het voetpad langs de sportvelden van VENO zou door de gemeente worden vervangen door een onverhard pad. De BVVS is van mening dat het een verhard wandel- / fietspad moet worden zoals ook de andere paden door de Bentpolder. VENO was bereid een stukje van het terrein af te staan zodat een en ander uitvoerbaar werd. De gemeente heeft ingestemd met de voorgestelde oplossing en is op zoek naar financiële dekking.

Wildroosters:
De wildroosters blijven een punt van zorg. De pachters aan het Zeeggienpad zeggen de roosters niet kwijt te willen al zien wij er geen enkele functionele waarde meer in. Dit geldt ook voor de nog 2 bestaande roosters op het Bentenpad en die op de Noordwal richting Krieger. Wij zijn hierover nog in overleg met de gemeente, wordt dus vervolgd.

Wetland Wonen
In 2022 is er geen overleg geweest, ondanks pogingen om een datum te prikken voor een overleg. Voor begin 2023 staat een overleg gepland. 

Vitaal Land Veno
Ook in 2022 is er weer 250 euro overgemaakt aan de Venoseloop. Daarnaast is hetzelfde bedrag aan Stichting JY geschonken als bijdrage voor de buitenspeeldag.

Kunst:
In april 2022 is de fietstunnel van Vollenhove voorzien van mooie graffiti- en schilderkunst conform het ontwerp van Jeroen Hoolsema, de bedenker en uiteindelijke winnaar van de uitgeschreven wedstrijd van de BVVS. Graffiti for You en Annette Hoolsema als kunstschilderes waren de uitvoerders.

Tevens zijn wij in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden tot het plaatsen van een kunstwerk bij de ruïne in het park. Het onderwerp kwam ter sprake tijdens een bezoek van de wethouders en is meermaals benoemd in de werksessies over de stadsvisie. We willen kijken of we middels een kunstwerk/portaal de historie van de ruïne beter kunnen overbrengen.

Onderhoud tunnel:
Het afgelopen jaar is de tunnel in Vollenhove in een nieuw jasje gestoken. Na de uitgeschreven wedstrijd kwam het ontwerp van Jeroen Hoolsema als beste uit de verf en is in april 2022 de tunnel voorzien van mooie graffiti- en schilderkunst. Helaas is het hierbij gebleven en is de tunnel voor vele inwoners uit Vollenhove nog steeds een doorn in het oog. Het mag er door de muurschilderingen wat fraaier uitzien, het eindresultaat is nog niet zoals wij het voor ogen hebben. Hierover is geregeld overleg met de gemeente en we vertrouwen erop dat de tunnel op een juiste manier wordt gerenoveerd. We houden de vinger aan de pols.

Verkeer:
Verkeer en parkeren staan al jaren op de agenda van de verkeerscommissie en dat blijft nodig gezien de groei van het autopark. Een groot deel van het autopark moet ‘s morgens Vollenhove uit en ‘s avonds er weer in. Veel autoverkeer moet dus in korte periodes via enkele ontsluitingswegen afgehandeld worden. Om te weten wat de verkeersdruk op deze wegen is zijn er in december 2022 metingen verricht. Conclusies zijn nog niet aan de metingen verbonden maar een en ander geeft wel aan dat er in periodes erg veel verkeersafwikkeling nodig is. Uit de werksessies voor de nieuwe Stadsvisie kwam al naar voren dat een nieuwe ontsluitingsweg vanuit het plan Bentpolder welkom zou zijn om daarmee het verkeer door Vollenhove te verlichten. Of dit laatste realiseerbaar is / wordt zal de tijd moeten leren! Met een groeiend autopark neemt ook het parkeerprobleem toe. We kunnen concluderen dat de oude binnenstad en aangrenzende ‘oudere” wijken tegen grenzen aanlopen.

Onderhoud kliffen: 
Twee keer per jaar worden de kliffen van vegetatie ontdaan door het waterschap. Datzelfde geldt ook voor het dijklichaam waarvan het de bedoeling is dat hier meer bloei op gaat ontstaan.

Toezicht/handhaving:
De BVVS blijft de noodzaak van toezicht en handhaving benadrukken op allerlei gebied. We zien dat dit nog steeds onvoldoende aandacht krijgt bij de gemeente en in voorkomende situaties leidt dit tot ongelijke situaties of behandelingen.

Melding Openbare Ruimte
Ook in het afgelopen jaar zijn er weer enkele meldingen via de BVVS gedaan. In principe verwijzen wij inwoners door om zelf een MOR melding te maken via de website van de gemeente.

Website
Onze website deelt veelal uitgebreide informatie die ook langer te raadplegen is en dus langer blijft staan, zoals onze bestuurs- en jaarverslagen en zaken die actueel zijn zoals bv. woningbouw of het zonnepark. Voor de korte en snelle informatie maken we gebruik van Facebook en Instagram. Bij projecten waar de bevolking bij is betrokken, zoals bv. hetzonnepark en mogelijk ook de E-transitie, wordt er informatie gedeeld via nieuwsbrieven.

Instagram/Facebook:
Gedurende het hele jaar is er diverse informatie geplaatst die van algemeen belang voor Vollenhove waren zoals wegomleggingen, diverse activiteiten. We hebben op dit moment 731 volgers op Instagram en 1704 volgers op Facebook.
 
Venose vlaggen
Vanaf zeer binnenkort zullen de vlaggen te koop zijn bij Pand 17 (Weg van Rollecate 17b). Dit betekent dat iedereen tijdens openingstijden van de winkel daar terecht kan voor gehele assortiment (hijsvlaggen, gevelvlaggen, bootvlaggen, wimpels en niet te vergeten een vlaggenlijn).

Stichting JY/Pand 17:
Zorg & ondersteuning bieden, dat vormt het hart van Stichting JY. Zij zijn er voor toegankelijke zorg en ondersteuning die dicht bij de mensen staat. Dat doen zij in de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland en Meppel. Van professionele zorg (waaronder ook PGB) tot begeleide dagbesteding, het creëren van sociale momenten en acties voor de meest kwetsbare doelgroep in de omgeving. Stichting JY heeft ons gevraagd mee te denken over klussen voor cliënten binnen Vollenhove. Dit hebben we gedaan i.s.m. de gemeente Steenwijkerland. Van bankjes schoonmaken, reinigen van het oorlogsmonument, onderhoud van de tuin rondom het corsokunstwerk op de rotonde, tot het afvalvrij houden van Park Oldruitenborgh. Ook parkbeheer Oldruitenborgh is hier bij betrokken. Met regelmaat is er contact.

Vrijwilligers:
Er zijn vrijwilligers die de vlag op de toren van de Mariakerk volgens vlaggenprotocol uithangen en weer binnen halen. In 2022 zijn er door de vrijwilligers van het hertenkamp enkele klussen geklaard en zijn er wat wijzigingen geweest in de dierenpopulatie.

Nieuwjaarsreceptie:
De nieuwjaarsreceptie van diverse vereniging in Vollenhove heeft begin januari 2023 na twee Corona jaren waarin dit niet kon doorgaan weer plaatsgevonden. Deze werd gehouden in de Burght die omgetoverd was naar een pittoreske winterse omgeving.

Duurzaamheid – energietransitie
Het zonnepark Bentpolder is, politiek gezien, nog actueel maar afgelopen jaar is er wel wat veranderd. De BVVS en Energiecoöperatie Voorst tot Wieden trekken hierin samen op en is er een participatieplan opgesteld die ook is besproken met wethouder Scheringa. We hebben daarin ook aangegeven dat we dit breder willen aanvliegen met als doelstelling een ENERGIENEUTRAAL VOLLENHOVE. Hiervoor is meer nodig dan een zonnepark of zon op dak maar zullen ook andere vormen van opwekking nodig zijn. Ook persoonlijke en zakelijke besparing op energie hoort hier ook natuurlijk bij. Participeren betekent ook samenwerken en dus zijn we u als inwoner nodig om allerlei mogelijkheden te onderzoeken en waar nodig uit te werken. Hiervoor volgen binnenkort werksessies om een en ander op te tuigen.

Hondenbeleid:
We zijn op dit moment bezig met het onderzoeken of het mogelijk is om een omheind hondenlosloopveld te realiseren. De BVVS heeft vanuit inwoners hierover een verzoek ontvangen en het onderwerp werd besproken bij de werksessies voor de stadvisie. Aan ons om de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen en samen met de gemeente te kijken of/en welke hondenlosloopvelden hier geschikt voor zouden zijn.

Basketbalveld/pannakooi/multifunctioneel veld
Zowel de tennisvereniging als de survival heeft bij de gemeente de wens uitgesproken om uit te willen breiden. Uitbreiding was mogelijk maar dan moest er voor de bestaande pannakooi een nieuwe locatie worden gevonden. In overleg met sv-Veno is de pannakooi verplaatst naar de parkeerplaats van het voetbalveld. In samenspraak met sv- Veno en VVVV heeft BVVS bij de gemeente input gegeven op het ontwerp en de locatie van de pannakooi. Zo is de “tweede” inrit naar de parkeerplaats verplaatst i.p.v. gesaneerd, omdat deze o.a. tijdens de feestweek als omleidingsroute wordt gebruikt bij de feesttent. Wat er nog mist is een extra lichtmast, zodat ook in de avonduren gebruik gemaakt kan worden van het speelveld. De werkzaamheden zijn inmiddels nagenoeg gereed.

Nieuwe begraafplaats:
In 2022 is er aan de kant van de laan van Toutenburgh nieuwe beplanting aangebracht. Verder zijn er een aantal nieuwe bankjes geplaatst op de begraafplaats en is er een bankje op het talud vervangen. De extra solitaire bomen die geplaatst zouden worden om de begraafplaats een intiemer sfeer te geven moeten nog geplaatst worden. Voor 2023 staat nog een nieuw waterpunt met snijtafel op de planning.

Vlinder-idylle
Naast de begraafplaats is een vlinderidylle gerealiseerd in samenwerking met leerlingen van de basisschool en de Vlinderstichting. Alle zaadjes die gezaaid zijn hadden in 2022 moeten zorgen voor een mooi en kleurrijk geheel. Helaas is er door de gemeente geen afstemming geweest met de Noordwestgroep om dit op de juiste manier te maaien, met als resultaat dat het resultaat niet was zoals verwacht. Met de Vlinderstichting is de idylle bekeken en omdat de gezaaide planten tweejarig of vaste planten zijn is de verwachting dat er in 2023 meer bloemen aanwezig zijn.

Corsokunstwerk:
Twee enthousiaste wagenbouwers (Jordy Winter en Marcel Santbergen) hebben in 2019 het idee opgevat  om een kunstwerk voor het corso te realiseren op een prominente plek in Vollenhove. De wagenbouwers hebben een mooi ontwerp gemaakt van een dahlia. Inmiddels is het kunstwerk vlak voor het corso 2022 door Cronquels geplaatst op de rotonde Weg van Rollecate/Het Franse Pad. Het kunstwerk is omgeven door een bloembed met fraaie dahlia’s die tot ver in het najaar hebben gebloeid. Tevens zijn er informatieborden geplaatst over alle corsogroepen die er door de jaren deel hebben genomen aan het corso. De VVVV en de BVVS hebben de wagenbouwers ondersteuning geboden bij de realisatie van dit project en dan met name in de contacten met de gemeente.

MITC:
Rondom het terrein van NLR en DNW in Marknesse wordt door NLR, DNW en RDW samen met diverse (kennis)partners het kennis- en testcentrum op het gebied van slimme mobiliteit ontwikkeld. Het Mobiliteit en Infrastuctuur Testcentrum (MITC). Er is een klankbordgroep samengesteld. Het doel van deze groep is meedenken in het proces. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de direct aanwonenden, dorpsbelangen Marknesse, BVVS en betrokken  (natuur)organisatie(s). De laatste berichtgevingen omtrent het MITC zijn dat het centrum kleiner van opzet zal worden en dat er nog overlegd wordt met diverse partijen.

Wonen in Vollenhove
In 2022 zijn de gesprekken over woningbouw in Vollenhove met de gemeente op een lager pitje komen te staan, omdat de gemeente aan zet was. Er zijn enkele potentiële locaties in beeld en er worden door een door de gemeente ingehuurde externe partij oriënterende gesprekken gevoerd. Op gemeentelijk niveau wordt er verder alvast nagedacht over alles wat er nog meer geregeld dient te worden bij het ontwikkelen van nieuwbouw in Vollenhove. BVVS wordt hiervan op de hoogte gehouden indien er ontwikkelingen zijn.

Sociaal Werk de Kop:
In 2022 stonden de contacten met Sociaal Werk de Kop op een laag pitje. De buurtwerker voor Vollenhove Sandra Ordelman is vertrokken vanwege een baan elders en er werd tijdelijk waargenomen door ander buurtwerkers. Sinds december 2022 is er een nieuwe buurtwerker gestart Marion Mulder, de eerste kennismaking heeft inmiddels plaatsgevonden. We hopen de samenwerking weer op te pakken.

Hertenkamp:
Met betrekking tot het Hertenkamp kunnen wij vermelden dat er wat wisselingen geweest zijn. Een aantal vrijwilligers zijn gestopt. Het dierenverblijf is verder dicht gemaakt en er zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In 2022 is er ook weer meegedaan aan Rabo Club support.

Buurttuin de Wheeme:
Op 11 juni 2022 heeft wethouder Trijn Jongman Buurttuin de Wheeme geopend door een lint dat in de wilgentunnel was gespannen door te knippen. Het braakliggende terrein vormt nu een mooie verbinding tussen twee wijken en is een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Kade/Zwaard/Kiel:
In 2022 is begonnen met het woonrijp maken van het laatste deel van de woonwijk in bestemmingsplan Noordwal west. De gemeente heeft de BVVS gevraagd of er nog aandachtspunten waren waarmee rekening gehouden moest worden. Met name de kruising tussen de speeltuinen was hierbij een belangrijk punt. Tevens is er vanuit de omgeving input gekomen over het inclusief maken van de speeltuin. Hiermee wordt de speeltuin voor alle kinderen bereikbaar. Ook is er gepleit voor meer groenvoorzieningen in de wijk. De gemeente is aan de gang gegaan met onze opmerkingen en heeft ons meegenomen in de voortgang. Begin 2023 zullen de werkzaamheden worden afgerond.

Stadsvisie:
In 2011 is door de BVVS in samenwerking met de inwoners het Stadsplan opgesteld. Dit plan gaf de richting aan waarin wij als Vollenhove de komende jaren wilden gaan. Door alle ontwikkelingen op allerlei gebieden is dit plan echter (deels) gedateerd. Samen met de gemeente Steenwijkerland is de BVVS begonnen met het opzetten van een proces om tot een nieuwe Stadsvisie te komen. Als BVVS willen we graag de bewoners betrekken bij het tot stand komen van deze visie. Voor de aftrapbijeenkomst in november was er aan de bewoners gevraagd om op een creatieve manier te laten zien wat er moet worden behouden en wat dient te worden versterkt in Vollenhove. Tijdens deze aftrapbijeenkomst werd ook het proces gepresenteerd om tot een nieuwe Stadsvisie te komen. Vervolgens is er middels 4 werksessies in december heel veel informatie opgehaald die verwerkt worden in een eerste concept Stadsvisie. Het is de bedoeling dat de uiteindelijke Stadsvisie door de Raad van de gemeente Steenwijkerland wordt bekrachtigd en dat de Stadsvisie daarna zal gelden als een leidraad voor allerlei nieuwe ontwikkelingen in en om Vollenhove. In 2023 zal het proces worden voortgezet en de verwachting is dat in de loop van 2023 de stadsvisie gereed zal zijn.