Notulen politieke bijeenkomst Donderdag 1 juli 2021
20.00 – 21.45 uur
MFA “de Ploats” te Blokzijl


Aanwezig: Marcel Aben, Ilonka ter Riele, Esther Haasjes, Pieter Muller (Plaatselijk Belang Blokzijl), Aletta Makken (Groen links), Steven Bunt (PvdA), Gidion Hoorn (CPB), Henk Boxum (CU), Pieter Jan Hummelen (CU), Tilco Gernaat (CPB), Jeroen van Duijvenvoorde (VVD), Thom de Vries (D66), Gert Winter, Gretha Rook


Welkom

Marcel heet alle aanwezigen van harte welkom.
Jaarlijks organiseert de belangenvereniging Vollenhove Stad een politiek avond. Vorig jaar kon dit helaas niet doorgaan vanwege Corona.

Omdat er op dit moment een aantal onderwerpen erg leven in Vollenhove hebben we op de valreep voor de zomervakantie alle politieke partijen uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. Een aantal van deze onderwerpen spelen ook in Blokzijl, vandaar dat Pieter Muller van Plaatselijk Belang Blokzijl ook is aangeschoven.

Gesprekspunten:

  1. Evaluatie proces zonneparken
  2. Participatie voor nu en in de toekomst
  3. Spreiding toerisme
  4. Verkeerssituatie Blokzijl
  5. Woningbouw locaties
  6. Wat er verder ter tafel komt

1. Evaluatie proces zonnepanelen

Vanuit de belangenvereniging wordt aangeven dat er op dit moment onder de bevolking van Vollenhove en Blokzijl veel onrust is ontstaan over de mogelijke komst van zonneparken. In Vollenhove gaat het dan met name over de plaats (Bentpolder) waar het zonnepark mogelijk gesitueerd wordt. In Blokzijl gaat het vooral om de grootte van het zonnepark.

In Vollenhove is er een enquête gestart om de mening van de inwoners te vragen m.b.t. de komst van een zonnepark in de Bentpolder. Voor de zomervakantie hopen we de resultaten te publiceren.
Beide belangenvereniging geven aan dat ze graag hadden gezien dat ze eerder bij de plannen betrokken waren. Door de gemeente zijn er in 2019 zoekgebieden aangewezen waar de mogelijkheid is om zonneparken te realiseren. Commerciële partijen zijn hier op ingesprongen en gingen al omwonenden benaderen. Vanuit Steenergie leek het al een voldongen feit dat het zonnepark er zou komen in hun gesprekken met omwonenden.

Als belangenvereniging werden we overvallen door de commerciële partijen met de vraag om te participeren, terwijl er vanuit de bevolking weerstand ontstond.
Voor de belangenvereniging is het van belang om neutraal te blijven en eerst alle feiten op tafel te hebben.

Er is vooraf geen brede maatschappelijke discussie geweest over de zoekgebieden. Gemeente had meer de regie moeten nemen en heeft verzuimd om aan het begin van het traject uitleg te geven. Als de belangenvereniging eerder was betrokken, dan hadden we eerder mee kunnen denken om draagvlak te creëren.

Later is door Rob Tax samen met de wethouder nog wel een informatieavond (digitaal) georganiseerd, maar toen was er al veel weerstand onder de bevolking.
Er wordt vanuit de gemeente wel steeds aangegeven dat er draagvlak onder de bevolking moet zijn, maar wat is draagvlak? Vanuit de gemeente is nooit duidelijk gedefinieerd wat draagvlak is, dit geeft bij de belangenvereniging/bewoners veel onduidelijkheid.

Vanuit de politieke partijen wordt aangegeven dat de gemeente de opdracht heeft om 125 hectare aan zonnepanelen te plaatsen. De gemeente heeft een duurzaamheidsplan en ook economische belangen.
De keuze is niet: wel of geen zonnepark, maar waar komen de zonneparken.

Als de gemeente nu niet zelf de plaats bepaald waar de zonneparken komen, dan wordt het straks aangewezen door de provincie. Met betrekking tot Blokzijl is het plan zo groot, omdat het anders niet rendabel is. In Vollenhove kan het kleiner omdat het zonnepark daar dichtbij het transformatorhuis komt te liggen. Er wordt aangegeven dat er vanuit de gemeente nauwe contacten zijn met Steenergie, zij spelen in op de plannen van de gemeente.

In Willemsoord is het plan voor een zonnepark vanuit de bevolking gekomen, dit gaf draagvlak om het te realiseren. Er wordt door de politieke partijen ook nog aangegeven dat we alleen met zonneparken niet komen, er zal ook nog windenergie gerealiseerd moeten worden in de toekomst.

Vraag vanuit de belangenvereniging is: hoe gaat het nu verder?
Er is naar voren gekomen dat de gemeente de evaluatie grondig wil aanpakken en alle betrokken partijen nauw wil betrekken bij het proces. Hieronder vallen ook de belangenverenigingen.
Zoals het er nu naar uit ziet zal de evaluatie in september gaan starten en tot het einde van het jaar duren. Het lijkt er op dat gedurende de evaluatie er geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen worden. In deze evaluatie zal de belangenvereniging de ervaringen met het proces naar voren brengen en hierbij zullen ook de uitkomsten van de enquête onder de bevolking betrokken worden

2. Participatie voor nu en in de toekomst

De belangenvereniging vraagt hoe de gemeenteraad aankijkt tegen participatie voor nu en in de toekomst. Er wordt verteld dat de nieuwe omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli volgend jaar. Deze is ook erg gericht op participatie en draagvlak, dus participatie is zeker belangrijk.

Er is ook nog een keuze voor gemeentes of beslissingen door het college genomen mogen worden of dat de gemeenteraad er over moet beslissen. Alle partijen geven aan dat het van belang is dat er een goede informatievoorziening is richting belangenvereniging en inwoners. Goede communicatie is belangrijk

3. Spreiding toerisme

Vanuit de gemeente wordt steeds aangegeven dat ze graag het toerisme willen spreiden in de gemeenten. De vraag is hoe dit wordt aangepakt.

Er zijn allerlei ideeën om het toerisme te spreiden in de gemeente. Door de gemeente is er een visie recreatie en toerisme opgesteld. Stichting Weerribben Wieden is hier bij betrokken en ook Rob Tax. De visie is opgesteld in samenwerking met meerdere partijen en probeert mensen te verleiden om langer in ons gebied te verblijven en ook andere plaatsen te bezoeken dan de hotspots zoals bv. Giethoorn en de Weerribben.

Er zijn mooie fietspaden aangelegd door de hele gemeente om spreiding te stimuleren. Zuiderzee route wordt nu opgepakt door een projectgroep vanuit de gemeente. Fietsknooppunt gaat nu ook door Vollenhove in plaats van langs Vollenhove.

4. Verkeerssituatie Blokzijl

Pieter geeft aan dat Blokzijl een toeristisch stadje is met veel verkeer wat regelmatig tot problemen leidt. Spreiding van toerisme, uitbreiding woningbouw etc. maakt dat dit alleen maar erger wordt in de toekomst. De huidige maatregelen die genomen zijn bieden onvoldoende verbetering.
Al lange tijd leeft in Blokzijl de wens voor een rondweg.

Er wordt aangegeven dat twee jaar geleden dit opnieuw in de gemeenteraad is besproken, maar er zijn geen financiële middelen voor een rondweg. De kosten hiervoor zijn te hoog.

Er is toen wel een budget vastgesteld voor alternatieve oplossingen die de situatie moeten verbeteren. Volgens belangenvereniging is het geen geldprobleem, maar een prioriteitsprobleem.
De wens van de belangenvereniging is om opnieuw met de gemeente in gesprek te gaan om te kijken wat er voor oplossingen mogelijk zijn om dit probleem op te lossen.

5. Woningbouw locaties

Op dit moment zijn bijna alle kavels vol in Vollenhove en is er geen bouwgrond meer beschikbaar. De afgelopen jaren werd er toegespitst op alleen inbreiding, maar ook hier is alles wel gevuld inmiddels. Er is nu elke 3 weken een overleg met Arjan Saadhoff om te komen tot snelle actie. Er is door de gemeente in samenwerking met de BVVS een enquête opgesteld ”Hoe woont Vollenhove overmorgen?”. Op maandag 27 september zal er een informatiebijeenkomst worden gehouden in De Burght waarin de uitkomsten van de enquête worden besproken.

In Blokzijl ligt er nu nog bouwgrond aan de Noordermaten, de volgende fase wordt nu versneld uitgevoerd.

Vanuit de raadsleden wordt aangegeven dat na de zomer de nieuwe woonvisie komt, deze moet met de plaatselijke belangen besproken worden. De woonvisie is ook belangrijk richting provincie, er moet een onderbouwing zijn van de woonwensen. Door Corona komen er nu ineens ook veel mensen van buitenaf in Steenwijkerland wonen.

Nieuwe woning mogen niet alleen meer voor eigen bewoners gereserveerd worden.

Van inwoners uit Vollenhove is de vraag gekomen of de startersleningen ook verhoogd kunnen worden zoals bv. de NOP heeft gedaan. In de gemeente Steenwijkerland geldt de starterslening voor een bestaande woning of een nieuwbouwwoning waarvan de koopsom niet hoger is dan € 200.000,-. Voor aankopen van een huurwoning van een woningcoöperatie is geen starterslening mogelijk.

6. Wat er verder ter tafel komt

Jeroen: Geeft aan dat het zwembad in Vollenhove ook weer ter discussie zal komen in de toekomst. Er wordt €400.000,- per jaar op bijgelegd. Hij vraagt zich af wat het strand straks gaat doen met het bezoekersaantal van het zwembad. En ook de camping heeft een zwembad.

Henk: De Dorpsplannen zijn in veel plaatsen niet meer actueel. Hoe geldt dat voor Vollenhove en Blokzijl? Vollenhove wilde de stadsvisie weer updaten, maar nu wordt dit i.s.m. de gemeente opgepakt met Kor v.d. Velde en Trudy van Es. Blokzijl is hier ook mee bezig, wisten niet dat er professionele ondersteuning vanuit de gemeente mogelijk is.

Tot slot geven alle aanwezigen aan een avond als deze als waardevol te ervaren. Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan en om te horen wat er leeft in de diverse kernen.

Namens het bestuur,
Aline ter Meer – Zelhorst, secretaris@bvvs.nu