Het nieuwe jaar is begonnen en dat is weer een mooi moment om achterom- en vooral vooruit te kijken. Als bestuur hebben we het komende jaar weer de nodige uitdagingen, maar is er het afgelopen jaar ook veel opgestart en gerealiseerd. Denk hierbij aan het corsokunstwerk dat op 28 april feestelijk is geopend door de initiatiefnemers en wethouder Trijn Jongman en waar tijdens het corso al dankbaar gebruik is gemaakt tijdens de prijsuitreiking.
Ook een mooi inwonersinitiatief dat dit jaar is afgerond is de Buurttuin De Wheeme. Een groepje buurtbewoners heeft samen met de gemeente en de BVVS er voor gezorgd dat er een plan is gekomen dat werd gedragen door de omgeving en waar samen ook de financiële middelen voor bij elkaar zijn gekregen. Door bijvoorbeeld een (nieuw) speeltoestel dat in Steenwijk weg moest vanwege klachten uit de buurt in dit plan her te gebruiken was er meer mogelijk voor het geld dan aanvankelijk gedacht. De speeltuin is door alle initiatiefnemers op een mooie zonnige zaterdag in juni in gebruik genomen en is er volgens de omwonenden deze zomer al veel gebruik van gemaakt. Mooi dat dit initiatief zo mooi van de grond is gekomen.

Naast bovengenoemde projecten zijn ook de werkzaamheden aan de Kaap zo goed als afgerond (er komt nog een informatiebord), zijn de groenvoorzieningen aan de begraafplaats opgewaardeerd en is er een start gemaakt met het proces rondom het opstellen van de nieuwe Stadsvisie. Over de stand van zaken hiervan volgt later meer informatie.

Natuurlijk zijn ook nog de nodige projecten die lopend zijn en nog niet van onze agenda zijn verdwenen. Denk hierbij aan het opknappen van het wandelpad langs VENO. Eind 2021 zou de gemeente dit pad opknappen maar door de weersomstandigheden is dat destijds niet doorgegaan en dit zou in het voorjaar weer worden opgepakt. De BVVS vond echter dat de voorgenomen werkzaamheden meer lapwerk zou zijn en heeft contact opgezocht met de gemeente of het wandelpad ook verder opgewaardeerd (breder) kon worden. Hierin is de BVVS ook benaderd door VENO, die ook kansen zagen in het combineren van de opwaardering van het fietspad en het aanpassen van de groenwal en hekwerk. Nadat er vanuit de gemeente nog niet veel reactie kwam, is er namens VENO en de BVVS een brief naar het college gestuurd met daarin toch wel het dringende verzoek om dit zeer veel gebruikte wandel- (en mogelijk fietspad) op te waarderen. Vanuit de gemeente is nu toegezegd hier serieus naar te kijken. Wij houden dit uiteraard goed in de gaten en hopen dat er snel verandering komt in de nu toch wel zeer slechte staat van het pad.

In het voorjaar zijn wij ook vol frisse moed gestart met het opvrolijken van de fietstunnel. Toen dit gereed was bleek echter al snel dat de tunnel niet waterdicht is en dat er dus vaak veel water blijft staan. Daarnaast is de staat van de tijdelijke verlichting slecht (zelfs vaak niet aanwezig) en zitten de roosters vaak los. Dit zijn zaken die nog die nog vervangen moeten worden. Door de lekkage begint ook het stucwerk los te laten en daarmee ook de schildering die hierop is aangebracht. Al met al begint dit een hoofdpijndossier te worden waarover wij ook veel vragen en opmerkingen krijgen. Er is veel energie en geld in gestoken met een tot nu toe bedroevend resultaat. Vanuit de BVVS is een werkgroep hevig in overleg met de gemeente om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen. Het grootste probleem hierbij is dat de lekkage van de tunnel eerst opgelost moet worden voordat de overige zaken weer opgepakt kunnen worden. Wij hopen ten zeerste dat dit door de gemeente snel wordt opgepakt en dat de tunnel in het voorjaar gereed is voor de vele gebruikers van de tunnel en dat het een visiteplaatje is voor Vollenhove.

Als laatste waar we op willen terugblikken is het zonnepark. De historie tot nu toe is bekend: “we willen op deze wijze geen zonnepark in de Bentpolder”. We zijn echter wel van mening dat er iets moet gaan gebeuren op het gebied van de energietransistie. Daarom zijn we als BVVS en Energie Coöperatie Voorst tot Wieden (EC VtW) aan de slag gegaan en hebben we een participatieplan opgesteld om te kijken hoe we in Vollenhove met de energietransite om kunnen gaan. Dit participatieplan gaat verder dan alleen een zonnepark, we willen ook andere vormen van energieopwekking, zoals bijvoorbeeld wind op land, wind op dak, ………. betrekken bij de invulling om Vollenhove en nabije omgeving energieneutraal te maken. En uiteraard ook de mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen.

Energieneutraliteit, als het enigszins kan, op basis van 100% lokaal eigendom. Dit betekent dat de opbrengsten, zoveel als mogelijk, moeten terugvloeien naar de inwoners en niet zoals in de opzet van de Bentpolder grotendeels naar de investeerders. Met lokaal eigendom wordt het mogelijk om ook inwoners met een kleine beurs deel te laten nemen aan de benodigde Energietransitie. Dit alles is besproken met wethouder Scheringa en hij juichte onze insteek van harte toe. We hebben echter wel een paar eisen gesteld!

Op 2 februari a.s. organiseren wij, BVVS, EC VtW en de gemeente een avond in De Burght over onze aanpak tot een Energieneutraal Vollenhove. Dit mede vanuit de input die wij tijdens de werksessies voor de Stadsvisie reeds hebben ontvangen. Binnenkort kunt u hiervoor de uitnodiging via de bekende kanalen tegemoet zien.