Bouw

Woningbouw
Woningbouw vormt voor Vollenhove een uiterst belangrijk onderwerp. Er dient voldoende aandacht te zijn en blijven voor woongelegenheid om minimaal de huidige inwoners te kunnen huisvesten. Aandacht voor mensen met een beperking, senioren, jongeren (inclusief terugkerende studenten na een studie elders) en starters blijft prioriteit hebben. Het stabiliseren van het inwonersaantal is daarbij het uitgangspunt.

Industrieterreinen
Industrieterreinen aan de rand van de stad langs de provinciale wegen zijn beeldbepalend en dienen een visitekaartje voor Vollenhove te zijn.

Lokale infrastructuur

Voor een evenwichtige opbouw van werkgelegenheid is het belangrijk zoveel mogelijk bedrijven aan te trekken die zorgen voor gedifferentieerde werkgelegenheid. Daarbij realiseren wij ons dat in deze tijd van vooral flexibele contracten voor (jonge) werknemers het belang van werk dichtbij niet het belangrijkste uitgangspunt is om zich te vestigen in Vollenhove. Deze forenzen zullen hoe langer hoe meer Vollenhove als uitvalsbasis gebruiken. Hiervoor zijn goede verbindingen met omliggende plaatsen/gebieden van belang om Vollenhove voor forenzen aantrekkelijk te houden. Openbaar vervoer speelt hier slechts ten dele een rol in.

Vragen over dit werkveld? Laat het ons weten…

  Er zijn verschillende lopende plannen voor zowel particuliere als sociale woningbouw die nog ten uitvoer moeten komen of deels ontwikkeld zijn

  Huidige Situatie Woningbouw

  Er zijn verschillende lopende plannen voor zowel particuliere als sociale woningbouw die nog ten uitvoer moeten komen of deels ontwikkeld zijn.

  In plan Noordwal zijn nog diverse kavels beschikbaar die gefaseerd aangeboden worden door de gemeente. In de afgelopen periode zijn in het zelfde plan meerdere rijtjes woningen ontwikkeld en nog in ontwikkeling die gekocht zijn door voornamelijk jongeren en starters op de markt. In de binnenstad is de voormalige e-markt nog een punt van aandacht.

  Wetland Wonen ontwikkeld in de sociale woningbouw de komende tijd, het nu nog braakliggende, terrein aan de Doevenslag/Wheeme. De woningen aan de Clarenberghlaan /Molenberg zullen in de toekomst gesloopt worden, waarna dit stuk ontwikkeld zal worden. Voor het braakliggende stuk terrein aan de Canneveltstraat  zijn nog geen plannen.

  Met betrekking tot het huidige stadsaanzicht wordt samengewerkt met een klankbord groep vanuit de bevolking. De welstandsvisie voor de stad Vollenhove dient daarbij mede als leidraad.

  Wenselijke Situatie Woningbouw

  • Afstemming behoefte en aanbod
  • Snellere invulling van bouw bij gesloopte panden (gaten in de kern)
  • Kleinere woningen geschikt voor een a tweepersoonshuishoudens
  • Afgestemd huurbeleid.Voorkomen van leegstand en verpaupering.
  • Nieuwbouw in binnenstad passend bij oude panden.
  • Mogelijkheden voor starters in de nieuwbouwplannen.
  • Mogelijkheden collectief particulier opdrachtgeverschap te kunnen vormgeven.
  • Aandachtspunt: In de (nabije) toekomst zal de Bentpolder helemaal volgebouwd zijn.
  • Passende woningbouw in het oude centrum.

  Plan van aanpak Woningbouw

  De belangenvereniging stelt zich beschikbaar als gesprekspartner voor de gemeente en Wetland Wonen en zal regelmatig met die partijen in overleg blijven.

  Huidige Situatie Industrieterreinen

  Aan de weg van Rollecate zijn nog meerdere kavels beschikbaar voor bedrijvigheid met wonen. Deze kavels liggen al langere tijd braak. Op hetzelfde terrein staan de voormalige panden van Rondal al jaren te verpauperen

  Wenselijke Situatie Industrieterreinen

  • Passende bebouwing van de bovengenoemde lege plekken
  • Herontwikkelen van De Weijert (pand oude Rondal en oude panden VVAD?)
  • Vervallen panden slopen of opknappen
  • Verkrotting en verpaupering tegengaan
  • Geen moderne woningbouw in het centrum

  Plan van aanpak Industrieterreinen

  Het bestuur stelt zich voor de ontwikkelingen alert te volgen. Daarvoor is het bestuur en indien noodzakelijk zal er een klankbordgroep samengesteld worden.

  Projecten binnen dit werkveld