Hedendaags visitekaartje voor een historisch stadje

Wat kunnen we doen om de kwaliteit van de stadsranden in Vollenhove hoog te houden? Hoe zorgen we dat de entree van het voormalige Zuiderzeestadje een aantrekkelijk visitekaartje blijft, met een sterke en ook duurzame uitstraling? Vragen die centraal staan in de toekomstvisie ‘Stadsrandzones met kwaliteit’ van de gemeente Steenwijkerland, die door de raad is vastgesteld.

DOELEN KORTE TERMIJN

Vollenhove indelen in wijken en per wijk 2 á 3 personen benaderen of zij het groenbeheer in hun wijk in de gaten willen houden en bijzonderheden en niet wenselijke situaties melden zodat de belangenvereniging 2 keer per jaar met de desbetreffende ambtenaren deze problemen kan doorspreken.

De Entree van Vollenhove (Aan Zee) opknappen d.m.v. het verminderen van het aantal borden tussen brug en rotonde, kleinere borden op de rotonde, onderhoud rotonde bijhouden, de parkeerplaats “aan zee”opknappen, fietstunnel opknappen en het dijkje voor de woningen “aan zee”doortrekken. Dit is een buurt initiatief en afstemming hierover heeft al met de gemeente plaats gevonden. Binnen dit project wordt ook gekeken of de parkeerplaats bij de tunnel ook aangepast kan worden en beter past bij de omgeving, zoals bij de haven..

DOELEN MIDDELLANGE TERMIJN

Passende verlichting op het havenkantoor tegenover Seidel (mogelijk dat dit binnen de herinrichting van het Kerkplein e.o. wordt meegenomen). Ook het witte bruggetje verdient een passende verlichting evenals het havenhoofd achter de palingrokerij.

De weg langs de binnenhaven richting palingrokerij ter hoogte van de begraafplaats willen we weer het open karakter terug geven. Nu wordt het zicht ontnomen door veel te hoge bossages waar nauwelijks onderhoud aan wordt gepleegd. Onderzoeken of dit weggetjes opnieuw geasfalteerd kan worden.

Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de fiets- en wandelpaden rondom Vollenhove uit te breiden zoals bijvoorbeeld:

  • Duinweg richting Zuurbeek
  • Moespot langs Moespotvaart richting Duinweg
  • Hareweg richting van Wevelikhovenstraat
  • Langs het Kadoelermeer, achter op de Voorst.

Rijweg Noordwal richting Oppen Swolle: uitwijkstroken aanbrengen.

DOELEN LANGE TERMIJN

Ontsluitingswegen vanuit de woonwijken in de Bentpolder richting Noordwal en Oppen Swolle.

Vragen over dit werkveld? Laat het ons weten…

    Projecten binnen dit werkveld

    Bovenstaand is de opening van de toekomstvisie document “Stadsranden Vollenhove en Blokzijl” die is vastgesteld in februari 2015. Het is het resultaat van intensief veldwerk, bijeenkomsten, initiatieven- markten en de nodige gesprekken met bewoners, schoolkinderen, recreanten en ondernemers. Maar ook met vakexperts; stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en specialisten op gebied van duurzaamheid en recreatie. Samen kwamen ze tot een flinke stapel bouwstenen als basis voor nieuwe initiatieven in de toekomst. Zaken die soms redelijk simpel en snel kunnen worden gerealiseerd. Soms ook plannen die wat meer (procedure)tijd vergen. Maar het begin is er. De integrale visie voor twee stadsranden die nu voor ligt, geldt als pilot van het gelijknamige provinciale project: Stadsrandzones met kwaliteit.

    Zoals aangegeven zijn sommige initiatieven vrij snel te realiseren binnen de pilot. Wij willen als thema-groep binnen de pilot op onderdelen gaan meedenken en waar nodig initiatief nemen om onderdelen (eventueel versneld) gerealiseerd te krijgen. Hiervoor zullen we de komende tijd contacten gaan leggen met de gemeente zodat ook zij weten dat het onze aandacht heeft. Een en ander past trouwens prima in het participatie model wat door de gemeente wordt aangehangen en hierop ook wordt meegedacht. Naast de Stadsranden visie hebben we als thema-groep ook vanuit bestaande contacten nog wel het een en ander op onze agenda staan en die blijven natuurlijk onze aandacht houden.