Duurzaamheid

Het  duurzaamheidsbeleid in de gemeente Steenwijkerland is weinig ambitieus te noemen. Hoewel middels Duurzaam Steenwijkerland.nl in enige mate routes voor verduurzaming van woningen en ondernemingen worden gegeven, is een scherpe doelstelling niet eenvoudig te vinden.

De gemeente Steenwijkerland kent geen vooruitstrevend beleid als het gaat om duurzaamheid. Kijkend naar Vollenhove, dan zien we om ons heen nog maar weinig initiatieven met betrekking tot duurzaamheid. Los van afvalscheiding, nieuwbouw van energiezuinige woningen op basis van de huidige wettelijke standaard en waar mogelijk duurzaam ondernemen. Middels de site DuurzaamSteenwijkerland.nl worden er mogelijkheden geboden, maar dit gaat niet ver genoeg en gaat uit van acties die bewoners zelf moeten uitvoeren.

De toepassing van duurzame maatregelen is in Nederland vooral subsidie gedreven. Hoewel er natuurlijk initiatieven zijn ontstaan en zijn gerealiseerd op basis van persoonlijke motivatie om de wereld beter te maken en zo niet achter te laten, zien we dat in Vollenhove ook vanuit de burgers zeer beperkt initiatieven, vooral persoonlijk door de toepassing van zonnepanelen bijvoorbeeld, worden ontwikkeld.

Dat kan anders.
Dat moet anders.

We weten inmiddels allemaal wat de gevolgen zijn voor de opwarming van de aarde, maar ook dat in de komende decennia de wereldbevolking zal groeien naar 10 miljard inwoners en dat daarvoor nu al geen voedsel genoeg is. Voor onze westerse mentaliteit en gebruiken hebben we nu al bijna 3 aardbollen nodig. Hieronder een overzicht van het Milieuloket.

Europese voetprint

De gemiddelde voetafdruk van een burger van de Europese Unie is 4,8 hectare. De koploper binnen de Europese Unie is Finland met een gemiddelde voetafdruk van 7,6 hectare en hekkensluiter is Letland met een gemiddelde voetafdruk van 2,6 hectare. Nederland zit daar tussen met een gemiddelde voetafdruk van 4,4 hectare.

De Europese landen buiten de Europese Unie hebben een gemiddelde voetafdruk van 3,8 hectare. Noorwegen aan kop met 5,8 hectare en de kleinste gemiddelde voetafdruk in Europa heeft Moldavië met 1,3 hectare. De gemiddelde Europese voetafdruk komt neer op 4,4 hectare per persoon.

Daarmee staat Europa tussen de andere werelddelen in de middenmoot.

Vragen over dit werkveld? Laat het ons weten…

  Projecten binnen dit werkveld

  Voor een eerlijke verdeling mogen we 1,7 gha (mondiale hectare) per persoon gebruiken [bron: WNF]. Nu gebruiken we gemiddeld 2,6 gha wereldwijd. Kortom, daar moet veel aan gebeuren. Lossen we dat wereldprobleem op in Vollenhove? Nee, maar onze bijdrage zou wel een stuk naar beneden kunnen en dat is het streven van de activiteiten die Duurzaamheid wil ontwikkelen in samenwerking met inwoners, bedrijven van Vollenhove, maar natuurlijk ook gemeente, provincie, woningcorporatie en waar nodig energiebedrijven en overige partijen. Deze steakholders willen we nadrukkelijk betrekken. 

  Natuurlijk is dit niet nieuw, maar we willen de inwoners een flinke rol geven. Waar vanuit de gemeente duidelijke beleid ontbreekt of niet primair wordt uitgedragen moeten we dit zelf invullen.

  Wat gaan we doen?
  Onze insteek is om vanuit de basis de Venose gemeenschap bij het project Duurzaamheid te betrekken. Om te komen tot werkgroepen zal er een themabijeenkomst georganiseerd gaan worden om zodoende belangstelling te kweken en te peilen – wat leeft er en wat wil men in Vollenhove met het begrip duurzaamheid. We denken dit voor het voorjaar van 2017 georganiseerd te hebben.

  De uitkomsten hiervan worden uitgewerkt in een aantal doelstellingen en projecten die we gaan opstarten met inwoners, lokale aannemers, waar nodig externe deskundigen, gemeente, provincie en anderen. Voor ons staat alles open en willen we op voorhand geen mogelijkheden uitsluiten. Vraagreductie door maatregelen aan woningen en andere gebouwen, maar ook windenergie, zonne-energie, geothermie etc. behoren op voorhand tot de mogelijkheden. Wel denken we dat plannen een grotere kans van slagen krijgen als de bewoners een nadrukkelijke rol krijgen en kunnen participeren in de maatregelen. Mogelijk richten we een energiecoöperatie Vollenhove op waarin inwoners kunnen participeren.

  Momenteel werken we met de VOC en gemeente gezamenlijk aan innovatieve intelligente binnenstadverlichting. Wij richten een pilot in dat landelijk bekend kan worden, maar vooral om alle mogelijkheden van heden ten dage en mogelijkheden die binnen nu en komende jaren gemeengoed worden te kunnen implementeren. Onze schaal, formaat binnenstad Vollenhove, is daarvoor prima en leidt tot een overzichtelijk project.

  De nieuwe technieken bieden ook mogelijkheden om bijvoorbeeld langer thuis te wonen. Dat scheelt geld, maar is ook duurzaam en goed voor de leefbaarheid.

  Duurzaamheid

  Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

  (definitie VN)

  We willen voor verduurzaming natuurlijk ook kijken hoe we de bedrijventerreinen daarvoor in kunnen zetten. Wellicht de locatie voor grootschalige duurzame opwekking. We zullen met de gemeente aan de slag moeten om de wensen vanuit de bevolking te realiseren. Op dit moment is onze gemeente geen voorstander van grootschalige windenergie bijvoorbeeld, maar dat draagt eenvoudig wel flink bij aan de CO2-reductie. We zullen een vlekkenplan van Vollenhove maken, waarin wordt opgenomen:

  • waar duurzame maatregelen al zijn genomen, en
  • waar we de verschillende maatregelen het beste kunnen uitvoeren (locatie bepaling).

  Waar mogelijk zullen we samenwerken met partners binnen onze gemeente en daarbuiten. Wat zij al hebben bedacht hoeven wij niet opnieuw uit te vinden. Te denken valt aan een samenwerking met bijvoorbeeld Marknesse Duurzaam, maar ook met initiatieven binnen onze gemeentegrenzen.

  Ook zullen we rechtstreeks met provincie en waterschap en Rijkswaterstaat overleggen als dat nodig is. De gemeente zullen we hard nodig hebben, voor bijvoorbeeld vergunning verlening, herziening van beleid ten aanzien van duurzaamheid, stimulering en voor de weg naar andere overheden en subsidies.

  Op basis van alle beschikbare informatie zullen we haalbare doelstellingen formuleren. Doelstellingen die de inwoners mogelijk achten, maar waarbij samenwerking noodzakelijk is.

  Vanuit de BVVS wordt de aanjagersrol ingevuld, maar werkgroepen zijn geformeerd uit betrokkenen vanuit alle belanghebbenden. Het kan eenvoudigweg niet alleen door de BVVS getrokken worden, maar ook zal breed draagvlak tot betere resultaten leiden.